April 19, 2024

Aké zručnosti budú potrebné na trhu práce v roku 2030?

Počas hodiny online angličtiny s mojimi dospelými študentami, zamestnancami spoločnosti Wienerberger, podnikáme rôzne „výlety" do tém, ktoré nás prirodzene zaujímajú. Potom, ako sme si v učebnici Language Hub B1+ prečítali článok na tému ZMENA, ktorý porovnával prácu expertov-špecialistov a „superforcasters“ (rozumej super predpovedateľov budúcnosti), rozvinula sa zaujímavá debata. Narazili sme pritom na článok v časopise Forbes „The Top 10 In-demand Skills fro 2030“, ktorý nás v Harmony Academy naviedol na úvahu o pripravenosti našich škôl na túto predpovedanú obrovskú zmenu.

Môj pracovný týždeň v tomto školskom roku sa veľmi líši od tých predchádzajúcich najmä tým, že okrem online hodín angličtiny cestujem nielen po krajinách EÚ za našimi medzinárodnými projektami a školím rôzne cieľové skupiny na témy osobnostného a organizačného rozvoja, ale navštevujem aj základné, stredné či vysoké školy, ako aj firmy rôznych veľkostí na Slovensku, kde stretám množstvo nových tvárí, ktoré sa zaujímajú o tému Inovácie Learn & Lead. Prichádzam na veľmi zaujímavé zistenia, ktoré ma tak povzbudzujú ísť ďalej, ako aj nabádajú k sebareflexii o tom, čo a akým spôsobom prinášam na tieto stretnutia. Po rokoch praxe, tento rok je to už neuveriteľných 32 rokov😊, stále pociťujem potrebu učiť sa, vnímam meniace sa potreby rôznych generácií a prehlbujem svoje poznatky, spôsobilosti a zručnosti.

Vieme, že nastavenie mysle je dnes základom nášho napredovania. Bolo tomu tak od nepamäti, len dnes sme uvedomelejší, múdrejší a rozhľadenejší. Aspoň poniektorí z nás určite. Keďže sme sa ale nikdy cielene neučili pracovať s našou mysľou a svoje mentálne nastavenie sme brali viac-menej ako prirodzenú súčasť nášho bytia, tak to prebudenie môže občas bolieť. Moderní učitelia učia žiakov a študentov rozmýšľať, prebúdzajú záujem o svoju tému, podporujú, rozvíjajú a vedú svojich žiakov od bodu A (začiatok hodiny) do bodu B (koniec hodiny) tak, aby táto cesta bola prínosná, príjemná a čo najprínosnejšia pre žiakov a učiteľov samotných.

Pre účely tohto článku sme vyzvali našich študentov, aby napísali, ako vnímajú hodiny angličtiny online, ktoré im šijeme na ich na aktuálne potreby. Potešilo nás, keď napísali:

Individuálne kurzy sú úžasným príkladom „new school“ prístupu, kedy je to o symbióze formy a obsahu. Vzdelávanie prebieha zároveň v oblasti jazykovej ako aj v oblasti seba rozvoja, čím sa hodiny stávajú až nečakane obohacujúce na viac úrovňovej škále. Aplikácia Learn & Lead princípov povyšuje úroveň štúdia a schopnosť participovať na vzdelávacom procese na úplnú inú úroveň.
Juraj Kabát, vedúci technického oddelenia, 26.marec 2024
Lekcie vnímam obohacujúco. Okrem toho, že sa každou hodinou naučím niečo nové zo sveta angličtiny, sú to kreatívne hodiny a ako bonus je v nich zahrnuté vždy nejaké nové info napríklad zo sveta seba rozvoja. Väčšinou ani neviem ako a prejde 90minút. Ešte sa mi nestalo, že som pozerala na hodinky „koľko ešte bude trvať hodina“. Určite odporúčam.
Martina Kaľavská, špecialistka na vylepšovanie programov
Jazykové kurzy boli vyvinuté tak, aby boli v súlade s najnovšími trendmi, ako je práca na diaľku, virtuálna realita a umelá inteligencia. V Harmony Academy stoja na čele týchto inovácií, ponúkajú väčšiu flexibilitu v komunikačných metódach a možnosť spojiť sa s učiteľmi z celého sveta.
Miroslav Cino, strategický líder

V Harmony Academy sme vďaka Inovácii Learn & Lead plne napojení na turbulentný vývoj spoločnosti, ktorá sa nám mení pred očami. Rýchlosť, akou sa dejú zmeny je stále vyššia a vyššia a tým, že v pravidelných intervaloch iniciujeme a predkladáme rozvojové projekty v medzinárodných partnerstvách, máme možnosť priamo vytvárať, pilotovať a zavádzať potrebné inovácie do našich škôl, vzdelávacích centier a firiem.

Vychádzajúc z horeuvedeného článku vám v preklade ponúkam tie zručnosti, ktoré sú v článku definované ako kľúčové pre trh práce v roku 2030. Môže sa zdať, že rok 2030 je od nás ešte veľmi vzdialený, ale ak sa zamyslíme nad tým, že dnešní ôsmaci budú v roku 2030 maturovať, tak možno tá budúcnosť ani nie je tak ďaleko. Podľa spoločnosti Dell bude až 85% tých, ktorí dnes pracujú, vykonávať inú činnosť, akej sa venujú dnes. Na prvý pohľad zarážajúce, no kto vie?

Top zručnosti, ktoré budú vyžadované na trhu v roku 2030 sú podľa článku v časopise Forbes od Bernarda Marra nasledovné:

 • Digitálna gramotnosť (Digital Literacy)
 • Rozšírená práca (Augmented Working)
 • Udržateľná práca (Sustainable Working)
 • Kritické myslenie a analýza (Critical Thinking and Analysis)
 • Dátové zručnosti (Data Skills)
 • Virtuálne kolaboratívne pracovné platformy (Virtual Collaborative Working Platforms)
 • Kreatívne myslenie (CreativeThinking)
 • Emocionálna inteligencia (Emotional Intelligence)
 • Celoživotné vzdelávanie (Lifelong Learning)
 • Vodcovské schopnosti (Leadership Skills)

Ak vás to zaujalo, tak sa môžete zamyslieť, ako ste na tom vy. Môžete si zvoliť stupnicu od 1 (najmenej rozvinuté – mám len úplne základné poznatky) až po 10 (najviac rozvinuté - expert) a ohodnotiť sa, ako vnímate svoj stupeň rozvoja danej zručnosti dnes. Potom si môžete vybrať tri kľúčové oblasti, ktoré vnímate dnes ako najdôležitejšie a stanovte si úroveň, na akú sa chcete rozvinúť do roku 2025 s vyhliadkou do žiadaného stavu v roku 2030. Keď si cez to prejdete, tak potom zostáva už len zadefinovať najbližší krok akcie vo vzťahu k daným trom zručnostiam a zvoliť si plán cesty.

Ako príklad môžem uviesť tri zručnosti, na ktorých aktuálne pracujeme v našom tíme:

1. Digitálna gramotnosť (Digital Literacy)
Aktuálne vyvíjame nové programy pre učiteľov a lektorov v rozvoji tejto zručnosti. Ten najbližší spustíme už toto leto a jeho hlavným cieľom je vyškoliť účastníkov k tomu, aby si vedeli navrhnúť a naprogramovať svoj vlastný digitálny kurz za pomoci AI. Práca s Chat GPT je len základ, ktorý využívame vo svojej práci dnes a za pomoci ďalších aplikácií pracujúcich s AI si rozširujeme svoje vedomosti a zručnosti o nových možnostiach, ktoré nám uľahčujú život.

Zároveň je kancelária Harmony Academy a Learn & Lead Innovation plne virtuálna, a tak sme sa naučili pracovať s aplikáciami, ako sú Hubspot, Canva, Animoto, Office 365,Beenia, Webflow, Mindmeister, Weglot, Hetzner, Stripe, Webhouse, Zoom, Learnworldsa iné. Ako lektori zároveň pracujeme s aplikáciami, ako sú napr. Kahoot, Socrative, Quizlet, Blooket, Padlet a iné.

2. Udržateľná práca (Sustainable Working)
V roku 2000 som založila jazykovú školu na zelenej lúke a prešla som odvtedy veľmi dlhú cestu. Naučila som sa rásť aj padať, rátať výhry aj prehry, budovať aj rúcať... Nadobudla som veľmi vzácne skúsenosti a vybrúsila svoju trpezlivosť, cieľavedomosť. Prešla som skúškami vytrvalosti, testom hodnôt ako aj schopnosťou viesť druhých za spoločne vytýčeným cieľom. Dnes sa rodí vízia Inovácie Learn & Lead pre rok 2030, v ktorom hlavnú rolu zohrávajú „ovocné stromy“ a „vtáky“. Strom ako pilier hodnovernosti učiteľa a vták ako slobodný študent, ktorý priletí a odletí zo stromu, ktorý mu ponúka ovocie (vedomosti), ale aj zátišie, pokoj, ochranu pred slnkom či dažďom (pocit istoty a bezpečia).

Vízia, ktorá nás spája je základom trvalo udržateľného obchodného modelu siete expertov, ktorí sa hlásia k Inovácii Learn & Lead a svojou časťou ju ďalej dotvárajú, rozvíjajú a prinášajú vám, našim klientom. Unikátna obchodná logika Inovácie Learn & Lead v sebe prináša rôzne role, ktoré dotvárajú jedinečnosť konceptu a prinášajú tú najlepšiu kvalitu za bezkonkurenčnú cenu už dnes.

Budúcnosť našej práce vidíme v kontinuálnom vzdelávaní, spolutvorbe vzdelávacích programov s našimi zákazníkmi, v nachádzaní spoločných výziev so zákazníkmi a v ich spoločnom riešení. To všetko v medzinárodnej sieti expertov, ktorá má nastavené nielen KPI (key performance indicators) ale aj BPI (behavirou performance indicators) a nasycuje potreby učiacej sa organizácie na ceste excelencie za pomoci nástroja KNOWLO.

3. Emocionálna inteligencia (Emotional Intelligence)
Daniel Goleman je jedným z mojich autorov, ktorého diela čítam a spracovávam pre účely tréningov už veľmi dlho. Model Emotional and Social Intelligence Leadership Competencies, ktorý vypracoval spolu s Richard Boyatzis, poskytuje východiskový rámec pre rozvíjanie emocionálnej inteligencie u ľudí, ktorí vedú druhých. Je jedno, či ste rodič, učiteľ alebo manažér, ľudia sú rovnakí (pozor na vývinovú psychológiu, ktorá poukazuje na osobitosti rôznych cieľových skupín podľa veku učiaceho sa) a predsa rôzni (teória viacnásobnej inteligencie podľa Howarda Gardnera je len jedná z teórií, ktorá nám ponúka náhľad na jedinečnosť človeka).

Téme duševného zdravia sa v našim projektoch venujeme v dvoch možných smeroch.

 • English well-being with Jana je založený na krátkych podcastoch, ktoré navádzajú na zamyslenie sa a následnú písomnú komunikáciu so mnou za pomoci online platformy. Cieľom je zrelaxovať, utíšiť sa a zamyslieť sa nad sebou s cieľom skvalitniť svoj život. Prihováram sa vám v angličtine, čím získavate možnosť posilniť si nielen poznanie o sebe samom, ale aj svoju schopnosť chápať a vyjadrovať svoje názory a myšlienky v písanej angličtine. Kurz tvorí 6 originálnych podcastov, 19 úloh a 1 analýza a záverečný certifikát.
 • Trnavské večerné dialógy s Janou sa venujú rôznych témam duševného zdravia. Sú to hodinové živé diskusie s odborníkmi z oblasti psychológie, filozofie a kultúry a sú ponúkané ako súčasť Učiacej sa Trnavy, prvého učiace sa mesta UNESCO na Slovensku. Spolu organizátori najbližšej témy „Objavovanie zmyslu života“ sú Katedra psychológie Filozofickej fakulty TU v Trnave a Slovenský inštitút logoterapie. Privítam tam doc. PhDr. Máriu Dědovú, PhD., psychologičku a psychoterapeutku, pôsobiacu na  Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a doc. Mgr. Jaroslavu Vydrovú, PhD., pôsobiacu na Katedra filozofie FF TU v Trnave a tiež na Filozofickom ústave SAV.  

Ak ste vydržali čítať tento článok až do konca, tak sa nám podarilo vás zaujať a máme z toho radosť. Nikto dnes nevie presne, čo sa bude od nás vyžadovať v roku 2030, ale jedno vieme isto, i v roku 2030 chceme byť v Harmony Academy prínosnými ľuďmi, ktorí budú podnikať kroky do neznáma pre druhých. Ako moderní učitelia máme poslanie pomáhať a rozvíjať druhých pre lepší a hodnotnejší život. Sme pripravení zotrvať na tejto ceste i ďalej a pasovať sa s výzvami, ktoré pred nami stoja. S otvorenou mysľou aj srdcom.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie