December 2, 2021

Moderní žiaci potrebujú moderných učiteľov

Moderní žiaci potrebujú moderných učiteľov


V rámci Centra inovácií a projektu KA203 Erasmus+ s názvom Upgrade with Learner-centred approach prinášame do škôl a vzdelávacích inštitúcií nový nádych v podobe inovatívnych, odborných a  kľúčových riešení v oblasti vzdelávania pedagógov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií či manažérov pre potreby udržateľného rozvoja školstva.


Každým jedným dňom svet čelí neustálym turbulentným zmenám a rýchlo meniacim sa trendom v rôznych oblastiach. Technologické firmy pravidelne modernizujú a inovujú svoje produkty, prichádzajú s novými, kvalitnejšími či častokrát jednoduchšími užívateľskými riešeniami. Modernizujú sa budovy, móda, automobilový priemysel či komunikačné platformy. Áno, modernizujú sa aj školy, univerzity, či samotní žiaci a študenti. Vyučuje sa v novších, technologicky vybavenejších priestoroch či učebniach, pre skvalitnenie vyučovacieho procesu sa využívajú rôzne technologické výdobytky modernej doby atď. Čo však celoplošne v našej krajine stagnuje a nepodlieha efektívne nastavenej modernizácií je samotný vzdelávací systém a školstvo. Napriek neutíchajúcemu a stále silnejšiemu vonkajšiemu ale aj vnútornému tlaku, napriek pretláčaným zmenám „z hora“ však mnohé zo vzdelávacích inštitúcií zabúdajú, že inovatívny impulz potrebuje v prvom rade najdôležitejší základný článok celého vzdelávacieho procesu a tým je učiteľ.


Učiteľ pre svojich študentov predstavuje mentora, psychológa, vodcu, motiváciu, múdrosť či inšpiráciu v jednej osobe.  Učiteľ má na svojich hodinách možnosť dotknúť sa priamo mysle a duše svojho študenta, objaviť a rozvíjať jeho potenciál, podnietiť ho k vzdelávaniu a v neposlednom rade má vo svojich rukách kompetenciu využiť moderne vybavený priestor k modernému spôsobu výučby a vzdelávaciemu procesu, ktorý reaguje na potreby žiakov dnešnej doby.


Akým spôsobom však vzhľadom na rýchlo meniacu sa dobu motivovať k modernizácií a seba rozvoju aj samotných učiteľov?

Ako transformovať tradičné zastaralé metódy výučby a vniesť do nich nádych nového života, nových vzdelávacích prvkov a postupov?

Ako je možné v súčasnom svete zatraktívniť učiteľské povolanie, ktoré má v sebe zakorenenú myšlienku životného poslania?


Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa začali písať už od roku 2010, kedy sa ako reakcia na potreby modernej spoločnosti zrodila myšlienka Centra inovácií Learn & Lead, centra, ktoré vytvára priestor a neobmedzené možnosti profesionálneho či osobnostného rastu učiteľov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií, manažérov a ďalších. V rámci neho neustále pracujeme, analyzujeme, vytvárame inovatívne riešenia a prinášame revolučné vzdelávacie postupy nevyhnutné pre rozvoj moderného učiteľa. Našou snahou je kontinuálne rozvíjať jeho potenciál pre neustále skvalitňovanie vzdelávania na Slovensku i v zahraničí.

Po niekoľkých rokoch praxe, stovkách odškolených odborných workshopov, úspešne podaných projektov boli na jeseň v roku 2019 postavené základy nového projektu KA203 Erasmus+ pod názvom UPGRADE with Learner-centred approach (LCA). V rámci projektu bolo stanovených 11 odborných kompetencií, ktoré prepájajú zistenia obsiahnuté v 7 princípoch prístupu zameraného na potreby žiaka podľa Gabriely Lojovej, ktoré súčasne popisujú a upevňujú vzťah učiteľa k žiakovi a vzťah učiteľa k vyučovaniu. Medzi tieto kompetencie patria: aktívne učenie sa žiakov, učebný obsah, Kognitívne a afektívne (citové a osobnostné) domény, triedna klíma a učebná atmosféra, vzťahy v triede, hodnotenie a spätná väzba a role učiteľa, vzťah so žiakmi. Druhá časť kompetencií posilňuje a popisuje vzťah učiteľa k sebe samému a vzťah učiteľa k ostatným kolegom na pracovisku. Uvedené kompetencie vychádzajú z 9 princípov moderného človeka Uč sa a veď a sú nimi: poznanie seba samého (metakognícia), usmerňovanie svojho ďalšieho rozvoja, komunikácia a kooperácia, reziliencia a stres manažment a orientácia v globálnom kontexte.

Kurzy v rámci projektu UPGRADE with Learner-centred approach, na pôde Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v dvoch letných týždňoch tiež úspešne absolvovali účastníci zo Slovenska, Slovinska, Severného Macedónska, Lotyšska a Litvy pod vedením dvoch odborných lektoriek Gabriely Lojovej a Jany Chynoradskej. Účastníci  boli počas nich vedení k uvedomeniu si, že tradičný spôsob výučby, ktorý na našich školách stále pretrváva, už nezodpovedá požiadavkám doby a že je potrebné hľadať nové prístupy. Vďaka lektorkám mali možnosť lepšie pochopiť vzťah a obrovskú zodpovednosť učiteľa smerom k študentovi a jeho ďalšiemu rozvoju a motivácií. Ako hovorí lektorka Jana Chynoradská:

„Učiteľ dokáže nadchnúť druhých a pomôcť im pochopiť mozaiku toho, čo tvorí dnešný svet. Zážitok z učenia sa a objavovania sveta zostáva s nami po celý život. Ak v nás učiteľ verí, podporuje nás a pomáha nám chápať súvislosti, seba aj druhých, tak nám do života prinesie bohatstvo na celý život“

Po pochopení vzťahu učiteľ – žiak prišlo na rad sebapoznávanie, vzťah učiteľa k sebe samému, poučenie o nájdení cesty pre svoje ďalšie smerovanie a rozvoj v duchu koncepcie Uč sa a veď.  

Spätná väzba niektorých účastníkov projektu ULCA

Mgr. Katarína Podobová, učiteľka 1.- 4.ročníka
2. týždeň školenia s Jankou Chynoradskou bol pre mňa veľkým praktickým prínosom do života. Dôležité myšlienky, ako veriť v seba a byť odvážny mi stále rezonujú v hlave. Praktické cvičenia, ktoré sme robili boli pre mňa metodikou ako ďalej podporovať seba a aj vyzývať svojich žiakov aby boli úspešní. Ukázať im cestu aby sa nebáli byť odvážni, akční, tímoví, intuitívni, otvorení, vytrvalí, trpezliví, vďační a aby si verili (9 princípov moderného človeka).
Zuzana Fileková, učiteľka 1.- 4. ročníka
Vďaka projektu ULCA som mala možnosť prežiť 10 skvelých dní, plných radosti z učenia, z poznávania seba a hlavne spoznania osobností ako Gabriela Lojová a Jana Chynoradská. Ich entuziazmus je v školstve príkladný. Bolo mi cťou byť účastníčkou ich kurzov. Robia výnimočnú prácu pre učiteľov a tým aj pre žiakov. Ďakujem.
Branislav Kľuska, vysokoškolský pedagóg
Obidva tieto kurzy vnímam ako kľúčové pre pedagóga a myslím si, že by mal každý pedagóg tieto kurzy absolvovať. Na záver mojej záverečnej správy si dovolím byť osobný – Janka a Gabi, ďakujem! Veľmi ste ovplyvnili to, čo a ako chcem ďalej robiť!
Ilona Vialevicie
… Jana and Gabi, strengthening, open-minded, understanding, beautiful in both essence and appearance lectors, you showed the way, you gave hope that everyone can change something, that we can live in better world. Throughout the course, I felt like it was all mine, what I always clearly knew and agreed, only was just put into the system and said in words. Nevertheless, it is very difficult to change own usual behaviors, habits, traditional thinking. But...we know, even the most difficult and longest road begins with the first step ...

Learn & Lead je cesta. Je to cesta poznania a príležitostí, budovania silných a udržateľných základov jednotlivcov či celých inštitúcií. Vydajte sa spolu s nami na modernú cestu rozvoja učiteľa, na cestu modernizácie školstva a položte spolu s nami základy pevného a životaschopného systému, ktorý v tomto svete dokáže uspieť.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie