Úspešná jazykovka rovná sa úspešný biznis.

Učiť cudzí jazyk kvalitne a zaujímavo nie je vôbec jednoduché, rovnako ako mať v tomto smere úspešný biznis. My vás naučíme ako efektívne riadiť kvalitu vzdelávania, dbať na profesionálny a osobnostný rast lektorov a vytvárať tvorivú atmosféru na kurzoch. Viete, ako sme na tom na Slovensku? Rastie alebo klesá dopyt po jazykových službách? Aké sú nové trendy v „jazykovom priemysle“?


ČO SA DOZVIETE?

  • trvalo udržateľný rozvoj jazykovej školy

  • komunikačné zručnosti lektorov

  • úspešné tímy na jazykovej školy

  • prerozdelenie zodpovednosti

  • trendy v jazykových školách

  • činnosť a vízia Asociácie jazykových škôlVAŠOU LEKTORKOU BUDE

Jana Chynoradská, PaedDr., - odborná konzultantka, projektová manažérka a riaditeľka v HARMONY ACADEMY, pôsobí v oblasti súkromného jazykového vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých, od marca 2017 je tiež predsedníčkou Asociácie jazykových škôl SR.


KEDY?

28.11.2019, od 9:00 do 13:00 hod.


KDE?

Slovak Business Agency Národné podnikateľské centrum Coworking NPC Karadžičova 2

Twin City Blok A 811 09 Bratislava


Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.11.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republikyspĺňa definíciu malého a stredného podnikumá sídlo v Bratislavskom samosprávnom krajije podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovaniaZa jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)


Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

10 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY