May 18, 2021

Metodický kurz CLIL v Scarborough!

Roman Krebes je metodikom a lektorom nášho partnera, v národnom konzorciu v sektore vzdelávania dospelých, PLUS Academia spol. s.r.o.   V nasledujúcom článku nám popíše jeho účasť na dvojtýždňovom metodickom kurze CLIL, ktorý sa uskutočnil v nádhernom anglickom prímorskom mestečku Scarborough v Anglolang Academy.


Pracujem ako metodik a lektor anglického jazyka v PLUS Academii, vzdelávacej inštitúcii s viac než 20 ročnou históriou.  Kontinuálne vzdelávanie je alfou a omegou progresu každého jedného jazykového lektora, o tom som absolútne presvedčený. Aj preto som sa zúčastnil kurzu CLIL (Content Language Integrated Learning) ako participujúci lektor v rámci projektu Erasmus+ KA1 HAPPY SCHOOL 2020, ktorý je národným konzorciom troch partnerov – HARMONY ACADEMY, IPA Slovakia a PLUS Academie. Cieľom tohto projektu je vytvorenie prostredia pre život školy, ktorá je definovaná ako škola s medzinárodným rozmerom, vysokou kvalitou, dostupnosťou služieb a systémom celoživotného vzdelávania celej organizácie.

Tento dvojtýždňový kurz CLIL sa uskutočnil v Scarborough (UK). V kurze sme využívali širokú škálu komunikačných, čitateľských a písacích aktivít, pričom poskytoval množstvo interakcií a otvorených diskusií medzi účastníkmi a to všetko s cieľom rozvíjať jazykové kompetencie a budovať dôveru učiteľov vo výučbu prostredníctvom angličtiny. V rannom bloku sme riešili aktuálne témy na doplnenie našej slovnej zásoby a boli to zároveň cvičenia, ktoré môžeme tiež použiť pre naše potreby výučby na Slovensku. Boli zaujímavé, človek mal prirodzenú tendenciu o nich hovoriť a zároveň sa pri nich vzdelával. V poobednom bloku určenom špecificky pre CLIL teóriu a prax sa riešili praktické požiadavky CLIL-u. Zaujímavý bol aj medzinárodný rozmer kurzu, keďže každý účastník bol z inej krajiny, čo nám umožnilo vymieňať si názory na naše rôzne skúsenosti a špecifiká výučby formou CLIL.Ako aktívny účastník som mal možnosť rozšíriť svoju špecifickú slovnú zásobu a zúčastniť sa praktických skupinových metodických stretnutí, ktoré mi poskytli nové nápady a materiály, ktoré môžem použiť v projekte HAPPY SCHOOL. Som presvedčený, že výučba formou CLIL, jej zameranie na vyššie aj nižšie kognitívne schopnosti študentov a celkový spôsob výučby, ako aj moje získané informácie budem vedieť v budúcnosti posunúť ďalším lektorom participujúcimi v projekte HAPPY SCHOOL 2020 pre ich ďalšie vzdelávanie a celkovo táto metóda bude nápomocná k úspešnému dokončeniu nášho projektu.


Roman Krebes, PLUS Academia spol. s.r.o

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie