harmony-022

Úspešná iniciatíva „Pomôžme školám rásť “

Vďaka iniciatíve HARMONY ACADEMY „ Pomôžme školám rásť“ sme prostredníctvom štedrých sponzorov, ktorým záleží na budúcnosti jazykového vzdelávania, umožnili zúčastniť sa Konferencie Learn & Lead niekoľkým  učiteľom základných, stredných a vysokých škôl. 

Dnes nestačí, aby učitelia učili, dnes je absolútne nevyhnutné, aby sa učitelia učili.“ A my si túto skutočnosť plne uvedomujeme. Je potrebné, aby sa učitelia neustále vzdelávali, aby aktívne vyhľadávali nové možnosti spolupráce, aby sa z nich stávali profesionáli, ktorí sú dnes tak veľmi potrebným kľúčom  k zvýšeniu vzdelanostnej a spoločenskej úrovne nášho obyvateľstva. A nielen to, učiteľom pomáhame aj s financovaním ich ďalšieho vzdelávania. Teší nás skutočnosť, že na našu výzvu reagovali podnikatelia, ktorí ocenili zápal a nadšenie, s ktorým pristupujeme k otázke profesionálneho rozvoja učiteľov cudzích jazykov už niekoľko rokov.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne veľmi pekne poďakovať firme ZUTOM, vďaka ktorej sa konferencie Learn & Lead mohol zúčastniť aj pán Igor:  „ Konferencia mi ukázala mnohé: dala mi nové podnety a nápady na skvalitnenie svojej prípravy a služieb; poskytla mi priestor na vytvorenie nových a zaujímavých kontaktov a možností spolupráce s nimi, ukázala mi ako sa efektívne dajú spojiť ľudia z rôznych branží a ako môžu spolu vytvárať kvalitu. “

Learn & Lead predstavuje synergickú cestu rozvoja jednotlivca v napojení na rast a rozvoj svojej organizácie. Cieľom systému riadenia a vzdelávania Learn&Lead je sfunkčnenie celoživotného vzdelávania v organizácii, ktorá prináša úžitok tak klientom/študentom, lektorom/učiteľom, manažérom ako i akcionárom/ zriaďovateľom. Learn & Lead ponúka riešenie skutočne pre každého.

Medzi ďalších štedrých darcov patrí aj pani Alexandra Kovácsová, vďaka ktorej sa konferencie Learn & Lead zúčastnila aj pani Slávka:Oceňujem snahu všetkých sponzorov, ktorým záleží na jazykovom a  odbornom vzdelávaní učiteľov a prispievajú aj na takéto programy. Veľmi si vážim ich podporu a preto sa chcem touto cestou poďakovať. Konferencia Learn & Lead bola pre mňa veľmi podnetná a inšpiratívna, príspevky, ktoré zazneli, budú pre mňa prínosom v mojej práci so  študentmi na hodinách anglického jazyka, ale aj v odborných predmetoch. Veľmi sa mi  páčili odborné vystúpenia pani J. Chynoradskej s projektom Happy School 2020, pani Doc. PhDr. G. Lojovej Phd. s moderným prístupom zameraným na potreby jednotlivca, pána Doc. Ing. B. Popeska a Ekonomikou v jazykovom vzdelávaní, pani L. Polkowski, odborníčkou v metodológii CLIL, ale aj príspevky ďalších hostí, ktoré odzneli na konferencii. Osobitne sa chcem poďakovať pani J. Chynoradskej, ktorá viedla program celej konferencie a pripravila pre nás odborné materiály a samozrejme ďalším organizátorom, ktorí sa podieľali na celej príprave konferencie. Dúfam, že v budúcnosti budeme mať spolu s mojimi kolegyňami opäť príležitosť zúčastniť sa na ďalších konferenciách a obohatiť tak svoje praktické skúsenosti o nové poznatky.“

Na základe týchto výpovedí si dovolíme tvrdiť a sme nesmierne radi, že konferencia Learn & Lead 2019 skutočne splnila svoj účel. Prispela svojim obsahom i nábojom k skvalitneniu jazykového vzdelávania a vzdelávania dospelých, k rozvoju povedomia o potrebe tvorby systémov celoživotného vzdelávania, k rozvoju spolupráce medzi školami a firmami, k zvyšovaniu zamestnateľnosti a uplatniteľnosti odborných jazykových lektorov či k šíreniu informácií o programe Erasmusplus pre malých aj stredných podnikateľov.

Ďakujeme aj my všetkým sponzorom a zúčastnením a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami!

Viac informácií  o Learn & Lead vám radi poskytneme na tel. čísle 0903 412 551, e-mail info@harmony.sk, alebo na našej webovej stránke www.learnandlead.eu.