12301512_994100107314825_561963466258622792_n

Systematické vzdelávanie je kľúčom k úspechu, nájdete ho v programe Learn&Lead

Na začiatku stála otázka celoživotného vzdelávania lektorov, manažérov a pedagogických pracovníkov. Existuje program, ktorý rozvinie a podporí ich vedomosti, zručnosti a charakter? Ako taký program vyzerá? Je to otázka niekoľko dňového kurzu alebo systematickej prípravy? 

V Harmony sa problémom vzdelávania lektorov a manažérov zaoberáme už od roku 2010, kedy Janka Chynoradská prišla s projektovým nápadom Learn&Lead. Z projektu sa postupne vyvinul funkčný model riadenia jazykovej školy, na ktorý sa postupne napájajú viaceré jazykové školy a vzdelávacie inštitúcie na Slovensku.

„V roku 2010 sme sa vydali na dobrodružnú plavbu známu ako Learn&Lead v ústrety vytúženému ostrovu „InpiringTeacherManager“. Pôvodne zamýšľaná plavba mala trvať dva roky, no dnes už vieme, že sa predĺžila na šesť. Na ostrov Možného, ako túto zem dnes nazývame, sme oficiálne vstúpili 1.júla 2016,“ hovorí Jana Chynoradská o ceste projektu.

Súčasný model Learn&Lead je zložený z niekoľkých častí. Dôležitou súčasťou je samotný tréningový program pre lektorov, ktorý obsahuje tri kurzy zamerané na rôzne zručnosti. Prvý kurz „Learner-centred approach“ je lingvodidaktický, zameraný na študenta. Prehlbuje humanizáciu nášho vzdelávania a predstavuje akúsi základnú zložku vzdelávania lektorov. Ďalšie dva kurzy sú špecificky zamerané na rozvoj komunikácielíderstva.

Tréningový program sme odštartovali v dvoch letných termínoch. Garantkou úvodného kurzu „Learner-centred approach“ je doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. Sama hodnotí nastavenie programu Learn&Lead veľmi pozitívne najmä vďaka tomu, že Learn&Lead je systematické vzdelávanie, ktoré začína najzákladnejšou vzdelávacou filozofiou zameranou na základné nastavenie rozmýšľania učiteľov – prístup zameraný na žiaka. „Táto filozofia sa musí premietnuť do každého pedagogického či organizačného  rozhodnutia. Musí tvoriť základnú os nielen pre prácu učiteľa v triede ale aj pre koncipovanie našich kurzov,“ hovorí Gabriela.

Júlový termín kurzu „Learner-centred approach“ prebiehal v Bratislave v jazykovej škole The Bridge. Dvojtýždňový intenzívny kurz majú účastníci úspešne za sebou. Najväčší prínos kurzu vidia v praktických ukážkach hodín od lektorky Evky Paršovej s prepojením teoretických poznatkov Gabriely Lojovej.

„Z pohľadu lektora bola pre mňa participácia na kurze „Learner-centred approach“ veľmi zaujímavá a podnetná skúsenosť. „Learner-centred approach“ je vôbec prvý systematický kurz  pre učiteľov z jazykových škôl.  Aj keď mám relatívne bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania učiteľov angličtiny -  toto je celkom iná cieľová skupina s odlišnými potrebami súvisiacimi s ich profesijným rastom. Najnáročnejšie bolo priebežne modifikovať pripravené aktivity vzhľadom na požiadavky a potreby účastníkov tak, aby bol kurz pre nich čo najefektívnejší. Na základe ich spätnej väzby myslím, že sa nám to podarilo,“ vyjadrila sa garantka kurzu Gabriela Lojová.

Účastníci augustového termínu majú dvojtýždňový kurz rozdelený na dve časti. Prvá prebieha v auguste a druhá začiatkom septembra. Tentokrát kurz prebieha u nás v Harmony na Kapitulskej 26. Lektori ostávajú nezmenení, rovnako ako štruktúra hodín.

A v čom je vlastne Learn&Lead program pre lektorov, manažérov a pedagogických pracovníkov iný ako ostatné vzdelávacie programy? Gabriela Lojová vidí jeho výnimočnosť najmä v spomínanom systematickom vzdelávaní:

„Konferencie ako aj rôzne iné kurzy sú často relatívne monotématické, organizované a koncipované nezávisle od seba. Tie kvalitné sú bezpochyby veľmi užitočné, avšak z pohľadu konkrétnych učiteľov a ich vzdelávania chýba systematické koncipovanie tak, aby si mohol každý učiteľ riadiť svoj kariérny rast podľa vlastných potrieb. Sme len na začiatku systematického vzdelávania učiteľov jazykových škôl. Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť taký systém vzdelávania, takú ponuku kurzov, aby si učitelia mohli vyberať to, čo je pre nich práve aktuálne, a tak postupne smerovať k systematickému rozvíjaniu svojej pedagogickej profesionality.“