DSC_06111

Jana Chynoradská: Učím ľudí nazerať na svet očami lídra, ktorý sa odhodlá ísť vlastnou cestou

Ak študujete v Harmony, tak určite viete, že kvalita vzdelávania je pre nás vždy na prvom mieste. To platí už celých 16 rokov od počiatku našej existencie. Za tento čas sme posunuli Harmony School ďalej a stala sa z nej uznávaná vzdelávacia inštitúcia Harmony Academy. Premena bola zavŕšená 1. júla 2016, kedy Harmony oficiálne spustila nový funkčný model riadenia jazykovej školy Learn&Lead.

AAEAAQAAAAAAAAImAAAAJGQzZjEyMGMxLTZkNTgtNDBlNC05Y2JmLTE4NGE0ZTU5YmUzMAJana Chynoradská, zakladateľka, lektorka a riaditeľka Harmony, vám okrem inovatívneho programu Learn&Lead priblíži aj začiatky jej vlastnej jazykovej školy a význam vzdelávania lektorov, manažérov a učiteľov z jej pohľadu.

Harmony vznikla v roku 2000. Prečo ste sa v tomto období rozhodli založiť vlastnú jazykovú školu?

Harmony vznikla na podnet zvonka, od študenta Martina Brezinu. Ten ma zažil v rokoch 1993-97, kedy som lektorovala kurzy angličtiny pre Akadémiu vzdelávania. Keďže to bolo počas môjho VŠ štúdia, naše cesty sa po čase rozdelili. Ja som sa vydala, zamestnala na FF UCM v Trnave, založila som Dámsky klub v Trnave a spolu s kamarátkou sme založili spoločnosť Domestica Trnava. V roku 1998 sa mi narodila dcérka Alžbetka a v tom období sa môj život začal roztáčať na plné obrátky. Plne som si doma vychutnávala radosti materskej dovolenky a po večeroch som organizovala aktivity pre Dámsky klub ako aj prácu pre spoločnosť Domestica Trnava. Nevedela som, že Martin ma celý ten čas „sledoval“ a keďže sa o mojich aktivitách (ako aj narodení mojej dcérky) v tom čase písalo v regionálnych novinách, tak vedel o každom mojom ďalšom kroku. Keď mala Betka 2 roky, zazvonil u nás doma telefón a na druhom konci sa ozval Martin s prosbou, aby som ich zasa začala učiť! S manželom sme sa o tom doma porozprávali a keďže kamarátka Silvia v spoločnosti Domestica Trnava s týmto návrhom súhlasila, zriadili sme jazykovú školu pod touto hlavičkou v septembri 2000. O 6 mesiacov neskôr, vo februári 2001 som sa osamostatnila a založila som svoju prvú školu „Mgr. Jana Chynoradská – HARMONY School of English“.

Dnes je rok 2016. Ako by ste porovnali súčasnú Harmony s tou z roku 2000? Kam sa za ten čas posunula?

Dnešná Harmony v porovnaní s tou, ktorú som založila v roku 2000, je vo svojej podstate tá istá, prirodzená, vzácna a ojedinelá. Je dnes väčšia, skúsenejšia, známejšia a odvážnejšia. Dozrieva v dospelú školu, ktorej sa podarilo nájsť samu seba a pomenovať svoju výnimočnosť. Dnes je Harmony na čele inovácií vo vzdelávaní učiteľov a lektorov cudzích jazykov v neformálnom vzdelávaní a okrem výučby cudzích jazykov je známa najmä vďaka medzinárodnej projektovej činnosti podporovanej Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC v programoch Grundtvig a ERASMUS+.

..a kam ste sa za ten čas posunuli vy ako osoba?

Môj osobný posun počas tejto 16-ročnej cesty dáva základ kariérnej cesty rozvoja lektora Learn&Lead, ktorá tvorí základný stavebný kameň nového funkčného modelu riadenia školy Learn&Lead. Tak ako Harmony i ja som o 16 rokov skúsenejšia a múdrejšia. Som určite pokornejšia, pokojnejšia a rozvážnejšia, ale rovnako zapálená pre prácu ako tomu bolo na začiatku. Vtedy som milovala angličtinu a všetko, čo s ňou súviselo. Dnes okrem angličtiny milujem ľudía svoju pozornosť venujem ich výchove a vzdelávaniu, či už doma alebo v práci. Vediem ich k zodpovednému životu, ktorý majú možnosť si sami tvoriť a ovplyvňovať sled udalostí v ňom. Učím ľudí nazerať na svet očami lídra, ktorý sa nebojí pozrieť realite do očí a odhodlá sa ísť vlastnou cestou, ktorá ho bytostne napĺňa.

V staršom rozhovore tvrdíte, že vo februári 2010 sa začala písať druhá vlna vášho rozvoja. Čo ste tým mali na mysli? Považujete rok 2010 za prelomový?

Áno, rok 2010 bol pre nás všetkých v Harmony prelomový najmä z pohľadu stavby nového modelu riadenia modernej jazykovej školy. Vtedy sme sa vydali na dobrodružnú plavbu známu ako Learn&Lead v ústrety vytúženému ostrovu „InpiringTeacherManager“. Pôvodne zamýšľaná plavba, ktorá mala svoje ciele zadefinované za účelom objavenia tejto novej zeme, mala trvať dva roky. Dnes však vieme, že trvala šesť rokov. Na ostrov Možného, ako túto zem dnes nazývame, sme vstúpili 1.júla 2016. Vstúpili sme naň síce unavení, vyčerpaní, s rešpektom a pokorou ale zároveň radostní a hrdí na všetko, čo sme dosiahli. Dnes sme posilnení vzácnym poznaním, ku ktorému sme práve vďaka tomuto dobrodružstvu dospeli. Tieto letné mesiace júl a august nám pomáhajú nabrať potrebné sily pre nový školský rok, ktorý k nám prichádza už o pár dní. Sme plne pripravení deliť sa s ostatnými o toto poznanie a ponúkať tak našim klientom čerstvý vánok nového sveta, v ktorom je všetko možnéJ!

Od ostatných jazykových škôl sa Harmony odlišuje aj svojou aktívnou medzinárodnou činnosťou. Na akej úrovni a aký má táto spolupráca význam pre našich študentov?

Naša medzinárodná projektová činnosť je od svojho počiatku zameraná na rozvoj učiteľov a lektorov cudzích jazykov a tvorená v rámci stratégie Learn&Lead, ktorá je napojená na EÚ stratégiu Europa 2020. Learn&Lead podporuje podnikanie v oblasti jazykového vzdelávania pre rozvoj aktívneho obyvateľstva, zamestnanosti a tvorby nových obchodných subjektov ako aj zároveň podporuje ďalšie vzdelávanie a kariérny rast učiteľov, lektorov a vedúcich pracovníkov vo vzdelávaní, čím je dobrým základom pre vznik systému trvalo udržateľného rastu a rozvoja jazykových škôl doma i v zahraničí.

Dnes je rozvojový koncept Learn & Lead základom medzinárodného projektu “Learning, training and working for better perspectives and employability” realizovaného pod hlavičkou Asociácie jazykových škôl SR v období od septembra 2015 do augusta 2017. Tento project má za hlavný cieľ postaviť kariérnu cestu rozvoja lektora cudzích jazykov pre realizáciu odborných programov v cudzích jazykoch (PROLANTCAP). Ďalším cieľom je vypracovať dva vzdelávacie moduly za pomoci metódy CLIL, a to konkrétne pre automobilový priemysel a rozvoj cestovného ruchu.

Pre našich študentov sme od septembra 2016 pripravili informačné dni, na ktorých ich budeme o možnostiach využitia našich noviniek informovať prostredníctvom prezentácií a konzultácií.

Od 1. júla je škola napojená na funkčný model riadenia Learn&Lead, ktorý prináša vyvrcholenie niekoľkoročného hľadania systému trvalo udržateľného rozvoja jazykovej školy. Čo všetko tento model obsahuje?

Learn&Lead poskytuje školám pomôcky a know-how, ktoré umožňujú všetkým ich kľúčovým zamestnancom – lektorom a manažérom – byť stále najlepšími, neustále sa rozvíjať a prijať transformáciu ako nevyhnutnú súčasť trvalo udržateľného života školy. Poslaním Learn&Lead je vytvárať inšpirujúce učiace sa prostredie tým, že vylepšujeme výkonnosť jednotlivcov a organizácií najmä v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, leadershipu, kvality vzdelávania, internacionalizácie, rovnosti a inklúzie.

Úspešná implementácia tejto stratégie do prevádzky jazykovej školy je podporená:

a)      softvérovým riešením, ktoré prináša celkovú zmenu v koncepcii riadenia organizácie pôsobiacej v oblasti vzdelávania. Vďaka nemu si školy znížia prevádzkové náklady, kontrolujú denne svoje výnosy, monitorujú kvalitu výkonov, zavedú efektívne a strategické plánovanie, zjednodušia administratívnu prácu lektorov a manažmentu, motivujú  a angažujú svojich členov tímu a získajú možnosť variabilne odmeňovať svojich lektorov.

b)      vzdelávacím programom Learn&Lead, ktorý je tvorený troma základnými kurzami a zacielený na dve skupiny účastníkov, lektorov a manažérov. Úvodný lingvodidaktický kurz „Aplikácia prístupu zameraného na potreby učiaceho sa“ prehlbuje humanizáciu nášho vzdelávania,  čo je v súčasnosti jedna z najnaliehavejších úloh vzdelávacej politiky EÚ. Druhý kurz je zameraný na rozvoj kľúčových komunikačných zručností lektorov a manažérov jazykovej školy. Záverečný kurz tohto programu sa zameriava na rozvoj povedomia a potreby šírenia konceptu leadershipu do tried a škôl za účelom ich napojenia sa na aktuálne trendy a potreby sveta práce.

JanaV júli 2016 sa uskutočnil úvodný kurz „Aplikácia prístupu zameraného na potreby učiaceho sa“ v rámci programu Learn&Lead. Ako dopadol a čo vám priniesol?

Tento kurz sa uskutočnil vďaka spolupráci s Asociáciou jazykových škôl SR v priestoroch jednej z partnerských škôl – v škole TheBridge v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom 15 učiteľov a lektorov a priniesol nám všetkým veľa podnetných diskusií, rozhovorov, úsmevných i „brainstormingových“ situácií. Kurz sme viedli tri lektorkypod garanciou najskúsenejšej z nás Doc. Gabriely Lojovej z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najžiadanejšou z nás bola „praktická“ Evka Paršová, ktorá je Harmony lektorkou od roku 2001, kedy som ju ako svoju študentku na Filozofickej fakulte UCM v Trnave oslovila s ponukou práce v novučkej Harmony. Súhlasila a odvtedy sme spolu prešli dlhých 15 rokov života, za ktorého sa z nej stala vynikajúca školiteľka učiteľov a lektorov cudzích jazykov. Účastníci tohto kurzu vidia najväčší prínos v možnosti zdieľať svoje skúseností s ostatnými lektormi a v prepojení teoretických vedomostí s praktickými príkladmi. Už 15.augusta 2016 nás v Harmony čaká druhý turnus a spolu s kolegami z Asociácie jazykových škôl SR sme plní radosti z postupného nastavovania nového funkčného systému ďalšieho vzdelávania učiteľov a lektorov cudzích jazykov.

V čom je podľa vás Learn&Lead iný (/lepší?) ako ostatné vzdelávacie programy, či konferencie pre lektorov a učiteľov?

Program Learn&Lead sa odlišuje od ostatných programov tým, že je súčasťou cielenej stratégie rozvoja jazykového vzdelávania v Európskej únii. Pre tie školy, ktoré sú súčasťou rozvojovej stratégie Learn&Lead je to úvodný, povinný funkčný vzdelávací program pre všetkých učiteľov, lektorov a manažérov, ktorí majú záujem byť jej súčasťou i v budúcnosti. Je zaujímavý ale tým, že je zároveň otvorený účastníkom z akýchkoľvek iných škôl, štátnych či súkromných, zo Slovenska či zahraničia. Jeho jazykom je angličtina, ktorá dáva celému vzdelávaniu nadnárodný rozmer.

Prečo si myslíte, že je toto vzdelanie potrebné pre každého, kto chce učiť?

Som presvedčená, že škola 21. storočia je miestom pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede na otázky, ktoré úzko súvisia s ich životom. Či už je to pre účely cestovania, práce alebo koníčkov. Ľudia potrebujú pre život druhých ľudí a potrebujú sa učiť s nimi komunikovať a spolunažívať. Potrebujú sa zároveň uisťovať o svojich krokoch, ktoré musia veľakrát robiť do neznáma, a práve v tomto smere zohráva ďalšie vzdelávanie významnú úlohu.

Bez toho, aby učitelia a lektori boli v neustálom napojení sa na pálčivé otázky spoločnosti, nemá škola dlhodobú životnosť. Darmo o tom hovoria manažéri a lídri na konferenciách či diskusných fórach, je absolútne nevyhnutné podniknúť konkrétne kroky na implementáciu tohto poznanianapojiť vlastných ľudí na celoživotné vzdelávanie v rámci práce, ktorú pre zamestnávateľa vykonávajú.

Učiteľ/lektor/školiteľ zohráva v týchto časoch veľmi dôležitú, ba niekedy absolútne nevyhnutnú úlohu. Vie sa priblížiť človeku a naviesť ho tam, kam ho jeho zamestnávateľ potrebuje posunúť. Rozumie jeho strachom, obavám a zároveň vie o nevyhnutnej potrebe zmeny nazerania na svet, ktoré so sebou naša doba priniesla.

Pred tým však, ako to takýto učiteľ/lektor/školiteľ bude robiť v teréne s ostatnými,on sám potrebuje týmto procesom prejsť. On sám je súčasťou sveta práce a je v napojení na systém, ktorý mu prácu prináša. Cez seba dokáže byť potom autentickým sprievodcom poznania človeka vo svete, kde sme si navzájom učiteľmi my všetci. Cez seba, svoje zážitky, nahromadené životné skúsenosti, cieľavedomé vzdelávanie sa a pedagogického umenia dokáže byť tým vyhľadávaným a potrebným učiteľom 21.storočia.

Blíži sa nový školský rok. To znamená otvorenie nových kurzov, príchod lektorov, ďalšie potenciálne projekty. Máte nejaké želanie pre Harmony do budúceho roka?

Prajem Harmony, aby jej ľudia išli vždy za hlasom svojho srdca a tvorili pre pocit radosti z práce. Prajem im, aby dokázali prekročiť hranice pomyselných prekážok a vstúpili do sveta možného. Viem, že je možné rozhodnúť sa v tomto svete žiť, byť a tvoriť. Je možné v tomto svete žiť a spolu s ostatnými prinášať svedectvo o hraniciach možného. Stačí sa len rozhodnúť, vytrvať a učiť sa. Celoživotne sa učiť a posúvať hranice možného.

V tomto som našla zmysel svojho života a toto posolstvo som pripravená ďalej šíriť v prospech dôstojnejšieho a hodnotnejšieho vzdelávania doma a v zahraničí. Teším sa, pretože viem, že mojou métou je radosť. Čistá, krásna a jedinečná radosť z nájdenia zmyslu svojho života!