PODMIENKY KURZU TEDDY EDDIE

Cena kurzu zahŕňa kompletné učebné materiály, kufrík pre škôlkara, ako aj neobmedzený prístup do aplikácie Playground na celý školský rok. Študent hradí vopred celý kurz. Vymeškané hodiny sa študentovi nenahrádzajú. ​

1.      Zaraďovanie do kurzov

Žiaci sú zaraďovaní do kurzov podľa veku. Výnimočne sa môže stať, že žiak, jeho rodič, vyučujúci alebo jazyková škola pri hospitáciách na hodinách zistí, že je žiak zaradený v neadekvátnej skupine a je nutné ho preradiť. Záležitosť preradenia sa rieši v spolupráci s rodičom a vedením jazykovej školy.

Nový žiak môže skúšobne navštíviť prvú hodinu, po ktorej sa rozhodne, či chce v kurze pokračovať. Školné je v tom prípade splatné do termínu druhej hodiny kurzu.

Zákonný zástupca žiaka uzatvára so školou dohodu o výučbe, v ktorej sú uvedené základné podmienky výučby.


2.      Ceny a platobné podmienky

Cena kurzu sa mení v závislosti od úrovne, viď. aktuálny cenník. Cenníková cena zahŕňa kompletné učebné materiály - Kufrík pre škôlkara, ako aj neobmedzený prístup do aplikácie Playground na celý školský rok (do 31.8.).

Bežné skupinky majú počet žiakov 5 až 8. V prípade otvorenia veľmi malej skupinky s počtom 3 a 4 žiakov bude rodičom predložená vyššia cena za kurz a skupinka sa otvorí až po tom, ako rodičia vyššiu cenu zakceptujú.

Školné sa platí vždy na jeden školský rok vopred a je splatné do začiatku druhej hodiny kurzu. Na prvú hodinu môže žiak prísť „na skúšku“ bez platenia, aby mal možnosť vidieť štýl výučby, spoznať lektora a pod. Pokiaľ sa rozhodne kurz navštevovať, je povinný školné do začiatku ďalšej hodiny uhradiť.

Pokiaľ sa žiak pripojí do skupinky až po začatí kurzu, platí celú sumu hodnoty učebných materiálov a alikvotnú čiastku rozdielu ceny kurzovného a hodnoty učebných materiálov.

Pri odchode žiaka z kurzu pred jeho skončením platia podmienky uvedené v študijnom poriadku Harmony Academy. Po odhlásení žiakovi ostávajú všetky učebné materiály, ako aj prístup do aplikácie Playground do 31.8.

Ak v škole študuje viac príslušníkov jednej rodiny (súrodenci, rodičia), majú nárok na zľavu 5% zo školného výučby v skupinke 5 a viac študentov. Zľavy v Teddy Eddie kurzoch sa vzťahujú na výšku školného po odpočítaní hodnoty učebných materiálov.

Ak zákonný zástupca žiaka nezaplatí školné včas, škola ho vyzve k úhrade upomienkou. Ak nedôjde k uhradeniu kurzovného ani do jedného týždňa po upomenutí, vyradí škola žiaka z výučby.

Školné je možné platiť bankovým prevodom – platobné údaje:

IBAN: SK91 7500 0000 0040 1714 3022
SWIFT: CEKOSKBX

VS: 19200083
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta

3.          Organizácia kurzu

Výučba štandardne prebieha v 45 minútových blokoch jeden alebo dvakrát týždenne podľa typu kurzu.

V školskom roku je v kurze garantovaných 30 x 45 min. lekcií (úroveň Start pre 2-3 ročné deti) a 60 x 45 min. lekcií (úrovne Standard a ABC pre 4-6 ročné deti). Výučba sa začína v októbri a končí po vyčerpaní garantovaných hodín (máj/jún).

V prípade absencie vyučujúceho škola zabezpečí suplovanie. Ak nie je možné suplovanie zariadiť v riadnom čase, hodina bude zrušená, o čom budú rodičia vopred informovaní telefonicky alebo e-mailom. Hodiny zrušené zo strany jazykovej školy budú nahradené po dohode s rodičmi.

Vymeškané hodiny sa žiakom nenahrádzajú.

O zmenách vo výučbe komunikuje škola s rodičmi formou e-mailu alebo SMS.

Žiak je povinný nosiť si na hodinu učebnice a iné pomôcky podľa pokynov vyučujúceho.

Škola zodpovedá za detských študentov v čase ich vyučovania. Pokiaľ detský študent príde na hodinu neskôr, zodpovedá škola za neho od momentu, kedy sa na výučbu dostaví. Škola nezodpovedá za študentov pri presune do školy ani v čase, keď čakajú v škole pred začiatkom alebo po skončení výučby. Pokiaľ potrebuje dieťa z výučby odísť skôr, musí o tom zákonný zástupca písomne (napr. SMS) informovať sekretariát školy alebo učiteľa.


4          Žiadosti o zmeny, sťažnosti a reklamácie

Bežné reklamácie (napr. ohľadne platieb či učebných materiálov), žiadosti  o zmeny a sťažnosti sa riešia e-mailom na: andrea.kutna@harmony.sk