Obchodné podmienky

Študijný poriadok Harmony Academy

Obchodná spoločnosť HARMONY ACADEMY s.r.o., so sídlom Hlavná 7047/24, 919 34 Biely Kostol, IČO: 44 536 208, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22994/T (ďalej len ako „HARMONY ACADEMY“) poskytuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyučovanie v odbore cudzích jazykov. Tento študijný poriadok HARMONY ACADEMY (ďalej len ako „Študijný poriadok“), ako obchodné podmienky podľa ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka, upravuje vzájomný vzťah medzi HARMONY ACADEMY a študentom, resp. objednávateľom kurzu a je pre zmluvné strany záväzný.

1.      Zápis do kurzu

1.1      Z ponuky HARMONY ACADEMY si študent (objednávateľ kurzu) vyberie kurz zodpovedajúci veku a jazykovej úrovni študenta, prípadne individuálnym požiadavkám študenta (objednávateľa kurzu). Každý študent starší ako 12 rokov je povinný urobiť si vstupný test, ktorý je bezplatný. Táto povinnosť sa nevzťahuje na úplných začiatočníkov a na tých študentov, ktorí vedia preukázať svoju dosiahnutú jazykovú úroveň písomne z inej školy, či zamestnávateľa.

Do kurzu je možné zapísať sa prostredníctvom online prihlášky.

Ak je študent mladší ako 18 rokov, prihlášku musí podať jeho zákonný zástupca (rodič alebo iná osoba poverená súdom), ktorý je i objednávateľom kurzu.

Ak je objednávateľom kurzu právnická osoba, prihlášku musí za právnickú osobu podať štatutárny orgán právnickej osoby.

Prihláška obsahuje, okrem identifikačných údajov objednávateľa kurzu a študenta, typ kurzu, počet mesiacov kurzu a voľbu medzi zaplatením celej ceny kurzu naraz alebo v splátkach.  Podpisom prihlášky alebo označením súhlasu v online prihláške objednávateľ kurzu potvrdzuje, že sa oboznámil so Študijným poriadkom a prejavuje súhlas s obsahom tejto záväznej prihlášky.

Zmluvný vzťah medzi HARMONY ACADEMY ako poskytovateľom výučby jazykov v kurzoch a objednávateľom kurzu vzniká okamihom zaplatenia celej ceny kurzu alebo prvej splátky ceny kurzu (pri umožnení splátok zo strany HARMONY ACADEMY), ak je zaplatená riadne a včas.

Ak dôjde k zaplateniu celej ceny kurzu alebo prvej splátky ceny kurzu oneskorene, zmluvný vzťah medzi HARMONY ACADEMY a objednávateľom kurzu vzniká v prípade, ak HARMONY ACADEMY oznámi objednávateľovi kurzu, že oneskorenú platbu akceptuje, a to okamihom oznámenia o akceptácii oneskorenej platby.

2.      Platby

2.1      Aktuálne ceny kurzov sú uvedené na webe www.harmony.sk.

2.2      Cenu kurzu je študent, resp. objednávateľ kurzu povinný zaplatiť vopred pred začiatkom kurzu na faktúru alebo prevodom na účet podľa prideleného variabilného symbolu, a to spravidla do 3 dní od podania prihlášky.

2.3      V prípade, ak si objednávateľ kurzu v prihláške zvolí zaplatenie ceny kurzu v splátkach, splátkový kalendár bude individuálne dohodnutý medzi HARMONY ACADEMY a objednávateľom kurzu, pričom HARMONY ACADEMY nie je povinná umožniť objednávateľovi kurzu zaplatiť cenu kurzu v splátkach a nie je mu povinná poskytnúť zľavu z ceny kurzu vo výške uvedenej v cenníku HARMONY ACADEMY.

2.4      Prvá splátka ceny kurzu musí byť zaplatená do 3 dní od doručenia splátkového kalendára objednávateľovi kurzu.

2.5      Umožnenie zaplatiť cenu kurzu v splátkach nemení tú skutočnosť, že objednávateľ kurzu je prihláškou viazaný počas celého obdobia uvedeného v prihláške a na predčasné ukončenie kurzu sa v plnom rozsahu vzťahuje bod 4 Študijného poriadku a vrátane povinnosti zaplatiť storno poplatok.

3.          Zľavy

3.1      Všetky zľavy sú uvádzané v špeciálnych akciách viazaných na vybraný typ kurzu ako aj na jednotlivé obdobia, pričom sa vzťahujú na prípady, keď objednávateľ kurzu zaplatí celú cenu kurzu vopred.

4.          Predčasné ukončenie kurzu, zmena kurzu a storno poplatky

4.1      Každý objednávateľ kurzu môže predčasne ukončiť zmluvný vzťah (stornovať kurz) najneskôr do polovice trvania kurzu, a to písomným oznámením (žiadosťou o ukončenie účasti na kurze) doručeným HARMONY ACADEMY.  Po polovici trvania kurzu nie je možné kurz stornovať.

4.2      Žiadosť o ukončenie účasti na kurze musí obsahovať:

4.2.1      identifikačné údaje objednávateľa kurzu
4.2.2      identifikačné údaje študenta
4.2.3      špecifikáciu stornovaného kurzu
4.2.4      bankový účet, na ktorý má HARMONY ACADEMY vrátiť cenu kurzu po odpočítaní pomernej časti ceny kurzu zodpovedajúcej odučeným hodinám a storno poplatku podľa bodu 4.3 Študijného poriadku
4.2.5      podpis objednávateľa kurzu.

4.3      Pri stornovaní kurzu je objednávateľ kurzu povinný zaplatiť popri pomernej časti ceny kurzu zodpovedajúcej odučeným hodinám i storno poplatok, ktorého výška je závislá od dátumu doručenia žiadosti o ukončenie účasti na kurze HARMONY ACADEMY, a to nasledovne:

4.3.1   pri stornovaní kurzu po uzatvorení zmluvy do 7 dní pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z ceny kurzu,
4.3.2   pri stornovaní kurzu do 7 dní od začiatku kurzu je storno poplatok 30% z ceny kurzu,
4.3.3   pri stornovaní kurzu 7 a viac dní od začiatku kurzu, najneskôr však do polovice trvania kurzu je storno poplatok 50% z ceny kurzu.

4.4      HARMONY ACADEMY po stornovaní kurzu vráti objednávateľovi kurzu cenu kurzu po odpočítaní pomernej časti ceny kurzu zodpovedajúcej odučeným hodinám a storno poplatku podľa bodu 4.3 Študijného poriadku do 15 dní od doručenia žiadosti o ukončenie účasti na kurze. Ak vznikne po stornovaní kurzu objednávateľovi kurzu nedoplatok, je povinný ho zaplatiť do 5 dní odo dňa jeho vyčíslenia zo strany HARMONY ACADEMY.

4.5      HARMONY ACADEMY má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, zmenu formy výučby na online výučbu apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

4.6      Ak dôjde k zmene v kurze, bude študent bezodkladne informovaný.

4.7      Ak dôjde k zrušeniu kurzu alebo jeho časti, budú objednávateľ kurzu a študent bezodkladne informovaní.

4.8      V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti ponúkne HARMONY ACADEMY objednávateľovi kurzu možnosť pokračovania študenta s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, ak objednávateľ kurzu s touto ponukou nesúhlasí, vráti HARMONY ACADEMY objednávateľovi kurzu cenu kurzu po odpočítaní pomernej časti ceny kurzu zodpovedajúcej odučeným hodinám do 3 dní od odmietnutia ponuky na pokračovanie v kurze s inou skupinou.

4.9      HARMONY ACADEMY je oprávnená vylúčiť študenta z kurzu, a to oznámením objednávateľovi kurzu, ak študent svojim chovaním ohrozuje alebo poškodzuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu, majetok alebo zdravie zamestnancov a lektorov HARMONY ACADEMY, majetok HARMONY ACADEMY alebo iným závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

4.10    V prípade vylúčenia študenta z kurzu vráti HARMONY ACADEMY objednávateľovi kurzu cenu kurzu po odpočítaní pomernej časti ceny kurzu zodpovedajúcej odučeným hodinám a odpočítaní náhrady spôsobenej škody do 15 dní od vylúčenia študenta z kurzu.

5.          Počet študentov

5.1      Minimálny počet študentov v kurze je stanovený v závislosti od typu kurzu. Minimálny počet študentov pre konkrétny typ kurzu je uvedený na webe www.harmony.sk.

5.2      Nedostatočný počet študentov
V prípade, že počet študentov v kurze nedosiahne stanovené minimum, budú študenti a objednávatelia kurzu o tejto skutočnosti upovedomení najneskôr na treťom stretnutí svojho kurzu. V takomto prípade si HARMONY ACADEMY vyhradzuje právo buď  počet hodín v kurze skrátiť na základe aktuálneho počtu študentov alebo zvýšiť poplatok za kurz formou doplatku, a to až do sumy, ktorú by HARMONY ACADEMY získala, ak by daný kurz navštevoval minimálny počet študentov.

6.          Podmienky výučby

6.1      HARMONY ACADEMY nezodpovedá za žiadnu stratu, škodu, osobnú ujmu a  pod., okrem prípadov, kedy to je výslovne stanovené zákonom.

6.2      Študent prichádza na vyučovanie v dňoch a časoch zodpovedajúcich plánovanému rozvrhu hodín, ktorý objednávateľ kurzu dostane po vzniku zmluvného vzťahu. Deti do 12 rokov prichádzajú do školy v sprievode rodičov alebo inej poverenej osoby. HARMONY ACADEMY preberá zodpovednosť za správanie sa detí a študentov mladších ako 18 rokov výhradne v čase vyučovania. V čase mimo trvania vyučovania je za správanie sa týchto študentov v priestoroch HARMONY ACADEMY a za prípadné akékoľvek škody alebo ujmy na zdraví nimi alebo im spôsobené zodpovedný rodič, príp. iná zodpovedná osoba.

6.3      Online výučba
Online výučba prebieha v dňoch a časoch zodpovedajúcich plánovanému rozvrhu hodín, ktorý objednávateľ kurzu dostane po vzniku zmluvného vzťahu. Spolu s rozvrhom hodín dostane objednávateľ kurzu i informáciu o technických požiadavkách pre online výučbu, pričom všetky potrebné zariadenia (hardvér) a programové vybavenie (softvér) si musí objednávateľ kurzu zabezpečiť na svoje náklady tak, aby bol študent schopný zúčastniť sa na online výučbe.

6.4      Preradenie na žiadosť objednávateľa kurzu
V prípade žiadosti o preradenie do iného kurzu je objednávateľ kurzu povinný podať písomnú žiadosť s udaním dôvodu. Po posúdení žiadosti môže byť študent preradený do žiadaného kurzu. Ak bude preradený do kurzu iného typu, z uhradenej ceny za pôvodný kurz sa odráta pomerná časť ceny pôvodného kurzu zodpovedajúca odučeným hodinám ku dňu podania žiadosti a administratívny poplatok vo výške 15,- Euro. Zostávajúca časť ceny pôvodného kurzu bude použitá na zaplatenie ceny žiadaného kurzu, resp. jej časti.

6.5      Preradenie na žiadosť lektora
V prípade nekompatibility študenta so študijnou skupinou má lektor právo navrhnúť jeho preradenie (v rámci rovnakého typu kurzu) do študijnej skupiny s vyššou, resp. nižšou jazykovou úrovňou.

6.6      Fajčenie
V celej budove HARMONY ACEDEMY, ako aj na chodníku pred ňou, je fajčenie zakázané.

6.7      Dni výučby
Jednotlivé kurzy sa realizujú počas celého kalendárneho roka. Nevyučuje sa počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. V detských a juniorských kurzoch sa navyše nevyučuje počas jesenných, vianočných, polročných, jarných a veľkonočných prázdnin.

6.8      Zameškané hodiny
Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje HARMONY ACADEMY žiadnu finančnú kompenzáciu ani náhradné hodiny výučby. V odôvodnenom prípade zameškania hodiny môže HARMONY ACADEMY študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškanú hodinu v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje.

7.          Osobitné podmienky výučby pre kurzy šité na mieru

7.1      Kurzy šité na mieru sú dostupné v 4 variantoch v závislosti od počtu účastníkov - INDI (1 účastník), MINI (2, 3 účastníci), MIDI (4, 5 účastníci), MAXI (6 - 10 účastníkov).

7.2      Čas, obsah aj organizácia kurzu sú prispôsobené požiadavkám a potrebám jednotlivých študentov. Pri zápise je študent povinný vyplniť Analýzu jazykových potrieb, ktorá presne špecifikuje obsahovú náplň kurzu. V prípade kurzov MINI, MIDI a MAXI si ich účastníci stanovia spoločný cieľ; prípadne ho stanový prvý záujemca o kurz šitý na mieru. Pre každý kurz je na základe Analýzy jazykových potrieb pridelený lektor. V prípade potreby má študent alebo objednávateľ kurzu právo požiadať o zmenu lektora prostredníctvom písomnej žiadosti s odôvodnením.

7.3      Po vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľovi kurzu zaslané potvrdenie o registrácii a plánovaný rozvrh hodín, ktorý zostáva v platnosti počas celej doby trvania kurzu a je záväzný pre obe strany. Ak sa študent/skupina nemôže zúčastniť vyučovania, o zmenu termínu musí objednávateľ kurzu alebo študent/skupina požiadať lektora minimálne jeden deň vopred, najneskôr do 17,00 hod. V prípade, že tak objednávateľ kurzu alebo študent/skupina neurobí, má HARMONY ACADEMY právo účtovať odmenu za vyučovacie hodiny tak, ako keby boli odučené.

7.4      Všetky hodiny kurzu sú zaznamenané v plánovanom rozvrhu kurzu, záväznom pre obe strany. Študent/skupina má právo v závislosti od svojich možností účasti na vyučovaní presúvať termíny vyučovacích hodín. Zároveň je však študent/skupina povinný/á po vzájomnej dohode s lektorom si stanoviť náhradné termíny hodín, a to v rámci nasledujúcich štvrťrokov: september - november, december - február, marec - máj, jún - august. V prípade, že hodiny naplánované na daný štvrťrok nebudú v tomto štvrťroku odučené, má HARMONY ACADEMY právo účtovať odmenu za vyučovacie hodiny tak, ako keby boli odučené v ich pôvodných termínoch.

7.5      V prípade, že sa lektor z objektívnych dôvodov nemôže zúčastniť na výučbe, HARMONY ACADEMY si vyhradzuje právo zabezpečiť iného lektora kvalifikovaného pre daný kurz. O dočasnej zmene lektora bude študent/skupina vopred informovaný.

8.          e-konto AMBER

8.1      AMBER School Manager je plne integrované klaudové riešenie pre dynamickú správu kurzov (ďalej len ako „e-konto AMBER“). Platforma je prístupná 24/7.

E-konto AMBER obsahuje funkcie ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Client Relationship Management), MIS (Management Information System) a LMS (Learning Management System). Taktiež obsahuje integrovaný systém riadenia a rozvoja lektorov Learn&Lead (Trainer Resources Management), ktorý umožňuje dôsledný monitoring práce lektorov, eviduje ich výkon a kvalitu v priamom napojení na ich kompetenčné stupne rozvoja a otvára im profesionálnu kariérnu cestu ich ďalšieho rozvoja.

Služba e-konto AMBER je poskytovaná v typoch e-konto AMBER INDIVIDUAL a e-konto AMBER CORPORATE Basic.

Pri službe e-konto AMBER INDIVIDUAL má študent vytvorené vlastné konto, v ktorom má uvedené údaje o kurzoch, účasti, obsahu štúdia podľa presných záznamov vedených na báze každej vyučovacej hodiny, výsledkoch testov, učebných materiáloch ako aj hodnotení svojej účasti na kurze od lektora.

Pri službe  e-konto AMBER CORPORATE má objednávateľ kurzu prístup ku všetkým individuálnym kontám študentov - zamestnancov, ktorí sú aktuálne vedení v systéme vzdelávania AMBER. Objednávateľ kurzu ako zamestnávateľ má k dispozícii všetky dáta o svojich študentoch - zamestnancoch, ktoré sú vedené v e-konte AMBER INDIVIDUAL.

Služba e-kont AMBER je spoplatnená podľa platného cenníka HARMONY ACADEMY.

9.          Práva duševného vlastníctva

9.1      Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany HARMONY ACADEMY sú predmetom práv duševného vlastníctva, predovšetkým autorského práva. Študent sa výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol neoprávnene do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópií) materiálov.

10.       Mimoriadne udalosti

10.1    V prípade, ak všeobecne záväzným právnym predpisov, rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom orgánu verejnej moci bude znemožnená výučba po dobu dlhšiu ako 7 dní, je HARMONY ACADEMY oprávnená rozhodnúť o tom, že výučba sa bude uskutočňovať vo forme online výučby.

10.2    O rozhodnutí uskutočňovať výučbu vo forme online výučby bude HARMONY ACADEMY informovať študentov a objednávateľov kurzu najneskôr 3 dni pred začiatkom online výučby, pričom toto oznámenie bude obsahovať i informácie o tom, ako sa môže študent online výučby zúčastniť (informácie o čase výučby, používaných technológiách a pod.). Všetky potrebné zariadenia (hardvér) a programové vybavenie (softvér) si musí objednávateľ kurzu zabezpečiť na svoje náklady tak, aby bol študent schopný zúčastniť sa na online výučbe.

11.       Záverečné ustanovenia


11.1    Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením Študijného poriadku.

11.2    Akékoľvek zmeny Študijného poriadku môžu byť uskutočnené len so súhlasom oboch zmluvných strán.

11.3    Tento Študijný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 08.06.2020.

Moderné riešenia pre moderné organizácie