May 21, 2021

“Šťastná škola” ako cieľ projektu programu Erasmus+

Čo je program Erasmus+ a ako vznikla myšlienka projektu Happy school 2020? Podarilo sa nám vytvoriť prvé národné konzorcium v histórii HARMONY ACADEMY v rámci programu Erasmus+ na Slovensku. Čo spája jeho partnerov a aké sú jeho ciele?


Happy School 2020 – teda šťastná škola je cieľom projektu programu Erasmus+. Ide o program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy EUR poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu  v zahraničí.

Pod pojmom „šťastná škola“ si môžeme predstaviť spokojných lektorov a učiteľov, ktorých práca napĺňa , lektorov túžiacich po ďalšom kariérnom a profesijnom raste. Popri nich sú tu i spokojní manažéri a vedenie školy disponujúci vedomosťami z oblasti leadershipu, obchodu, podnikateľstva, psychológie, riadenia organizácie, kvality ako i strategického rozvoja. V neposlednom rade, ba naopak – hlavnou cieľovou skupinou šťastnej školy sú samotní účastníci vzdelávania, ktorí nachádzajú v takejto škole radosť, podporu a naplnené očakávania.


Za účelom naplnenia cieľov projektu Happy school 2020 vzniklo prvé národné konzorcium, ktoré je vôbec prvým národným konzorciom v histórii HARMONY ACADEMY v rámci programu Erasmus+ na Slovensku. Toto konzorcium sa skladá z troch členov – Harmony Academy Trnava, IPA Slovakia Žilina a PlusAcademia Bratislava.  Hlavným cieľom tohto konzorcia je úspešne prostredníctvom projektu implementovať model Learn and Lead do prevádzky jazykových škôl v plnom rozmere a podporiť lektorov v nových, zavádzajúcich pozíciách, ktoré táto cesta Learn&Lead ponúka. Implementáciou tohto modelu riadenia prepája jazyková škola proces celoživotného vzdelávania s kariérnym rastom svojich lektorov v priamom napojení na ich možnosť zapojenia sa do riadenia školy.


Toto konzorcium vzniklo i za účelom posilnenia úspešného zavádzania funkčného modelu Learn&Lead do prevádzky jazykových škôl v Európe. Všetkých troch partnerov spája rovnaký cieľ a to je orientácia na dospelého učiaceho sa, ktorý potrebuje flexibilného, kvalitného, profesionálneho dodávateľa služieb v oblasti vzdelávania dospelých. Je zároveň dôležité zohľadňovať potreby samotných lektorov, manažérov ako aj majiteľov organizácií poskytujúcich samotné vzdelávanie. Spoločným cieľom konzorcia je vytvorenie prostredia pre život školy (HAPPY SCHOOL), ktorá je definovaná ako škola s medzinárodným rozmerom, vysokou kvalitou a dostupnosťou služieb a systémom celoživotného vzdelávania celej organizácie.


Spoločným úsilím konzorcia je vytvorenie prostredia, v ktorom sa podarí naplno rozvinúť model riadenia Learn and Lead, čím sa zvýši motivácia, kvalita a angažovanosť lektorov a zároveň i kvalita poskytovaných služieb, a to i na medzinárodnej úrovni.


Koordinátorom projektu Happy School 2020 je Harmony Academy Trnava, ktorá  v septembri 2017 získala prestížnu cenu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu Erasmus+. Toto ocenenie bolo udelené za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokov 1998 – 2017.  Celkovo Harmony Academy v tomto období podala 20 úspešných projektov v oblasti vzdelávania dospelých.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie