Zásady ochrany osobných údajov

k spracúvaniu osobných údajov jazykovou školou HARMONY ACADEMY s.r.o. v zmysle čl. 13 a a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa kontaktné údaje Prevádzkovateľa

/Prevádzkovateľom je spoločnosť HARMONY ACADEMY s.r.o., so sídlom Hlavná 7047/24, 919 34 Biely Kostol, IČO: 44 536 208, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 22994/T.

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese HARMONY ACADEMY s.r.o., Hlavnej 27/A, 917 01, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu info@harmony.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 0907 786 197.

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovú adresu zodpovednej osoby osobneudaje@harmony.sk  alebo telefonicky na telefónnom čísle 0907 786 197.

2. Všeobecné informácie


Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s Nariadením, so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Naradenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, ako aj primerané bezpečnostné opatrenia k ochrane osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach (na stiahnutie) nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

3. Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracúvania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, ak je u Prevádzkovateľa splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri uzatvorení kúpnej zmluvy, pri uzatvorení zmluvy týkajúcej sa zberu a vyraďovania vozidiel a pod., ktorá je uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, predpisov týkajúcich sa účtovníctva, predpisov upravujúcich evidenciu, spracovanie, zber a vyraďovanie vozidiel a pod.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri monitorovaní priestorov na adrese Prevádzkovateľa z dôvodu ochrany majetku, monitorovaní priestorov Prevádzkovateľa, a pod.

Všetky účely spracovávania osobných údajov, informácie o tom, či spracovávanie osobných údajov je zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou, ako aj oprávnené záujmy Prevádzkovateľ  nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

4. Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúvať na základe svojho oprávneného záujmu. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné údaje fyzických osôb – meno, priezvisko, adresa (trvalý, prechodný pobyt), dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné potrebné údaje.

Medzi osobné údaje môžu patriť aj osobitné kategórie osobných údajov, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný v niektorých prípadoch spracovávať. Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva sú napr. údaje o zdravotnom stave, sociálnej situácii, majetkových pomeroch a pod.

Kategórie spracovávaných osobných údajov sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracúva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade s internou smernicou Riadenie zdokumentovaných informácií, ktorej súčasťou je registratúrny plán Prevádzkovateľa, v ktorom sú stanovené doby uchovávania jednotlivých skupín osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

Tam, kde nie sú doby uchovávania stanovené registratúrnym plánom Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ určuje dobu uchovávania osobných údajov, ktorá je uvedená v Zázname o spracovateľských činnostiach.

V prípade Vašej požiadavky Vám poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov uvedené v registratúrnom pláne.

6. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Ako Dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme, upravíme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich osobných údajov. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, v prípade, že nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, obmedzíme spracovávanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním
V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným individuálnym rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo podať sťažnosť alebo podnet
So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

7. Uplatnenie Vašich práv

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 7. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:
- písomne, zaslaním žiadosti alebo osobným doručením žiadosti na adresu,
- elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@harmony.sk,
- telefonicky, na telefónnom čísle 0907 786 197,
- ústne, na adrese nášho sídla: Hlavná 7047/24, 919 34 Biely Kostol, pričom o Vašej žiadosti bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

8. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch prenáša osobné údaje do tretích krajín, konkrétne do Spojených štátov amerických, pričom tieto prípady sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.  Prenos týchto osobných údajov sa môže vykonávať na základe vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA č. 2016/1250, a to v prípade amerických spoločností zapojených v režime tzv. EU – U.S. Privacy Shield (ďalej ako „Štít na ochranu osobných údajov  medzi EÚ a USA“). Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje výhradne do spoločností zapojených do Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

9. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje formou automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

10. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom, a aj tretím stranám,Medzi sprostredkovateľov patria naši lektori, prípadne iné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme. Týmito sprostredkovateľmi sú poskytovatelia účtovníckych služieb a poradenstva a IT spoločnosti, ktoré spravujú našu webovú stránku a naše interné systémy.

Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Taktiež Vaše osobné údaje poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a iné orgány, ktorým je Prevádzkovateľ povinný poskytovať osobné údaje.

11. Záverečné ustanovenia

Toto oboznámenie je platné a účinné od 25. mája 2018

Moderné riešenia pre moderné organizácie