Happy school 2020: Prvé stretnutie partnerov národného konzorcia

Prvé stretnutie partnerov národného konzorcia Projektu Happy school 2020, aké sú príležitosti a možnosti vyplývajúce z projektu pre jeho partnerov?Prvý Kick off meeting národného konzorcia sa uskutočnil dňa 21.06.2018 v Trnave. Zúčastnili sa ho všetci partneri konzorcia ktorí si na úvodnom stretnutí upresnili ciele, ich očakávania a požadované výstupy z projektu. Členovia konzorcia vidia v projekte príležitosti nielen v rámci účasti pracovníkov ich organizácií na mobilitách, ale i v nadviazaním vzťahov s inými jazykovými školami v rámci EU a v nadviazaní spolupráce so špecialistami zo zahraničia. Partneri sa zhodli i na potrebe celoživotného vzdelávania lektorov a  potrebe zvyšovania ich motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.


Tento projekt prináša pre naše konzorcium výnimočnú možnosť spojiť sa v úsilí o vytvorenie prostredia vzdelávacej inštitúcie, v ktorom sa podporujú lektori cudzích jazykov v ich kariérnej ceste, zvyšovaní ich odbornej ako i riadiacej kvalifikácie, ktorá je  v priamom  napojení na transformáciu školy v učiacu sa organizáciu.  Tá spúšťa proces celoživotného vzdelávania svojho personálu a posilňuje jej konkurencieschopnosť, adaptabilitu na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce a posilňuje možnosť zamestnateľnosti svojich lektorov a riadiacich pracovníkov.

Týmto sa nám podarí nastaviť školy na trvalo udržateľný rozvoj v systéme celoživotného učenia sa, kontinuálneho vylepšovania kvality vzdelávania šitého na mieru zákazníkov.  Pravidelné stretnutia partnerov konzorcia sú plánované štvrťročne počas celej doby trvania projektu.

8 views0 comments

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY