Školský rok, v ktorom sa neznámkovalo.

Updated: Nov 18, 2020

Keď sme na jeseň 2019 spúšťali novú várku jazykových kurzov pre deti na ZŠ v Majcichove, nemali sme vôbec tušenia, do čoho sa púšťame. Od samého začiatku celého tohto príbehu sa diali veci "samé". Práve na tejto zákazke sme učili našich lektorov, aké rôzne role môžu zastávať v procese získania nových obchodných príležitostí, a ako funguje tímová práca na našej škole v novom modeli riadenia Learn & Lead. Jedna bola kontaktnou osobou, na ktorú sa s dôverou obrátili rodičia so žiadosťou o cenovú ponuku na realizáciu doplnkového jazykového vzdelávania v angličtine pre ich deti priamo na škole, ďalšia dostala príležitosť celú zákazku zastrešiť po rovine manažérky, v triede určite nemohla chýbať samotná lektorka-učiteľka a všetkému pomáhali ľudia z registrácie, účtovníctva a dokonca aj "šofér", ktorý poskytoval potrebnú podporu na dopravu lektorky na miesto a späť. Vďaka COVID-19 sme boli všetci podrobení skúške, v ktorej sme obstáli na VÝBORNÚ.


Ako to vidí riaditeľ tejto školy - PhDr. PeadDr. Martin Bodis, PhD.? Jeho odpovede na naše otázky vám ponúkame v tomto rozhovore.

Ako by ste zhodnotili školský rok 2019/20 s ohľadom na výnimočnú situáciu spôso benú svetovou pandémiou?

Tento školský rok sa na našej škole niesol v mnohých akciách, ktoré sa pripravili pre našich žiakov, svojou prácou učitelia a žiaci šírili dobré meno našej školy. Spoločne sme zvládali množstvo úloh, problémov a nových vecí. Ďakujem za nasadenie a za spoluprácu všetkým zamestnancom školy.

Ďakujem učiteľom za obetavú prácu, ktorú prejavili počas celého uplynulého školského roka, osobitne v čase pandémie a mimoriadneho spôsobu vyučovania.

Uplynulý školský rok je za nami, a bol to iný školský rok na našej škole nielen zmenou na škole (nakoľko aj ja ako riaditeľ som na tejto škole od 8.7.2019) ale aj mimoriadnou situáciou, ktorú prežívame v súvislosti s pandémiou. ....


Bol to rok, ktorý bol pre niektorých žiakov úspešnejší, predsa len od 10.3.2020 sa neznámkovalo.


Čo sa dialo vo vašom tíme učiteľov, keď prišlo nariadenie na výučbu online?

Asi všetci sme nevedeli aký bude vývoj. Najprv prišlo prvé prerušenie vyučovania do 27.3.2020. Na našej škole sme sa zjednotili na forme akou budeme so žiakmi ďalej pracovať. V tomto prvom období sme zriadili na stránke školy záložky učiteľov, kde si žiaci nachádzali zadania pre svoju prácu doma. Zároveň sme zisťovali tých žiakov, ktorí nemajú doma podmienky na takúto formu vzdelávania a tým, sme poskytovali materiál k vyučovaniu inou formou.


Keď však prišlo od 30.3.2020 prerušenie vyučovania až do odvolania- pochopili sme, že musíme ísť ďalej a tak sme začali online vzdelávať cez Skype. Myslím, že všetci sme pracovali v tejto oblasti na sebe, zdokonaľovali sme sa, aby sme sa o našich žiakov čo najlepšie postarali. Bolo to pre všetkých veľmi náročné.

Ďalšia etapa prišla od 1.6.2020, kedy nám nastúpil 1.-5.ročník a následne od 22.6.2020 aj 6—9.ročník. A veru do školy nastúpila väčšina školy. Bol to pekný čas na budovanie vzájomných vzťahov, na opakovanie a utvrdzovanie učiva, na spoločné výlety a iné akcie.


Čo vás COVID-19 naučil a za čo ste vďačný?

Som vďačný za zdravie,

som vďačný za osobné stretnutia, ktoré mi chýbali,

som vďačný za voľný pohyb, ktorý bol obmedzený.


Naučil ma tráviť rozumne čas, vždy ísť aj do prírody a spoznať miesta, kde by som sa inak asi nedostal (rôzne rozhladne, parky, lesy).


V čom bol najväčší prínos tejto situácie z pohľadu riaditeľa ako aj učiteľa základnej školy?

Tak prínos pre riaditeľa? Urobil som veci, na ktoré som bežne nemal čas.


Prínos ako pre učiteľa? Zdokonalenie sa v technike a v aplikáciách., zdokonalenie sa v metódach vyučovania online. Teším sa bližšiemu vzťahu so žiakmi, napr. s mojou 5. triedou sme najprv mali rozhovory na Skype na voľné témy ako napríklad rozhovor ako prežívali toto obdobie, hovorili sme v čom majú problém, tiež o najobľúbenejšom predmete, ktorý sme si ukázali, tiež o pozitívach a negatívach toho obdobia, tiež o trávení počas Veľkej noci.


Následne online vyučovanie slovenského jazyka už bolo pre nás prirodzené, zvládali sme ho bez problémov. Myslím, že ak niekto už bude v budúcnosti pre chorobu chýbať, tak už to online doplníme.


Ako vidíte spoluprácu s HARMONY ACADEMY? Čo je jej najväčším prínosom v čom vidíte priestor pre spoluprácu do budúcnosti?

Spolupráca s jazykovou školou bola pre nás nová. Bola daná ako možnosť pre žiakov rozvinúť sa v anglickom jazyku. Ja sa teším pozitívnej odozve od žiakov a ich rodičov, ktorí veľmi chvália aj lektorku.


Určite chceme spoluprácu aj do budúcna. A ja ju vnímam širokospektrálne. Od metodickej podpory pre učiteľov anglického jazyka na našej ZŠ Jána Palárika Majcichov, cez spoluprácu na projektoch a v neposlednom rade v pokračovaní krúžkovej činnosti.

Aké zmeny, ak vôbec, ste pripravili do nového školského roka?

Počas prázdniny to na škole hneď začalo žiť: robili sme rekonštrukciu elektroinštalácie a plynofikácie v suteréne a v počítačovej miestnosti, zdobili sme dvere tried. Pripravili sme novú počítačovú učebňu v spolupráci s radou rodičov, lebo techniku bolo na našej škole treba posilniť.


V kolektíve nastali zmeny príchodom nových kolegýň. Tiež v oblasti metodiky nás čaká cez jesenné prázdniny adaptačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, realizácia rozvojového projektu ako učiť finančnú gramotnosť žiakov.


V tomto školskom roku sme opätovne otvorili ďalšie triedy na ZŠ v Majcichove a posilnili rady našich lektorov. Do kurzov sa dá stále dohlásiť, a nakoľko sa vyučovania realizuje online, tak vaše deti môžu pochádzať aj z iných obcí či miest na Slovensku. Prihlásiť sa môžete priamo cez našu webovú stránku TU.I na podnet tejto spolupráce sme spustili v septembri 2020 nás veľký medzinárodný Erasmus+ projekt UPGRADE WITH LEARNER-CENTRED APPROACH, ktorý je koordinovaný Pedagogickou fakultou KU v Ružomberku a nadväzuje na celé 20-ročné úsilie a nadobudnuté skúsenosti nášho pedagogického tímu v oblasti poskytovania vyučovania v prístupe zameranom na individuálne potreby žiakov.


Už onedlho štartujeme sériu webinárov pre rodičov a učiteľov v rámci kampane EVERY CHILD MATTERS / Záleží na každom dieťati. Vyspovedáme v ňom našu dlhoročnú lektorku Andreu Kačovú, ktorá je práve hlavnou lektorkou v spolupráci so ZŠ Majcichov. Máte sa na čo tešiť, priatelia!


Vaša HARMONY

102 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY