May 18, 2021

Moja cesta rozvoja a excelencie

Zuzana Marejková je zamestnancom poradenskej spoločnosti IPA Slovakia. Spolu so zástupcami z tímu HARMONY ACADEMY sa v dňoch 12. – 18. mája 2019 zúčastnila prostredníctvom projektu Erasmus+ mobility v Lotyšsku zameranú na tému “Ako budovať organizačnú excelentnosť v školách.


Bola som nováčikom/zamestnancom poradenskej spoločnosti IPA Slovakia, keď ma kolega Marcel oslovil, či by som sa chcela zúčastniť mobility Erasmus+ v Lotyšsku, zameranú na tému „Ako budovať organizačnú excelentnosť v školách“. Vraj je to výborná príležitosť a super zážitok vo všetkých smeroch. Nikdy predtým som takúto možnosť nedostala, keďže moja práca ekonómky/účtovníčky nebola doposiaľ vnímaná z iného uhla pohľadu, než je ten bežný, tradičný. Napriek mojím obavám, som súhlasila. Pracovný program, ktorý som dostala ako aj téma a celkový obsah školiaceho kurzu spoločnosti Eurofortis, ma veľmi zaujali. Tak sa začala moja príprava na tento skvelý projekt. Štúdium poskytnutých materiálov, informácií o novej krajine ako aj jazyková príprava angličtiny v rámci firemného kurzu, uskutočňovaného v spolupráci s tímom Harmony. Tým som sa stala členkou tímu projektu HAPPY SCHOOL 2020, ktorý vznikol v rámci programu Erasmus+ na Slovensku.Za účelom naplnenia cieľov projektu HAPPY SCHOOL 2020 vzniklo prvé národné konzorcium na Slovensku v sektore vzdelávania dospelých. Skladá sa z troch členov – Harmony Academy Trnava, IPA Slovakia Žilina a PLUS Academia Bratislava.  Hlavným cieľom tohto konzorcia je úspešne prostredníctvom projektu HAPPY SCHOOL 2020 implementovať model Learn and Lead do prevádzky jazykových škôl v plnom rozmere a podporiť lektorov v nových, zavádzajúcich pozíciách, ktoré táto cesta Learn&Lead ponúka. Implementáciu tohto modelu riadenia prepája jazyková škola HARMONY ACADEMY v Trnave v procese celoživotného vzdelávania, s kariérnym rastom svojich lektorov a v priamom napojení na ich možnosť zapojenia sa do riadenia samotnej školy. Realizácia tohto cieľa sa uskutočňuje s dôrazom na implementáciu prístupu zameraného na potreby jednotlivca – študenta/človeka, tzv. Student/Human Centric Desing a to cez posilňovanie kompetencií lektorov a riadiacich pracovníkov škôl a inštitúcií v oblasti jazykového a odborného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Táto vízia veľmi úzko súvisí s programom nášho školenia v lotyšskej Rige.

V rámci projektu Erasmus+/KA1, ktorého sa týkala aj naša mobilita v Lotyšsku, sa uskutočnil aj  školiaci program pod názvom How to build the organisational excellence in schools. Školiaci kurz „Cesta k vybudovaniu excelentnej školy“ je medzinárodné školenie vytvorené európskymi školiteľmi a poradcami pre zavedenie excelentného riadenia do škôl a ďalších organizácií po celej Európe. Cieľovou skupinou sú riaditelia škôl, ich zástupcovia, učitelia a ďalšie osoby zodpovedné za vedenie školy. Je to inovatívny, proaktívny, motivujúci a inšpirujúci zážitok konaný pod dohľadom spoločnosti Eurofortis IT SIA, v Rige.

Školenie cesty budovania excelencie je certifikované európskou asociáciou a EuroBEN v spolupráci so spoločnosťou Eurofortis IT SIA. Účastníci obdržia záverečný Certifikát a Europass Mobility dokument.


Excelentné organizácie jasne preverujú, že ich cieľom je uspokojovanie všetkých záujmových skupín, čo úzko súvisí s tým, čo a ako robia dnes, čo ich ovplyvňuje a čo plánujú robiť v budúcnosti. V súčasnosti sú v zavádzaní a samotnom uplatňovaní excelencie uznávané 3 prístupy medzinárodných štandardov. V dnešnej dobe je v Európe najviac používaný model excelencie EFQM, ako manažérsky nástroj, ktorý ponúka komplexný pohľad na organizáciu. Model excelencie EFQM predstavuje široký a porovnávací vodiaci rámec, ktorý slúži ako sprievodca pri hľadaní možností zvyšovania kvality, pretože pre zlepšenie existujú nástroje a metodiky a neustále tu vznikajú nové možnosti.

Implementácia procesu „Excellence“ vrátane sebahodnotenia a využívania rôznych podporných metód je vhodná nielen pre školy ale aj ostatné napredujúce organizácie v oblasti odborného vzdelávania. Neustále zlepšovanie a niektoré základné princípy EFQM – najpoužívanejšieho európskeho modelu excelentnosti vám pomôžu vybudovať kultúru excelentnosti a zmeniť vašu organizáciu na miesto s vynikajúcimi výsledkami, spokojnými  klientmi, zamestnancami  a udržateľnou budúcnosťou.


„How to build the organisational excellence in schools“

V rámci našej mobility v Lotyšsku som získala veľa nových zážitkov, nových vedomostí ako aj možnosť cestovať, spoznávať novú krajinu, jej kultúru. Získala som nové priateľstvo – dievčatá z HARMONY ACADEMY, Janka a Monika, sú neskutočne húževnaté, vzdelané, odhodlané uskutočňovať a napĺňať víziu HAPPY SCHOOL 2020, prostredníctvom modelu Learn&Lead – zapojením všetkých jej častí.

Janka Ch. mi povedala jednu krásnu vetu: „To, že si tu, je dar.“ Potvrdila mi tým moje vnímanie seba a moju účasť v tomto programe, ktoré som si uvedomovala od samotného začiatku tejto mojej cesty. Neustále som nadobúdala nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti, naučila som sa spolupracovať s rôznymi temperamentmi, mala som čas na spoznávanie samej seba, začala si viac veriť a získala viac sebavedomia :)

Som nesmierne vďačná za túto príležitosť a plne si uvedomujem tento „Dar“. Budem sa snažiť túto príležitosť využiť čo najlepšie, aby bola prínosom nielen pre mňa, ale aj pre celý  IPA team .

IPA Slovakia, s.r.o.  je  jednou z najväčších poradenských a školiacich organizácií v oblasti priemyselného inžinierstva a metód Lean, Six Sigma a inovácií v strednej Európe. IPA úspešne realizuje celý rad vzdelávacích programov, auditov a projektov pre  rôzne spoločnosti. Poslaním organizácie IPA je poskytovanie flexibilných a komplexných riešení pre dlhodobé zvyšovanie výkonnosti výrobných a servisných organizácií bez rozdielu odvetvia. Cieľom je efektívnou prácou v plnom rozsahu uspokojiť potreby zákazníka. Najsilnejšou stránkou je tím profesionálnych odborníkov/lektorov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore. Svojím podnikaním sa podieľa na zabezpečení ďalšieho rozvoja spoločenstva.

Prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme a učíme sa, značne vplýva na rast a formovanie našej  osobnosti. Vzájomný rešpekt, podpora, uznanie a následná spokojnosť je jednou z priorít  fungovania spoločnosti. Preto je veľmi dôležité porozumenie, úcta a vzájomná spolupráca. Takéto prostredie poskytuje IPA. Vytvára pracovníkom atraktívne podmienky a príležitosti pre ich osobný rozvoj a sebarealizáciu, realizáciu ich nápadov, myšlienok a projektov, nadobudnutie pocitu istoty v zamestnaní ako aj  kvalitu súkromného života. Som vďačná, že môžem byť súčasťou tímu IPA Slovakia, kde sa môžem neustále vzdelávať, rozvíjať, napredovať a tým prispievať k budovaniu a implementácii excelencie nielen v oblasti vzdelávania ale aj v celkovom spoločenstve.

Program Erasmus+ poskytuje príležitosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať vedomosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách sveta.


Zuzana Marejková – IPA Slovakia, s.r.o. Žilina

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie