December 22, 2022

Prístup zameraný na žiaka si už osvojili aj v Ružomberku

V predchádzajúcom článku sme vám ponúkli reportáž o kurze LCA, ktorý predstavuje prístup zameraný na žiaka, vedený našimi dvoma lektorkami a kolegynkami Gabrielou Lojovou a Soňou Petrášovou. My sme Základnú školu, Bystrická cesta, elokované pracovisko Dončova v Ružomberku navštívili, aby sme priamo od účastníčok kurzu dostali ich výpovede, aký dojem v nich tento kurz zanechal. V spomínanej základnej škole sme oslovili hneď dve účastníčky kurzu, zástupkyňu Mgr. Janku Urbanovú a učiteľku I. stupňa, PaedDr. Zuzanu Vlkolínsku.

Kde ste sa prvýkrát dozvedeli o kurze LCA – prístupe zameranom na žiaka.

J.U.   Prvýkrát som sa o tomto kurze dozvedela od mojej kolegyne Z. Filekovej, ktorá je zapojená do medzinárodného projektu cez Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Z.V.  O prístupe zameranom na žiaka som sa dozvedela od kolegýň Z. Filekovej a L. Krasuľovej. Keďže ony kurz LCA absolvovali, oslovili ma s odporúčaním, aby som ho absolvovala.

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do tohto školenia?

J.U.  Chcela som byť informovaná o tomto spôsobe učenia z pozície zástupkyne riaditeľky školy a zároveň získať nové poznatky.

Z.V.  Presvedčilo ma nadšenie mojich kolegýň a očakávanie nových poznatkov.

Čo vás najviac ovplyvnilo počas tohto školenia?

J.U.  Myšlienky G. Lojovej, ich formulácia a podanie ma veľmi oslovili.

Z.V.  Prvé oboznámenie sa s kurzom ako predochutnávka niečoho dobrého s p. Lojovou a p. Chynoradskou online.

Odniesli ste si z kurzu nejaké hodnoty, ktoré ste už stihli aplikovať do praxe?

J.U.  Úvodné školenie a následne kurz boli pre mňa veľkým prínosom. Vedela som pomenovať veci, ktoré som robila aj pred školením na mojich vyučovacích hodinách a niektoré aktivity, ktoré sme robili počas online kurzu som hneď vyskúšala na mojich vyučovacích hodinách.

Z.V. Pre mňa osobne bola úžasná skúsenosť s G. Lojovou, obohatila ma svojím prístupom, zrozumiteľnosťou ústneho prejavu, skrátka celou osobnosťou. Keď si odo mňa na konci prezentácie pýtala fotografie z mojej prezentácie, bola som hrdá, že som ju mohla aj ja obohatiť.

Ďalej ma oslovil pozitívny prístup lektorky S. Petrášovej k nám ako žiakom, jej rešpekt a úcta. Záujem o moje názory a myšlienky. Uvedomila som si, že je naozaj čas na zmenu procesu vyučovania, že naozaj nie je potrebné trvať na memorovaní vedomostí, že zmena spôsobu vyučovania je v poriadku. Uvedomila som si, že nemusím mať výčitky svedomia, keď sa domnievam, že málo učím, keď sa venujem atmosfére, prežívaniu, zážitkovému učeniu svojich žiakov. Dnes už viem, že spokojné a usmiate tváre mojich žiakov sú viac, ako známky na vysvedčení či v edupage-i. Prijala som fakt, že nemusím vyhovieť všetkým (pravidlo  70:30 G. Lojovej).

V čom vidíte základný rozdiel medzi moderným prístupom a tradičným prístupom na žiaka?

J.U. Vidím ho v tom, že na hodine pracujú hlavne žiaci a nie učiteľ, žiaci nemajú toľko času nudiť sa, učiteľ neodchádza z hodín vyčerpaný. Aktívne zapájanie žiakov do procesu má väčší zmysel a účinok. Žiaci si zapamätajú a odnesú z vyučovacej hodiny viac ako z hodiny, ktorej hlavný "hrdina" je učiteľ a jeho výklad.

Z.V.  Základný rozdiel vidím v pohľade na žiaka, netreba sa báť sa prenechať ho učiť sa „samého“, dôverovať v jeho schopnosti, vytvárať atmosféru vyhovujúcu väčšine žiakov, všímať si žiaka, jeho potreby a prežívanie, pohľad na svet, následne sa obohacovať navzájom, prepájať realitu života so školským svetom, vnášať čo najviac realitu do školy. Je potrebné rozvíjať jeho kritické myslenie, tvorivosť, empatiu, podporovať spoluprácu medzi žiakmi.

Popíšte nám stručne formu kurzu, ako ste sa mohli doň aktívne zapájať, čím ste prispeli konkrétne vy k dobrému priebehu školenia?

J.U. Kurz prebiehal online, robili sme rôzne aktivity spojené s princípmi učenia zameranými na žiaka, na jednotlivé stretnutia sme mali spracovať úlohy, ktoré sme počas školenia prezentovali, taktiež sme pracovali počas kurzu v skupinách na zadaných úlohách. Tým, že sme pracovali spoločne na zadaniach, sme si zároveň vymieňali skúsenosti zo svojej praxe, čo nás vzájomne obohatilo, mohli sme porovnať rôznorodosť spracovania jednej úlohy, zadania.

Z.V.  Kurz prebiehal online okrem prvého a posledného stretnutia, ktoré boli prezenčné. Každá z nás mala možnosť zapojiť sa svojim postrehmi, názormi, reálnymi skúsenosťami do kurzu.  Záverečná prezentácia bola prínosná pre všetkých učiteľov názormi a postrehmi vlastných kolegov a najmä školiteľov. Ku dobrému priebehu školenia som sa snažila prispieť vlastným aktívnym prístupom.

Máte záujem v budúcnosti motivovať na tento typ kurzu aj školy, vedenie, učiteľov, ktorí o ňom ešte nepočuli?

J.U. Určite áno. Je to skvelá vec.

Z.V.  Neuvažovala som zatiaľ o motivovaní ďalších učiteľov, myslím si, že by som musela absolvovať ďalšie školenia, aby som tieto myšlienky mohla šíriť ďalej. Ale samozrejme, rada podporím svojich kolegov i tých z iných škôl, aby neváhali zapojiť sa do tejto koncepcie a šíriť ju ďalej.

Obom dámam ďakujeme za zaujímavý a pútavý rozhovor.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie