October 9, 2020

Svet sa príchodom mladej generácie mení, meníme sa s ňou.

Takto pred 31 rokmi som stála ako jedna z mnohých na námestí v Trnave a štrngala kľúčikom. Neuvedomovala som si, ako dôležitý historický moment som prežívala spolu s tisíckami ľudí okolo seba.

Dnes viem, že cesta za slobodou sa nezačína politikou, alebo človekom.

Každý jeden z nás má príležitosť prispievať k prerodu našej spoločnosti, ktorý je síce bolestivý, zdĺhavý a chvíľami sa nám môže zdať že je až nedosiahnuteľný. Záleží len na nás samotných, ako pristupujeme k životu a človeku.

V tomto článku by som vám rada priblížila to, akým spôsobom sa hlásime dnes k odkazu 17.novembra 1989. Vychádza z krátkej úvahy o dôvodoch potreby premeny systémov a prístupov vo vzdelávaní u nás na Slovensku ako aj potrebách (nielen jazykových) škôl, ktoré majú príležitosť vďaka podpore programu Erasmus+ využívať prostriedky EU a rozvíjať tak seba, svojich lektorov, manažérov či študentov a žiakov.


Dnes je svet iný. Počujeme to z každej strany a  zaujíma vás tak ako mňa, ako to vnímame? Čo to znamená, „svet je iný“? Kto alebo čo je vlastne ten svet? Nehovorí to náhodou každá generácia, že ten náš svet bol krajší, lepší a ten, ktorý prišiel po nás, je prinajmenšom iný, častokrát však horší alebo dokonca zlý?


Čo to s nami robí? Ako sa pri tom cítime? Vieme, ako sa cítia a čo potrebujú naše deti, mladá generácia miléniánov (narodení od roku 1994-95)?


Bolesť je prirodzená súčasť života. Tak isto ako radosť, či nadšenie. Sme ľudia a máme schopnosť cítiť. Paleta pocitov je u každého z nás pestrá a je prirodzené, že máme dni, v ktorých cítime viac radosti, pokoja či nadšenia a naopak, sú dní, kedy nám je do plaču, cítime bolesť či sme nahnevaní.

Keď sa tešíme, máme tendenciu sa o tieto zážitky deliť s ostatnými. Sme radi v spoločnosti druhých a prirodzene sa začleňujeme medzi nich. Ako je to však s prežívaním bolesti? Ako reagujeme, keď nás niečo bolí, cítime sa zranení a sklamaní? Niekto sa hnevá, niekto kričí, niekto je so svojou bolesťou sám. Iba niektorí z nás sú ochotní a schopní priznať si, čo cítia a hľadať príčinu toho, prečo sa tak cítia. Ako je potrebné zmeniť naše školské a pracovné prostredie tak, aby sme boli bližšie k ľuďom a najmä mladej generácii?


V rámci našej žiadosti o akreditáciu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sme identifikovali nasledovné potreby premeny prostredia (jazykovej) školy:


1. Potreba rozvoja podnikateľského a strategického myslenia v organizáciách

 • zavádzanie modelu učiacej sa organizácie si vyžaduje premenu myslenia celého vedenia ako aj postupne všetkých jej členov tímu
 • je potrebné s ľuďmi v školách a firmách komunikovať o tom, ako, prečo a čo vlastne robia, čo je ich cieľom a akým spôsobom treba pristupovať k prekážkam na ceste k ich dosahovaniu

2. Potreby rozvoja systémov celoživotného vzdelávania naprieč celou organizáciou

 • pre účely udržania sa na trhu práce je absolútne nevyhnutné poskytovať také podmienky práce, ktoré umožňujú a navádzajú jednotlivcov na cestu celoživotného vzdelávania sa, ktoré je zárukou toho, že tak jednotlivec ako aj organizácia uspejú a prežijú toto náročné obdobie transformácie

3. Potreba zvyšovania kompetencií na všetkých pracovných pozíciách v organizáciách

 • kompetenčne riadené vzdelávanie je transparentné, motivujúce a zabezpečujúce celý proces vzdelávania
 • je nevyhnutné vylaďovať staré alebo budovať nové pracovné pozície na školách a firmách, ktoré odrážajú aktuálne potreby našej spoločnosti

4. Potreby zvýšenia kvality služieb a atraktivity organizácie

 • konkurencie schopné školy majú jedinečnú možnosť odlíšiť sa od iných svojou kvalitou procesov naprieč celou organizáciou, nie len procesu vyučovania
 • škola je živý organizmus, kde všetko so všetkým súvisí, nemožno sledovať „iba“ kvalitu vyučovania a zabúdať na celý proces riadenia organizácie, ktoré prispieva a ovplyvňuje to, čo sa v konečnom dôsledky v triedach odohráva

5. Potreba rozvoja vzťahov so zákazníkmi

 • v komunikácii so zákazníkmi je nevyhnutné aktualizovať programovú ponuku škôl a v dialógu s nimi dotvárať a vytvárať také programy, ktoré napomôžu zákazníkom v dosahovaní ich vytýčených cieľov
 • jasná definícia a analýza potrieb zákazníkom tvorí základ úspechu súčasnej školy

6. Potreba sieťovania a medzinárodnej spolupráce

 • jazykové vzdelávanie je dnes atraktívne a umožňuje možnosť cestovať a dorozumievať sa s druhými ľuďmi na celom svete, poznatky z iných krajín, ich kultúrne ako aj historické bohatstvo prispievajú k tvorbe nových originálnych obsahov vzdelávania, posilňujú medzinárodnú spoluprácu a kultúrne povedomie o krajinách v našom EU spoločenstve


7. Potreba zvyšovania povedomia o mentálnej odolnosti a zdraví učiteľov a lektorov a iných pracovníkov vo vzdelávaní

 • obrovské tlaky na mentálne zdravie učiteľov, lektorov ako aj ďalších pracovníkov v jazykových školách majú často krát za následok ich vyhorenie, je potrebné venovať preto pozornosť ich práci, analyzovať ich potreby a zvyšovať povedomie o narastajúcej pridanej hodnote skutočných expertov-profesionálov vo vzdelávaní, čo je nevyhnutné komunikovať v cenovej ponuke služieb pre zákazníkov
 • je nevyhnutné myslieť na oddych, relax a pomer práca-učenie-oddych pri každom pracujúcom lektorovi- učiteľovi-manažérovi-admin pracovníkovi

8. Ekonomická udržateľnosť na trhu práce

 • tlak na ceny služieb v (jazykovom) vzdelávaní vytvára veľmi vysoko konkurenčné prostredie, a preto je nevyhnutné komunikovať originálnu produktovú ponuku, ktorá je svojim obsahom jedinečná
 • originálne obsahy spolu s expertami vo vzdelávaní a zabezpečenom procese monitoringu kvality práce je cesta k zabezpečeniu trvalo udržateľného miesta na trhu

Veríme, že budeme mať možnosť i naďalej rozvíjať ľudí a ich organizácie tak, aby sme prispievali svojou časťou k celku. Po rokoch dôsledného pozorovania a vývoja originálneho systému riadenia kvality vzdelávania Learn & Lead dnes posilňujeme našu komunikáciu s laickou i odbornou verejnosťou a sme otvorení spolupráci s každým, kto sa s týmito potrebami identifikuje.


V týchto dňoch spúšťame kampaň s názvom EVERY CHILD MATTERS/Záleží na každom dieťati, prostredníctvom ktorej ideme organizovať sériu webinárov pre rodičov, učiteľov a dospelých, ktorým záleží na budovaní lepšieho pracovného či rodinného prostredia pre zdravší život nás všetkých.


S láskou,

Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie