Ready 2

Prihlásiť sa na kurz

Máte otázky? Volajte

0907 786 197

Sledujte nás na

Napíšte nám na info@harmony.sk

  • Učebnica: Super Minds 1

Angličtina je rozprávka pre všetkých, ktorí radi objavujú tajomstvá a nechávajú sa očariť. Šantíme, súťažíme, hráme sa s anglickými rozprávkami, riekankami a piesňami.

Čo sa dieťa naučí?

  • Bude ovládať základnú slovnú zásobu pomenúvajúcu dni v týždni, miestnosti v domoch, oblečenie, časti ľudského tela, prázdninové aktivity. 
  • Bude schopné v angličtine vyjadriť aktivity v prítomnosti, používať jazykové štruktúry na opis obrázka, pýtať sa a odpovedať na obľúbenosť predmetov, vyjadriť schopnosť, dávať návrhy na konanie rôznych aktivít.
  • Osvojí si zručnosti počúvať a rozpoznávať informácie v angličtine, interakciu v nej, opis obrázkov, tvorivé rozprávanie, jednoduchý písomný opis, čítanie s porozumením.
  • Zdokonalí si mentálne schopnosti, najmä interpretáciu a porozumenie, priraďovanie, selekciu relevantných informácií, riešenie problémov, identifikáciu, uvažovanie a pochopenie významu slov z kontextu.  
  • Začne prepájať vedomosti nadobudnuté v angličtine s informáciami obsiahnutými v osnovách iných predmetov, čo bude rozvíjať jeho schopnosť myslieť v širších súvislostiach.

Garant

web Jana Chynoradská

Všetko, čo vie tvorivá myseľ vymyslieť, dokáže tím uskutočniť.

 

E-mail: jana@harmony.sk

Ako prebieha vyučovanie

Výučba angličtiny prebieha hravou formou, prostredníctvom cielenej komunikácie v bežných denných situáciách, za pomoci anglických hier, piesní a riekaniek. Dôraz sa pritom kladie nielen na jazykové vedomosti a zručnosti, ale aj na rozvoj kreativity detí a na celkový rozvoj ich osobnosti. Vrámci výučby sa u detí prebúdza záujem o angličtinu. Tým, že počas hodín sa používa výlučne cudzí jazyk, deti získavajú istotu a ľahkosť v jeho používaní. Hodiny sa sústreďujú na zosobňovanie jazyka, rozvoj predstavivosti a podporu pozitívnych hodnôt. Pomocou za sebou nasledujúcich a logicky nadväzných krokov sa počas hodín postupne prekonáva ostych z angličtiny, prezentuje nové učivo, upevňuje jeho správne používanie. Nakoniec sa učivo opakuje formou ľahkých a časovo nenáročných domácich úloh.

Na prvej hodine sa deti s lektorom dohodnú na spoločných pravidlách správania, organizácii výučby  a hodnotenia, platných počas trvania celého kurzu. Dané pravidlá sú spísané a umiestnené na viditeľnom mieste v triede. Tým, že deti samy sú tvorcami daných pravidiel, preberajú zodpovednosť za svoje správanie a učia sa byť samostatnými a rešpektovanými partnermi vo výučbe. Motivácia detí k práci a systém odmeňovania sú uskutočňované formou pečiatok, ktoré sú neskôr premenené na tzv. Harmoney, za ktoré si deti môžu nakúpiť rôzne zaujímavé hry, darčeky a hračky v dvakrát ročne organizovanom Harmony bazáre, ktorý sa koná pred Vianocami a na konci školského roku.  

Prihláste sa na kurz

študijným poriadkom

Články o kurze

Prečo si vybrať jazykovú školu HARMONY ACADEMY?

Pretože všetko čo robíme, robíme s dôrazom na človeka a jeho uplatnenie sa v živote. Vzdelávanie je pre nás celoživotný proces rastu, zrenia a rozvoja. Od nášho vzniku v roku 2000 sme prešli dôležitým vývojom, ktorý nás predurčuje k neustálemu hľadaniu vylepšovania a zhodnocovania nadobudnutých skúseností, zážitkov a dosiahnutých úspechov.  Sme tu pre vás a tvorbu trvalých hodnôt vo vzdelávaní. 

Newsletter

Chcete odoberať newsletter ? Stačí, ak vyplníte vašu e-mailovú adresu.

Sledujte nás na