Akreditované jazykové kurzy pre lektorov

Akreditované programy pre angličtinárov

Najdôležitejším faktorom a srdcom školy je učiteľ. Ste to práve vy, kto na sebe neustále pracuje a rozvíja sa, čím napomáha svojim žiakom vytvárať si vzťah k predmetu a ľuďom vo svojom okolí. Potreba rozvoja osobnosti je dnes horúcou témou v každej oblasti nášho života. V školstve sa za najjednoduchšiu cestu pri vzdelávaní pedagógov považujú Metodické centrá, ktoré sú priamo napojené na MŠ SR. Určite majú svoju kvalitu a neodškriepiteľnú pridanú hodnotu. Popri nich je tu však aj iná ponuka programov pre ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Jednou takouto alternatívou sú aj špecializované  akreditované programy MŠ SR, ktoré ponúka HARMONY ACADEMY. Tieto programy sú určené pre kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka s možnosťou absolvovať ich nielen na Slovensku, ale aj v škole Pilgrims v Anglicku. Je to príležitosť získať nemalú pridanú hodnotu v podobe neopakovateľnej atmosféry, nových zážitkov a nadobudnutia nových kontaktov.

Môžete si vybrať program Prístup zameraný na potreby žiaka vo vyučovaní cudzích jazykov. Tento program je zameraný na moderný prístup k jazykovému vzdelávaniu bežne rozšírený vo vyspelých krajinách. Za absolvovanie tohto programu je možné získať 14 kreditov.

Druhým akreditovaným programom je program s názvom Aplikácie teórie viacnásobnej inteligencie do vyučovania angličtiny. Môžete ním rozšíriť vašu pedagogickú odbornosť o možnosti využívania teórie viacnásobnej inteligencie podľa Howarda Gardnera.

Ak sa rozhodnete pre program Možnosti aplikácie metódy CLIL na druhom stupni základných škôl a na stredných školách, poskytne vám komplexné poznatky o metóde CLIL. Program tiež poukazuje na pozitívny dopad zavádzania tejto metódy do vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom anglického jazyka. Za tento, rovnako ako aj za predchádzajúci program, môžete získať 15 kreditov. Viac o obsahovej stránke spomínaných akreditovaných programov sa dozviete tu.

Rozsah kontinuálneho vzdelávania všetkých troch programov je 60 hodín. Maximálna doba trvania daného programu je 12 mesiacov. Po jeho ukončení dostanete osvedčenie MŠ SR. Tiež získate adekvátny počet kreditov podľa druhu programu, čím zvýšite svoju odbornosť i osobné finančné ohodnotenie.

Bude nám potešením zavítať k vám a zrealizovať ktorýkoľvek z týchto programov priamo u vás na škole. Pre vyžiadanie si cenovej ponuky ako aj presný termín realizácie, prosím, kontaktujte Janu Chynoradskú na jana@harmony.sk .