spring

Vzdelávanie učiteľov a lektorov budúcnosti.

Profesionálna orientácia Harmony Academy naplno prepukla počas implementácie medzinárodného projektu Prolant Cap (september 2015 – august 2017), kedy sa do odbornej prípravy učiteľov a lektorov cudzích jazykov v programe Learn&Lead for Trainers zapojili zástupcovia jazykových škôl združených v Asociácii jazykových škôl SR, a to konkrétne Plus Academia, The Bridge, EMPIRE, EKU-inštitútYour Choice. Táto certifikácia bola prijatá za nevyhnutnú kvalifikáciu lektorov cudzích jazykov v programe Prolant Cap, ktorého spustenie na trh jazykového vzdelávania je naplánované od januára 2018.

Tento krok významnou mierou zjednocuje kľúčových hráčov na trhu jazykového vzdelávania na Slovensku, a podčiarkuje tak profesionálnu orientáciu Asociácie jazykových škôl SR v otázke odbornej prípravy, vedenia a starostlivosti o lektorov cudzích jazykov pracujúcich v jazykových školách v nej združených. Certifikácia Learn&Lead pozostáva z účasti lektorov v týchto troch odborných kurzoch:

Kurz

Počet účastníkov

Počet úspešných absolventov

Prístup zameraný na potreby jednotlivca

36

25

Základy komunikácie

20

19

Základy leadershipu

9

8

Spolu

65

52

Úspešné absolvovanie každého kurzu bolo podmienené účasťou min 65% a vypracovaním a zaslaním záverečnej práce z každého kurzu samostatne.

Účastníci kurzov vo svojich prácach vyzdvihli obsahové zameranie najmä úvodného kurzu – Prístup zameraný na potreby jednotlivca. Andrea Kútna, lektorka a Vedúca pedagogického úseku HARMONY ACADEMY sa vo svojej záverečnej práci zamýšľala takto: „Have I created enough opportunities for my students to get to know each other and so a stressfree open environment where students are happy to share their ideas without worrying about making mistakes or being laughed at? Are they aware that mistakes are a natural part of the learning process?“

Je bezpochyby jasné, že komunikatívny prístup zameraný na potreby jednotlivca je hybnou silou dnešnej modernej pedagogiky. Každý učiteľ, ktorý sa zamýšľa nad spôsobom, ako čo najviac priblížiť svoj predmet študentom, nám dá určite za pravdu.

Čo iné ale potrebujú dnešní učitelia a lektori v školách, aby sa im podarilo vytvoriť prostredie pre neustály rast a rozvoj seba samých, svojich študentov a v konečnom dôsledku svojej školy/ organizácie?

O komunikácii sa už nahovorilo tak veľa, a predsa sa zdá, že z nej tak málo vieme. Učitelia (nielen) cudzích jazykov dnes nezaobídu bez tzv. mäkkých zručností, ktoré im pomáhajú zvládnuť situácie v triede ako aj mimo nej. V druhom kurze „Základy komunikácie“ sa preto mohli naučiť komunikovať o problémoch, ktoré ich trápia v rámci tímov ale aj jednotlivo. Mali možnosť spoznať lepšie svojich kolegov, ako aj iných lektorov z iných škôl. Rozvinuli si svoje vedomosti o teoretické poznatky z oblasti spätnej väzby (PRISM Feedback, PIN/NIP feedback, six thinking hats) ako aj princípov tvorby tímu – dôvera, konflikt, záväzok, zodpovednosť, výsledky (RACI).

Tretí kurz v rámci Learn&Lead certifikácie „Základy leadershipu“ bol zameraný na rozvoj vodcovských zručností lektorov a lídrov/ akademických riaditeľov škôl. Zo záverečných prác vyberáme slová Romana Krebesa, lektora a akademického riaditeľa PLUS ACADEMIA: „In particular I liked these features – listening to Doris´ solutions, guidance and ideas. I love the motto: If you can´t change people, change the people. It is a practical solution to some of our issues indeed, I love the morning intro (accomplishments, obstacles, hindrance), it is such a lovely start to the day, Jana’s seven habits of efficient people (S . Covey – it was a reminder of something I started to read in the 90s´and have not ever since)“.

Financovanie certifikácie Learn&Lead bolo realizované týmito organizáciami a tiež i skupinou samoplatcov.

Platca

Výška poplatku

%

 

HARMONY ACADEMY

         5 886,00 €

45%

 

The Bridge

         3 114,00 €

24%

 

Plus Akadémia

         1 156,00 €

9%

 

individuálny platca

         1 094,00 €

8%

 

Your Choice

            982,00 €

7%

 

EMPIRE

            404,00 €

3%

 

E-KU Inštitút

            230,00 €

2%

 

ZŠ Cífer

            230,00 €

2%

 

Spolu

      13 096,00 €

 

 

 

 

V rámci certifikáciu lektorov Learn&Lead som si do svojho tímu odborníkov prizvala špecialistov jednotlivých odvetví, a to konkrétne Gabrielu Lojovú a Evu Paršovú pri kurze „Prístup zameraný na potreby študenta“, Doris SuchetKlaudiu Bednárovú pri kurze „Základy komunikácie“ a spolu s Doris Suchet som sa osobne podieľala na výuke kurzu „Základy leadershipu“.

Certifikát Learn&Lead otvára v súčasnosti lektorom bránu do odborného jazykového vzdelávania v originálnych programoch Learn&Lead a Prolant Cap. Programy Learn&Lead sú v ponuke v rámci Centra inovácií Learn&Lead zriadeného v HARMONY ACADEMY a vlastníkom práv na predaj a ďalšie šírenie programov Prolant Cap je Asociácia jazykových škôl SR. Dnes sú pripravené na realizáciu v krajinách Európskej únie (Francúzsko, Anglicko, Malta, Taliansko, Lotyšsko, Česká republika) a srdcom celej vízie je Slovensko.

Oba inovatívne programy v oblasti rozvoja cudzích jazykov (Learn&Lead a Prolant Cap) ponúkajú nielen nové, aktuálne obsahy a témy ale najmä odborne zdatných, špeciálne vyberaných a uvedomelých lektorov – špecialistov.

  • Learn&Lead programy posilňujú sebavedomie v anglickej komunikácii, rozvíjajú tvorivé myslenie a kľúčové kompetencie riadiacich pracovníkov v  učiacich sa organizáciách. Účastníci programov sa zároveň učia, ako v angličtine zvládnuť a riešiť záťažovú situáciu zo svojej pracovnej pozície a ako pri nej formulovať a komunikovať svoje myšlienky jasne. Školenie prebieha v uvoľnenej atmosfére, zážitkovou formou.
  • Programy Prolant Cap sú realizované v špeciálnej metodike CLIL, čo je jazykovo-obsahovo zamerané vyučovanie, ktoré umožňuje študentom kurzov rozvíjať tak svoju komunikatívnu kompetenciu v cudzom jazyku ako aj odbornosť v danej téme.

Dopyt po týchto originálnych odborne orientovaných jazykových kurzoch narastá spolu s odbornou prípravou lektorov, ktorí v tejto ceste nachádzajú svoju sebarealizáciu.

Záverom si dovolím použiť myšlienku Viktora Huga, ktorý raz povedal, že nie je nič silnejšie ako myšlienka, ktorej dozrel čas. Zarezonovala vo mne počas môjho ďalšieho vzdelávania v Podnikateľskej univerzite v Spišskej Novej Vsi  v utorok 7.11.2017. Keď k vám prichádza pravda, cítite to. Viete, že dozrel čas myšlienky, ktorá sa vo vás narodila, a vtedy môžete nechať veciam voľný priebeh. Myšlienka Learn&Lead má svoje jasné kontúry, obsah, fanúšikov a cieľ. Dnes ponúka miesto každému, kto ju chce ďalej rozvíjať, učiť sa z nej, budovať a podporovať.

Veľa šťastia a radosti na ceste, priatelia, nech sa nám spolu darí!

Vaša Jana Chynoradská