November 10, 2022

Moje úvahy o školení "Train the LCA Teacher-trainer"

Jana Chynoradská, Skopje, Severné Macedónsko

Je sobota 29. októbra 2022,  deň po vôbec prvom školení na tému "Train the LCA Teacher-trainer" v rámci projektu KA2 "Upgrade yourself with learner-centered approach", ktorý sme spustili v septembri 2020. Je to posledná vzdelávacia/výučbová/tréningová aktivita, ktorú sme si naplánovali, a tak sa aj stalo.

Všetci sme sa stretli v nedeľu 23.  októbra 2022 v malom mestečku Negotino, kde sídli základná škola Strashno Pindjur. Napriek niekoľkým ťažkostiam sme sa všetci zišli a prežili týždeň plný odbornej prípravy pod vedením skúsených učiteľov zo Slovinska, Macedónska, Litvy a Slovenska. Každý deň bol plný nových originálnych školení, ktoré viedli budúci LCA učitelia-školitelia, spätnej väzby od účastníkov (prostredníctvom google formulárov), LCA pozorovateľov pracujúcich spolu s vypracovaným pozorovacím listom LCA a dvoma odborníkmi na LCA – hodnotiteľmi, pričom jednou z nich som ja a druhou je Gabriela Lojová, autorka 7 princípov LCA, ktoré tvoria základ tejto projektovej myšlienky. Čo bolo zďaleka najdôležitejšou súčasťou tohto procesu prípravy učiteľov, bola sebareflexia učiteľa-školiteľa LCA po tom, čo si vypočul všetku spätnú väzbu. 

Cyklus odbornej prípravy dvoch budúcich učiteľov-školiteľov LCA bol nasledovný:

 • 09,00 – 10,00         Skúsenosti s učením z predchádzajúceho dňa
 • 10,00 – 10,15           Prestávka na kávu
 • 10,15 – 11,00           Školenie, ktoré vedie prvý budúci LCA učiteľ - školiteľ 
 • 11,05 – 11,50           Školenie, ktoré vedie druhý budúci LCA učiteľ - školiteľ 
 • 11,50 – 12,05           Prestávka na kávu
 • 12,05 – 13,05          Skupinová spätná väzba (1. budúci LCA učiteľ-školiteľ, 2. pozorovatelia, 3. účastníci) 
 • 13,05 – 13,20          Individuálna spätná väzba: (prvý budúci LCA učiteľ-školiteľ s dvoma expertmi-hodnotiteľmi LCA, ktorí vytvárajú akčný plán pre prvého budúceho učiteľa-školiteľa LCA)
 • 13,20 – 13,35          Individuálna spätná väzbou: (druhý budúci LCA učiteľ-školiteľ s dvoma expertmi-hodnotiteľmi LCA, ktorí vytvárajú akčný plán pre druhého budúceho učiteľa-školiteľa LCA)

Počas celého týždňa sa školenia zúčastnilo 21 účastníkov osobne a 1 účastník online. Z nich 12  získalo kvalifikáciu LCA učiteľa-školiteľa (jeden s odporúčaním po ďalšom rozvoji svojich zručností LCA učiteľa-školiteľa) a 2 boli aktívni ako odborní hodnotitelia ULCA. 

Ak sa bližšie pozrieme na spätnú väzbu poskytnutú účastníkmi, vidíme, že: 

1.     49,7% respondentov pochádzalo zo Slovenska, 21,1% z Litvy, 17,4% zo Severného Macedónska a 11,8% zo Slovinska. 

2.     58,4% účastníkov považovalo školenia, ktoré vedli budúci LCA učitelia-školitelia za vynikajúce, 28,6% za veľmi dobré a 13% za dobré. 

3.     60,2% účastníkov považovalo celkový prístup budúcich LCA učiteľov-školiteľov za vynikajúci, 27,3% za veľmi dobrý, 11,2% za dobrý a 1,2% za slabý.

4.     Pokiaľ ide o očakávania účastníkov, 38,5 % z nich bolo považovaných za prekročené, 39,8 % za úplne splnené, 12,4 % za splnené vo vysokej miere a 9,3 % za čiastočne splnené.

5.     Najdôležitejšia spätná väzba od účastníkov sa týkala toho, či by odporučili budúcich LCA učiteľovi-školiteľovi aby sa stali kvalifikovanými LCA učiteľmi-školiteľmi, a tu je spätná väzba taká, že 82,5 % účastníkov hlasovalo za "áno, určite", 15,6 % hlasovalo za "áno, v budúcnosti, po ďalšom rozvoji svojich zručností LCA učiteľa-školiteľa" a 1,9 % hlasovalo za "nie, odporúčam ďalšie štúdium a vzdelávanie (LCA, Learn & Lead...), aby sa stal kvalifikovaným LCA učiteľom-školiteľom.

Vždy dvaja pozorovatelia LCA pozorovali jedného budúceho LCA učiteľa-školiteľa a všetci sa riadili pozorovacím hárkom LCA, ktorý obsahoval kľúčové oblasti úspešnej implementácie prístupu LCA v triede.  Konkrétne išlo o tieto oblasti: 1. Aktívne učenie, účasť študentov, 2. Učebný obsah, 3. Vyváženie kognitívnych a afektívnych domén 4. Sociálna klíma a vzdelávacia atmosféra, 5. Hodnotenie a spätná väzba a 6. Výkon učiteľa. Tento pozorovací hárok LCA má 6 hlavných oblastí pozorovania a pri každej z nich sa potom získava podrobnejší opis odborných učiteľských oblastí, ktoré pomáhajú pozorovateľom pozrieť sa na výučbu optikou prístupu LCA.  Aby sme vymenovali len jednu z nich, tu je podrobný opis 1. Aktívne učenie, účasť študentov, T - učiteľ, Ls - študenti.

 • Používanie metód podporujúcich aktívne učenie a objavovanie
 • Rozmanitosť metód, úloh, techník a vzdelávacích aktivít 
 • Variabilita v organizácii / Ls zoskupení, zmiešané učenie
 • Flexibilita v tempe a načasovaní
 • T deleguje úlohy na Ls vždy, keď je to možné (rozdávanie dokumentov, vzájomná odpoveď)
 • T rozdeľuje úlohy rovnomerne medzi všetkých Ls
 • Ls sa podieľajú sa na rozhodovaní (rozdelenie do skupín, navrhovanie aktivít, tém...)
 • Ls vyjadrujú svoje vlastné názory, myšlienky, hodnoty

Každý opis sa potom pozoruje a hodnotí na stupnici od 0 (neaplikovaný), cez 1 (aplikovaný s ťažkosťami), 2 (aplikovaný dostatočne) až po 3 (aplikovaný výborne). 

Pokiaľ ide o moju spätnú väzbu pre každého budúceho LCA učiteľa - školiteľa LCA, použila som vlastný spôsob pozorovania, štruktúrovania a merania výkonu školiteľa v triede.

 1. Prvú hlavnú tabuľku nazývam "Analýza vyučovacej hodiny" a pozostáva z očíslovania aktivít, merania ich začiatku a konca, zoskupenia Ls v triede, využitia "fyzického priestoru", CLIL, kreativity vo výučbe a sekcie poznámok.  Je prezentovaná v programe Excel. 
 2. Druhá tabuľka, ktorú ponúkam, je moje vlastné vnímanie "pedagogického umenia v podaní učiteľa" a prítomných emócií (tu sa snažím čo najlepšie precítiť emócie skupiny a zmiešať ich spolu s mojimi). Maximálna horná hranica je nastavená na 5, kde je v triede veľa pozitívnych vibrácií, úsmevov, hlbokého učenia, a 0, kde sa zdá, že emócie sú zmrazené a všetci ľudia v triede sa zdajú byť vo svojich vlastných svetoch.
 3. Posledným meraním, ktoré pri hodnotení robím, je čas venovaný aktivitám na hodine. Ide jednoducho o krivku, ktorá zaznamenáva čísla (čo sú minúty venované jednotlivým činnostiam v triede plne zodpovedajúce predchádzajúcim dvom meraniam) a ponúka rôzne tvary a spätné väzby, aby sme sa mohli pozrieť na strávený čas a zhodnotiť jeho efektívnosť a účinnosť.

Tu vám ponúkam dvoch rôznych LCA učiteľov-školiteľov a môj pohľad na ich prácu v triede v súlade s filozofiou LCA a Learn & Lead, na ktorej je založená naša kvalifikácia učiteľov ULCA.

Keď sme zhromaždili všetku spätnú väzbu pre budúcich LCA učiteľov-školiteľov, spoločne sme si ju prešli ako učiaca sa komunita a potom sa každý budúci LCA učiteľ-školiteľ stretol s Gabi Lojovou a so mnou, odbornými hodnotiteľmi ULCA, a všetci sme sa dohodli na akčnom pláne na nasledujúcich 6 mesiacov.

Každý akčný plán pozostáva z toho, čo treba urobiť, s ktorým LCA TDF (Learner-centred approach Teacher Development Framework) táto činnosť súvisí, ako ju treba urobiť, prečo ju treba urobiť, kto bude túto činnosť spolu s budúcim LCA učiteľom-školiteľom monitorovať, do kedy a ako sa bude kontrolovať. Po dôkladnej osobnej analýze s 12 LCA učiteľmi-školiteľmi musím priznať, že výsledky prekonali moje očakávania a som viac než šťastná, keď vidím, čo sme všetci vytvorili. Pre každého budúceho LCA učiteľa-školiteľa boli načrtnuté najmenej 2 akčné plány, na monitorovanie a podporu v ich činnosti boli vybraní rôzni odborníci ULCA a všetci sme identifikovali 28 akčných plánov. Aby som vymenovala aspoň niektoré, vkladám nasledovné:

Boli vybrané tieto oblasti rozvoja uvedené v LCA TDF:

 • Aktívne učenie, 3 akcie
 • Učebný obsah, 2 akcie
 • Úlohy učiteľa, vzťahy so študentmi , 10 akcií
 • Komunikácia a spolupráca s kolegami a vedením školy, 2 akcie
 • Usmerňovanie ďalšieho rozvoja človeka, 9 akcií
 • Odolnosť a zvládanie stresu , 2 akcie

Keďže LCA TDF sa skladá z dvoch hlavných častí, a to z časti zameranej na žiaka a z časti Uč sa a veď!, môžeme vidieť, že obe tieto časti boli použité v akčných plánoch budúcich LCA učiteľov-školiteľov. Presnejšie to zhrniem takto:

Oblasti rozvoja prístupu zameraného na žiaka (15 akcií)

 • Aktívne učenie, 3 akcie
 • Učebný obsah, 2 akcie
 • Úlohy učiteľa, vzťahy so študentmi , 10 akcií

Oblasti rozvoja Uč sa a veď! (13 akcií)

 • Komunikácia a spolupráca s kolegami a vedením školy, 2 akcie
 • Usmerňovanie ďalšieho rozvoja človeka, 9 akcií
 • Odolnosť a zvládanie stresu , 2 opatrenia

Celkovo bol tento týždeň veľmi výnimočným časom stráveným so skvelými priateľmi, odborníkmi a ukázal mi ďalší smer môjho profesionálneho rozvoja. Som viac než pripravená a ochotná byť oporou, sprievodcom a povzbudzovať skvelých učiteľov zameraných na študenta, aby v budúcnosti vykročili a stali sa LCA učiteľmi-školiteľmi. Moja cesta je teraz obohatená o množstvo srdečných, autentických a originálnych zážitkov, ktoré mi zostanú v srdci do konca života. 

Budúcim LCA učiteľom-školiteľom a nám všetkým sa podarilo vytvoriť základ pre nasledujúce vzdelávacie kurzy "Školenie LCA učiteľov-školiteľov" do budúcnosti. Ak máte záujem stať sa ďalším LCA učiteľom-školiteľom, neváhajte sa prihlásiť na naše školenie v lete 2023. Miesta, termíny a program budú oznámené pred Vianocami 2022.

Srdečne vás pozdravujem,

Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie