Jazykový kurz s úsmevom

Predstavujeme osobnosť

V tomto predstavení mi dovoľte uviesť človeka, ktorý je na začiatku dlhého reťazca krokov, za pomoci ktorých sa nám podarilo dopracovať sa do súčasnej podoby našej školy. V mene nás všetkých spovedám “našu Gabi”. Prajem vám príjemné čítanie!

Vaša Jana Chynoradská

Niečo na úvod…

Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre anglického jazyka a literatúry a je zároveň odbornou poradkyňou pre metodický rozvoj učiteľov a lektor anglického jazyka v HARMONY ACADEMY od samotného založenia školy v roku 2000. Vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje psychológii učenia sa a vyučovania cudzích jazykov a aplikovanej psycholingvistike.  Má dlhoročné skúsenosti s pregraduálnym i celoživotným vzdelávaním učiteľov angličtiny.

…a pokračujeme …

Gabi, na Slovensku si známa ako priekopníčka zavádzania nového myslenia učiteľov cudzích jazykov, tzv. STUDENT-CENTRED. Môžeš nám povedať, ako si sa k tomu prepracovala?

Možno povedať, že prirodzeným vývinom a počúvaním svojho „pedagogicko-psychologického cítenia“: Pri svojej promócii som vyhlásila, že definitívne viem, ako angličtinu nikdy učiť nechcem , ale netuším, ako by som ju učiť mala, a preto ju radšej učiť nebudem. Roky som učila na strednej škole psychológiu, kde už samotný obsah navádza na zameranie na žiaka, na diskusie so študentmi, riešenie problémov, rozvíjanie myslenia, rešpektovanie ich potrieb a podobne. Po revolúcii však nastal boom učenia angličtiny a tak som ju musela začať učiť – trápila som seba i žiakov kopírovaním svojich tradičných učiteľských vzorov. Zlom nastal v lete 1990, keď som sa zúčastnila trojtýždňového inovačného školenia, ktoré viedli 4 britskí a 4 americkí lektori. Od prvého momentu som bola ako Alenka v ríši divov a na tých lektorov som vzhliadala ako na poslov z nebies. Od prvého momentu som vedela, že takto CHCEM  učiť. Na vlastnej koži som zažila, ako úžasne sa dá učiť, ako nás dokázali motivovať, ako nás to bavilo, ako sme si ľahko pamätali nové frázy (mnohé asociácie mám dodnes), ako ľahko sme sa rozhovorili, ako nám čas letel a po celodennom učení sa sa nám ani nechcelo skončiť. Nevedela som sa dočkať septembra, kedy aj ja budem takto učiť – používať tie isté aktivity, kopírovať moje nové učiteľské vzory. Prelomili vo mne bariéry a bremeno tradičného vyučovania, obrátili na ruby môj postoj ku žiakom, vlastne ku všetkému, čo sa deje na hodinách. A najsilnejším zážitkom boli moji žiaci. Tí istí pasívni, unudení žiaci, ktorých som dovtedy trápila nudnou angličtinou, sa takmer zo dňa na deň zmenili na aktívnych, živých, tvorivých, usmievavých, komunikatívnych. Angličtinu sme si proste užívali – oni aj ja. Objavila som novú dimenziu učiteľskej profesiu, ktorú si užívam dodnes. Postupne, už ako vysokoškolský pedagóg vychovávajúci budúcich učiteľov, som pátrala po „koreňoch“ tohto prístupu, jeho teoretických východiskách, aplikačnom dopade a hlavne možnostiach a obmedzeniach jeho využívania v našich školách. Pribúdajúce vedomosti, skúsenosti a hlavne spätná väzba od žiakov i učiteľov, ktorých sa mi podarilo „nainfikovať“, vo mne sústavne posilňujú presvedčenie, že práve prístup zameraný na žiaka je to, čo potrebujeme dostať do našich škôl. Rovnako ako skutočnosť, že takýto prístup je základnou filozofiou vzdelávania vo všetkých vyspelých krajinách, predovšetkým škandinávskych.

Môžeš nám, prosím, v skratke ozrejmiť podstatu tohto pedagogického prístupu?

V skratke je to dosť ťažké ozrejmiť tak, aby to neznelo povrchne, banálne a ako samozrejmé frázy či klišé. Ale skúsim: Podstata tkvie v tom, že rešpektujeme individualitu žiakov a učíme to, čo skutočne potrebujú pre svoju REÁLNU  komunikáciu v angličtine. Učíme zmysluplne, rešpektujeme ich rôzne potreby, záujmy, skúsenosti, poznatky, city, názory, štýly učenia atď. A toto všetko vkladáme do rámca toho, čo musia žiaci dosiahnuť, k čomu nás zaväzujú pedagogické dokumenty. Podstata však tkvie v myslení učiteľa. Na rozdiel od tradičného učiteľa vníma žiaka ako jedinečnú bytosť s určitým potenciálom. Úlohou učiteľa  je dať mu priestor na sebarealizáciu, vytvárať také podmienky na učenie sa, aby každý žiak mohol plne rozvíjať svoj potenciál, nech už je akýkoľvek, a prostredníctvom svojich silných stránok sa efektívne učiť angličtinu. Takýto učiteľ dokáže žiaka motivovať, presvedčiť ho, že „ty to dokážeš“, dvíhať mu sebaistotu a primerané sebavedomie. Ak dokáže učiteľ vytvoriť tú správnu atmosféru, hlavnú aktivitu prirodzene preberajú žiaci, učiteľ ako facilitátor, partner a poradca túto aktivitu „len“ usmerňuje.

Ako vnímaš aktuálny stav a kvalitu jazykového vzdelávania  u nás na Slovensku? Čo nášmu školstvu chýba?

Odpoveď na túto otázku je široká. Hlavne dnes, v čase rozširujúcich sa štrajkových aktivít učiteľov. Jednou vetou by som len povedala, že plne podporujem všetky hlavné myšlienky a požiadavky štrajku. Vzdelávanie sme nechali skutočne klesnúť až na samé dno. Naša spoločnosť dlhodobo ignoruje pravdu skrytú v slovách J.A.Komenského: „Beda tomu národu, ktorý si neváži učiteľa“.

Aktuálny stav a kvalitu jazykového vzdelávania u nás? Jedným slovom: rôznorodosť. Máme skvelé školy, kde je kvalita skutočne vysoká a prístup zameraný na žiaka je samozrejmá vzdelávacia filozofia. Žiaci tu dokážu sebaisto plynule a správne komunikovať na príslušnej úrovni (a v rámci svojho potenciálu). Máme skvelých učiteľov – jednotlivcov, ktorí bojujú vo svojej tradičnej škole, aby presadili kvalitu. Niektorí vydržia, iní to vzdajú a idú do súkromných škôl alebo zo školstva odídu. Ale máme aj množstvo škôl, kde je výučba angličtiny na veľmi nízkej úrovni, kde dominujú tradičné behavioristické prístupy, memorovanie slovíčok, mechanické vypĺňanie cvičení, čítanie a prekladanie nezáživných článkov a podobne. Angličtinu učí množstvo nekvalifikovaných učiteľov (či už s diplomom alebo bez neho), ktorí neraz urobia viac zla ako úžitku hlavne tým, že u žiakov vytvárajú negatívny vzťah k angličtine a k učeniu sa jazykov, nevhodné postoje, návyky a stratégie učenia sa.

Čo nášmu školstvu chýba? Adekvátna pozornosť politikov, financie a systémové zmeny. Zostaviť tím skutočných odborníkov, poskytnúť im podmienky, dostatok času a financií na komplexnú reformu vzdelávania.

V čom je naopak naše školstvo výnimočné a v čom má šancu uspieť?

Výnimoční sme v tom, že máme v našich žiakoch i učiteľoch obrovský potenciál. Naši žiaci sú v podstate vzdelávania chtiví, sú húževnatí, ambiciózni, dokážu tvrdo pracovať, chcú byť dobrí a chcú niečo dosiahnuť. Len ich nedokážeme podchytiť, nedokážeme tento potenciál využiť správnym spôsobom, nedokážeme im vytvoriť priestor, aby sa plne realizovali – svojim jedinečným spôsobom. A práve v tomto vidím našu šancu uspieť v budúcnosti.

Pokiaľ ide o výučbu angličtiny, naši žiaci sú prirodzene motivovaní samotným životom okolo seba. Angličtinu sa chcú učiť, chcú vedieť komunikovať na vysokej úrovni. Mnohí ju používajú vo svojom každodennom živote, chcú cestovať a vidieť svet, vedia, že ju budú v živote potrebovať. A to je obrovská devíza pre vyučovanie angličtiny.

Aj na pedagogických fakultách máme množstvo kvalitných študentov, ktorí majú všetky predpoklady byť skvelými učiteľmi angličtiny, majú prirodzený pedagogický talent a osobnostné predpoklady pre prístup zameraný na žiaka. Žiaľ, väčšina z týchto študentov neskončí v školstve z všeobecne známych dôvodov: spoločenský status a nízke finančné ohodnotenie práce učiteľa. Ak sa podarí toto zmeniť, bezpochyby aj kvalita výučby angličtiny bude neporovnateľne vyššia.

Rok 1993 považujem za rok, ktorý je z dnešného pohľadu pre nás obe veľmi výnimočný. Stretli sme sa „v čase na jednom mieste“ a obe sme mali premiéru. Čo si z tohto obdobia pamätáš?

Áno, bol to významný medzník, nová etapa, v mojom profesionálnom živote. Nastúpila som ako vysokoškolský pedagóg na Katedru anglického jazyka na PdF UK. Po desiatich rokoch práce stredoškolskej učiteľky a práce v oblasti pedagogickej psychológie to bola veľká zmena a hlavne veľká výzva. Vrhla som sa do tohto sveta s veľkým elánom a nadšením. Rovnako, ako moja nová kolegyňa Jo Eliot z Veľkej Británie. Spoločne sme prekonávali nástrahy nováčika. Ja som jej pomáhala spoznávať našu kultúru, mentalitu, prostredie. Ona mne odhaľovala neznáme taje angličtiny, anglickej mentality a kultúry. Nekonečné diskusie, ľudské i odborné, jej neskrotný optimizmus, elán, nadšenia a radosť zo života mi určite pomohli posúvať sa odborne i osobnostne. Rovnako ako aj našim spoločným študentom. A to je druhá silná spomienka. Moji prví študenti! Boli skvelí! Tri skupiny prvákov, s ktorými som trávila všetok svoj vyučovací čas (a nielen vyučovací). Boli sme si veľmi blízki nielen kvôli tomu množstvu spoločne stráveného času, či skutočnosti, že všetci sme boli nováčikovia. Je to už dávno, ale dodnes si mnohé zážitky či rozhovory s nimi pamätám. A s mnohými som bola v kontakte ešte dlho po skončení štúdia. Bola si medzi nimi aj ty, Janka. Ako si vždy hovorila, teba moja filozofia oslovila natoľko, že si si založila vlastnú jazykovú školu na princípoch prístupu zameraného na študenta. Požiadala si ma o spoluprácu, garantovanie, vedenie lektorov, čo som ja s nadšením prijala nielen pre tvoje obdivuhodné nadšenie, ale vnímala som to ako akúsi „experimentálnu školu“. A experiment sa vďaka tebe, plne vydaril. Ale to je už ďalší príbeh.

Dnes je rok 2016 a spolu sme sa dopracovali k spusteniu Akadémie pre učiteľov a lektorov. Má príznačný názov „Learn & Lead/ Uč sa a veď“. Prístup, ktorým si ma inšpirovala počas môjho VŠ štúdia sa mi stal osudným a vďaka nášmu priateľstvu sa mi podarilo vybudovať školu, ktorá dáva základ tejto akadémie. V mojom centre pozornosti sú učitelia a lektori cudzích jazykov od prvého dňa existencie Harmony School a práve vďaka nim sa dnes hrdo hlásim k rozvojovému konceptu Learn & Lead, ktorý sme v rokoch 2010 až 2016 vytvorili za finančnej podpory SAAIC – Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v medzinárodným partnerstvách so školami a vzdelávacími inštitúciami v rámci krajín EÚ.

Si našou odbornou garantkou programov pre učiteľov, ktoré sú akreditované MŠ SR a ktoré tvoria úvodnú ponuku programov pre učiteľov a lektorov cudzích jazykov Learn & Lead akadémie, ktorá je zriadená v rámci Harmony. Tu sme od roku 2000 odchovali množstvo kvalitných lektorov a tí najvytrvalejší a najoddanejší dnes tvoria úvodný tím lektorov-metodikov. V čom vidíš ich výnimočnosť?

Skutočné sú výnimoční, skvelí! Hlavne tým, že sú učiteľmi „telom i dušou“. Za tie roky sa prirodzeným výberom vyselektovali z množstva lektorov, ktorí boli v Harmony. Prístup zameraný na žiaka majú v krvi. Všetky základné princípy majú tak zvnútornené, že si ich asi už ani neuvedomujú. Je to ich prirodzený spôsob rozmýšľania a cítenia. A to je základ kvalitného učiteľa. Vnímam ich všetkých určitým spôsobom ako svojich pokračovateľov. Ja som im možno dala to vstupné nasmerovanie, prebudila to v nich. A potom to už bola ich práca, neraz neľahká, ich pedagogické skúsenosti, ktoré opakovane potvrdzovali efektívnosť tohto prístupu, ich sebavzdelávanie hlavne množstvo odborných seminárov a kurzov v Anglicku. Dnes môžem hrdo povedať, že ma v mnohom prerástli, čo je najlepší predpoklad pre rozširovanie myšlienok prístupu zameraného na žiaka.

Záverom by som ťa rada požiadala o tvoje prianie pre Learn & Lead akadémiu.

Prajem jej, aby zanietenie, nadšenie a pozitívne naladenie, ktoré je tak charakteristické pre celý tím, vydržalo čo najdlhšie, aby ho čo najviac posilňovala pozitívna spätná väzba od účastníkov vzdelávania. Prajem jej, aby sa podarilo týmto myslením a cítením (prístupom zameraný na žiaka) „nainfikovať“ čo najviac učiteľov. A následne aby títo učitelia zažívali na takomto vyučovaní ten krásny pocit, keď žiaci s rozžiarenými očami a úsmevom na tvári prichádzajú a odchádzajú z triedy.