May 21, 2021

Happy school 2020: Čo nás v rámci projektu čaká?

Ako bola hodnotená prihláška projektu Happy School 2020? Čo nás v rámci projektu čaká, aké sú naše plány  a čo partnerom konzorcia projekt ponúka?


Harmony Academy vystupujúca ako žiadateľ za národné konzorcium projektu Happy School 2020 opäť potvrdila svoje doterajšie bohaté skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov Erasmus+, za ktoré bola v roku 2017 ocenená Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+. Prihláška projektu Happy school 2020 získala 99,5 bodu z celkové počtu 100 bodov.Predložený návrh projektu bol hodnotený ako veľmi kvalitný a vypracovaný na vysokej úrovni. Pozitívne bola hodnotená i vysoká zhoda prihlášky s európskymi prioritami programu Erasmus+ na rok 2018. Z hodnotenia vyplýva, že aktivity v rámci jednotlivých mobilít pomôžu naplniť zadefinované potreby konzorcia, pričom vysoko cenený bol i plán multiplikovanej medzinárodnej spolupráce s niekoľkými zahraničnými organizáciami z viacerých krajín EÚ.


Čo nás čaká


Počas realizácie projektu Happy school 2020 sa uskutoční v období jún 2018 – jún 2020 spolu 24 mobilít. Z toho 12 lektorov sa bude mať možnosť zúčastniť školení u našich zahraničných partnerov vo Veľkej Británii, 4 kreatívni manažéri a riadiaci pracovníci vycestujú do Francúzska, kde budú sami školiť učiteľov a lektorov. Priblížia im a predstavia kariérnu cestu rozvoja lektora Learn and Lead a model riadenia jazykovej školy Learn and Lead.Ďalší 6 manažéri a lídri vycestujú do Lotyšska a tu sa zúčastnia školenia zameraného na budovanie excelentnej školy a zavádzanie „Excelencie“ do riadenia školy. Keďže sa máme čo učiť i od našich kolegov – učiteľov, 2 lektori budú mať možnosť zúčastniť sa hospitácií vo Veľkej Británii a tu pozorovať zahraničných kolegov priamo pri ich vyučovacej činnosti. Mobility Projektu Happy school 2020 ponúkajú  účastníkom rozmanité príležitosti vzdelávať sa a rozširovať svoje poznatky, ktoré vo významnej miere prispejú i k rozvoju vysielajúcich organizácií a naplneniu ich potrieb, tak ako i potrieb konzorcia.  

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie