May 21, 2021

Prvé stretnutie partnerov národného konzorcia

Prvé stretnutie partnerov národného konzorcia Projektu Happy school 2020, aké sú príležitosti a možnosti vyplývajúce z projektu pre jeho partnerov?Prvý Kick off meeting národného konzorcia sa uskutočnil dňa 21.06.2018 v Trnave. Zúčastnili sa ho všetci partneri konzorcia ktorí si na úvodnom stretnutí upresnili ciele, ich očakávania a požadované výstupy z projektu. Členovia konzorcia vidia v projekte príležitosti nielen v rámci účasti pracovníkov ich organizácií na mobilitách, ale i v nadviazaním vzťahov s inými jazykovými školami v rámci EU a v nadviazaní spolupráce so špecialistami zo zahraničia. Partneri sa zhodli i na potrebe celoživotného vzdelávania lektorov a  potrebe zvyšovania ich motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.


Tento projekt prináša pre naše konzorcium výnimočnú možnosť spojiť sa v úsilí o vytvorenie prostredia vzdelávacej inštitúcie, v ktorom sa podporujú lektori cudzích jazykov v ich kariérnej ceste, zvyšovaní ich odbornej ako i riadiacej kvalifikácie, ktorá je  v priamom  napojení na transformáciu školy v učiacu sa organizáciu. Tá spúšťa proces celoživotného vzdelávania svojho personálu a posilňuje jej konkurencieschopnosť, adaptabilitu na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce a posilňuje možnosť zamestnateľnosti svojich lektorov a riadiacich pracovníkov.

Týmto sa nám podarí nastaviť školy na trvalo udržateľný rozvoj v systéme celoživotného učenia sa, kontinuálneho vylepšovania kvality vzdelávania šitého na mieru zákazníkov.  Pravidelné stretnutia partnerov konzorcia sú plánované štvrťročne počas celej doby trvania projektu.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie