HARMONY ACADEMY ako inovačné centrum ďalšieho vzdelávania učiteľov!

V HARMONY ACADEMY neustále pracujeme a zlepšujeme kvalitu našich služieb. Vždy máme nesmiernu radosť, keď prichádzajú  požadované výsledky našej práce. Dôkazom nášho nadšenia pre neustále inovovanie jazykových služieb je aj udelenie akreditácie MŠVVaŠ v rámci ďalšieho vzdelávania pre učiteľov základných, stredných a jazykových škôl na 3 kurzy!


Naším cieľom v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je predovšetkým to, aby si učitelia udržali svoje profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon svojej pedagogickej činnosti a ktoré sú zároveň nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania cudzích jazykov. Na tomto základe sa snažíme rozvíjať kreativitu a empatiu učiteľov, ktorá im umožní hlbšie chápať prežívanie, správanie a potreby študentov na hodinách cudzieho jazyka a následne modifikovať vyučovací  proces. Kurzy, ktoré sú súčasťou kontinuálneho vzdelávania učiteľov sú zamerané aj na rozvíjanie komunikačných  zručností študentov v zmysluplných a relevantných situáciách.


Súčasťou našej bohatej ponuky vzdelávania pre učiteľov a lektorov cudzích jazykov je aj kurz „Prístup zameraný na žiaka vo vyučovaní cudzích jazykov“ (14 kreditov), ktorému len nedávno Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR  pridelilo akreditáciu.  Učitelia po absolvovaní tohto kurzu získajú profesijné kompetencie rozšírené o nové aktuálne vedomosti z oblasti psychodidaktiky, neurodidaktikyhumanizácie vyučovania cudzích jazykov prostredníctvom prístupu zameraného na žiaka, ktoré aplikujú pri rozvíjaní cudzojazyčnej kompetencie v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Dokážu identifikovať príčiny problémov prekážky v učení sa cudzieho jazyka a navrhnúť vhodné riešenia týchto problémov či v súlade s cieľmi učivom a potrebami žiakov vytvárať diferencované úlohy, zavádzať a overovať nové metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiakov a rozvíjanie ich autonómie. Akreditácia bola tiež pridelená kurzom „Aplikácie teórie viacnásobnej inteligencie do vyučovania cudzieho jazyka“ (15 kreditov) a „Možnosti aplikácie metódy CLIL na druhom stupni základných škôl a na stredných školách“ (15 kreditov) .


Rozsah jednotlivých vzdelávacích programov je 60 hodín (40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne). Maximálna doba trvania daného typu kontinuálneho vzdelávania je 10 mesiacov. Na absolvovanie kurzov je potrebná  minimálne 80%  účasť jeho celkového rozsahu, odovzdanie vypracovaných seminárnych prác na požadovanej úrovni a záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania. Odborným garantom kurzu je Prof. Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.


Záleží nám na kvalite vzdelávania poskytovanej tak tím, ktorí sa na svoje budúce povolanie učiteľa ešte len pripravujú,  ako aj všetkým ostatným učiteľom a lektorom cudzích jazykov. V rámci našej činnosti  tiež vytvárame vhodné podmienky a poskytujeme možnosť študentom vysokých škôl absolvovať  u nás odbornú prax:  „Rada by som Vám touto cestou poďakovala, v mene našej katedry a všetkých jej členov, za možnosť vytvorenia podmienok pre našich študentov a možnosť absolvovania odbornej praxe. V dotazníku sa študentky veľmi pozitívne vyjadrili a ocenili možnosti náhľadu do Vašej administratívnej práce, vyučovania v kurzoch pre deti a práce lektora.  Tiež ocenili Váš prístup a odbornosť. Pre našich študentov je takáto forma praxe veľmi potrebná, a preto verím, že i v budúcnosti budeme mať možnosť s Vami v tomto smere spolupracovať.“ PaedDr. Zora Široká, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UCM v Trnave.  


Viac informácii o kurzoch a našej aktuálnej ponuke nájdete TU.


Tešíme sa na Vás!


Vaša HARMONY ACADEMY 

43 views0 comments

Recent Posts

See All

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY