ŠTUDIJNÝ PORIADOK HARMONY ACADEMY

 

 

ZÁPIS DO KURZU

 

Z ponuky HARMONY ACADEMY si študent vyberie kurz zodpovedajúci jeho veku, jazykovej úrovni, prípadne individuálnym požiadavkám.

Každý študent starší ako 12 rokov je povinný urobiť si vstupný test, ktorý je bezplatný. Táto povinnosť sa nevzťahuje na úplných začiatočníkov a na tých študentov, ktorí vedia preukázať svoju dosiahnutú jazykovú úroveň písomne z inej školy, či zamestnávateľa.

Do kurzu je možné zapísať sa osobne na recepcii HARMONY ACADEMY prostredníctvom online prihlášky, e-mailom alebo telefonicky.

Ak je študent mladší ako 18 rokov, prihlášku musí podpísať jeho zákonný zástupca (rodič alebo iná osoba poverená súdom). Podpisom prihlášky študent (alebo zákonný zástupca) potvrdzuje, že sa oboznámil so študijným poriadkom a prejavuje súhlas s obsahom tejto záväznej prihlášky, čím zároveň vzniká záväzný zmluvný vzťah medzi HARMONY ACADEMY ako poskytovateľom výučby jazykov v kurzoch a študentom alebo jeho zákonným zástupcom.

 

REGISTRÁCIA KURZU A PLATBA

 

Poplatok za kurz je študent povinný hradiť vopred pred začiatkom kurzu v hotovosti, na faktúru alebo prevodom na účet podľa prideleného variabilného symbolu.

 

ZĽAVY

 

Všetky zľavy sú uvádzané v špeciálnych akciách viazaných na vybraný typ kurzu ako aj na jednotlivé obdobia.

STORNO POPLATKY

 

Pri ukončení kurzu pred dátumom poslednej hodiny kurzu je výška storno poplatkov zo zaplateného poplatku za kurz závislá od dátumu prijatia žiadosti o ukončenie účasti na kurze.

Jeden týždeň pred začiatkom kurzu je storno poplatok 20% z ceny kurzu. Do jedného týždňa od začiatku kurzu je storno poplatok 30% z ceny kurzu. Týždeň po začiatku kurzu, najneskôr však do polovice trvania kurzu je storno poplatok 50% z pomernej čiastky ceny kurzu.

POČET ŠTUDENTOV

Minimálny počet študentov v kurze je stanovený v závislosti od typu kurzu. Pre konkrétne počty pozri aktuálny cenník kurzov.

 

Nedostatočný počet študentov. V prípade, že počet študentov v kurze nedosiahne stanovené minimum, budú študenti o tejto skutočnosti upovedomení najneskôr na treťom stretnutí svojho kurzu. V takomto prípade si HARMONY ACADEMY vyhradzuje právo buď  počet hodín v kurze skrátiť na základe aktuálneho počtu študentov, alebo zvýšiť poplatok za kurz formou doplatku, a to až do sumy, ktorú by škola získala, ak by daný kurz navštevoval minimálny počet študentov.

VŠEOBECNE PLATNÉ PODMIENKY

Škola nezodpovedá za žiadnu stratu, škodu, osobnú ujmu a  pod., okrem prípadov, kedy to je stanovené zákonom.    

Nástup na vyučovanie. Študent prichádza na vyučovanie v dňoch a časoch zodpovedajúcich plánovanému rozvrhu hodín, ktorý študent dostane pri registrácii. Deti do 12 rokov prichádzajú do školy v sprievode rodičov alebo inej poverenej osoby. HARMONY ACADEMY preberá zodpovednosť za správanie sa detí a študentov mladších ako 18 rokov výhradne v čase vyučovania. V čase mimo trvania vyučovania je za správanie sa týchto študentov v priestoroch HARMONY ACADEMY a za prípadné akékoľvek škody alebo ujmy na zdraví nimi alebo im spôsobené zodpovedný rodič, príp. iná zodpovedná osoba.
 

Preradenie. V prípade žiadosti o preradenie do iného kurzu je študent povinný podať písomnú žiadosť s udaním dôvodu. Po posúdení žiadosti môže byť študent preradený do žiadaného kurzu. Ak bude preradený do kurzu iného typu, z uhradenej čiastky za pôvodný kurz sa odráta cena za odučené hodiny ku dňu podania žiadosti a administratívny poplatok vo výške 15 Euro. Zostávajúci kredit môže študent použiť na úhradu poplatkov (pomernej čiastky)  za žiadaný kurz.

V prípade nekompatibility študenta so študijnou skupinou má lektor právo navrhnúť jeho preradenie (v rámci rovnakého typu kurzu) do študijnej skupiny s vyššou, resp. nižšou jazykovou úrovňou.

 

Fajčenie. V celej budove školy, ako aj na chodníku pred ňou, je fajčenie zakázané. Jediné miesto, kde je fajčenie povolené, je vyhradený priestor v záhrade.

Prevádzka HARMONY ACADEMY. Jednotlivé kurzy sa realizujú počas celého kalendárneho roka. Nevyučuje sa počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. V detských a juniorských kurzoch sa navyše nevyučuje počas jesenných, vianočných, polročných, jarných a veľkonočných prázdnin.

INDIVIDUÁLNE KURZY.

Individuálne kurzy sú šité na mieru pre jedného, dvoch alebo troch študentov, ktorí si môžu vybrať z kompletnej ponuky jazykových kurzov.

Čas, obsah aj organizácia kurzu sú prispôsobené požiadavkám a potrebám jednotlivých študentov. Pri zápise je študent povinný vyplniť Analýzu jazykových potrieb, ktorá presne špecifikuje obsahovú náplň kurzu. V prípade dvoch a troch študentov si títo stanovia spoločný cieľ, poprípade to je prvý záujemca o individuálny kurz. Pre každý kurz je na základe Analýzy jazykových potrieb pridelený lektor. V prípade potreby má študent právo požiadať o zmenu lektora prostredníctvom písomnej žiadosti s odôvodnením.

 

Po registrácii je študentovi/skupine zaslané potvrdenie o registrácii a plánovaný rozvrh hodín, ktoré zostávajú v platnosti počas celej doby trvania kurzu a sú záväzné pre obe strany. Ak sa študent/skupina nemôže zúčastniť vyučovania, o zmenu termínu musí požiadať lektora minimálne jeden deň vopred, najneskôr do 17,00 hod. V prípade, že tak študent/skupina neurobí, má HARMONY ACADEMY právo účtovať odmenu za vyučovacie hodiny tak, ako keby boli odučené.

 

Všetky hodiny kurzu sú zaznamenané v plánovanom rozvrhu kurzu, záväznom pre obe strany. Študent/skupina má právo v závislosti od svojich možností účasti na vyučovaní presúvať termíny vyučovacích hodín. Zároveň je však študent/skupina povinný/á po vzájomnej dohode s lektorom si stanoviť náhradné termíny hodín, a to v rámci nasledujúcich štvrťrokov: september - november, december - február, marec - máj, jún - august. V prípade, že hodiny naplánované na daný štvrťrok nebudú v tomto štvrťroku odučené, má HARMONY ACADEMY právo účtovať odmenu za vyučovacie hodiny tak, ako keby boli odučené v ich pôvodných termínoch.

V prípade, že sa lektor z objektívnych dôvodov nemôže zúčastniť na výučbe, HARMONY ACADEMY si vyhradzuje právo zabezpečiť iného lektora kvalifikovaného pre daný kurz. O dočasnej zmene lektora bude študent vopred informovaný.

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

 

Halenárska 7, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 903 412 551

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Sledujte nás na:

 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY