June 9, 2021

Vynovená HARMONY na ceste za excelentnou školou

Aktuálne završujeme náš 21.školský rok, v ktorom sme sa spolu s vami naučili žiť, tvoriť a pracovať v inom režime pri neutíchajúcich zmenách súvisiacich s vývojom situácie spôsobenej korona krízou. Prešli sme kus cesty za excelentnou školou fungujúcou v modeli EFQM. Dokázali sme prekonať mnohé nástrahy, rozvinúť nové pracovné postupy a prispôsobiť sa potrebám súčasného sveta. Prehĺbili sme spoluprácu s kľúčovými ľuďmi v našom tíme ako i našimi zákazníkmi a vynovili sme interné nastavenie v Harmony.

Čo sa nám v ňom zatiaľ podarilo?

  • vyškolili sme 1017 študentov,
  • zrealizovali sme 8% výučby prezenčne a 92% formou online,
  • úspešne sme spustili tri nové rozvojové programy z dielne Learn & Lead (9 princípov moderného človeka Learn & Lead, Ako sa predať a nestratiť na trhu, Tvorivé riešenie problémov v tíme),
  • spustili sme spoluprácu na dvoch medzinárodných projektoch Erasmus+ s dvoma univerzitami,
  • úspešne ukončili mobilitný projekt "Happy School 2020",
  • získali sme nových obchodných partnerov a zákazníkov zo Slovenska, Chorvátska, Poľska, Francúzska, Veľkej Británie, Lotyšska a Českej republiky,
  • vytvorili sme 5 pracovných medzinárodných tímov hlásajúcich sa a podporujúcich inováciu Learn & Lead,
  • zriadili sme sekciu Learn & Lead v Asociácii jazykových škôl SR.

S veľkou radosťou Vám dávame na vedomie, že sme v týchto dňoch spustili našu novú webovú stránku www.harmony.sk . Nájdete v nej vynovenú programovú ponuku jazykových kurzov, kurzov rozvoja osobnosti ako aj rozvoja organizácie. Zistíte viac o našich lektoroch, členoch tímu, projektoch, či podujatiach. V časti O NÁS si môžete prečítať naše presvedčenie a poslanie, či viac o tom, čo je Harmony Oscar Awards či HARMONIÁDA.

Rozvojový koncept Learn & Lead prerástol vďaka nášmu projektu Erasmus+ „Happy School 2020“do inovácie, ktorá sa svojim obsahom, zameraním a víziou jasne vymedzila. Uvedomujeme si, že základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť, rozvíjať, či pracovať. Ten istý prístup aplikujeme na úrovni triedy, tímu a celej organizácie. Vďaka nemu dosahujeme výnimočné výsledky a inšpirujeme tak ľudí k trvalému rastu a rozvoju.

Naša nová programová ponuka je moderná a v súlade s najnovšími poznatkami zo sveta vzdelávania, potrebami našej spoločnosti, trendami a smermi, akými sa hýbe náš súčasný svet. Je postavená na profesionálnych lektoroch, ktorí prinášajú komunikatívny prístup zameraný na potreby žiaka do každej vyučovacej hodiny. Pracujeme v tímoch odborníkov, v ktorých pre Vás nachádzame tie najlepšie riešenia.

Kompletná ponuka našich programov je rozdelená do šiestich cieľových skupín: firmy a organizácie, školy, dospelí, mládež, deti a predškoláci.

Úplne nový šat dostávajú naše skupinové jazykové kurzy pre všetky vekové kategórie, v ktorých zavádzame digitalizované učebnice od vydavateľstva Macmillan.

Skupinové jazykové kurzy sú postavené na blokovej výučbe počas školského roka a vyučovanie v nich sa bude uskutočňovať online. Účastníci kurzov budú v triedach od 4 do 6 ľudí, čo nám do plnej miery pomôže pristupovať ku každému individuálne. Okrem pravidelnej online výučby máme v ponuke podujatia, ktoré sa realizujú  prezenčne ako aj online a majú vždy svoju ťažiskovú tému, špecifickú cieľovú skupinu, lektora a miesto, čas i termín.

Najväčším ťahákom pre našich študentov môže byť fakt, že vo svojich triedach sa stretnú so zástupcami iných krajín, čo nám do plnej miery umožní zvýšiť motiváciu pre komunikáciu výhradne v angličtine. Deti, mládež i dospelí sa môžu tešiť tomu, že na svojich online hodinách stretnú zahraničných študentov, čo im umožní spoznávať kultúry a krajiny cez ľudí, s ktorými sa budú pravidelne počas školského roka stretávať na svojich kurzoch v Harmony Academy.

Počas júna a júla 2021 prebieha prednostný zápis na naše kurzy od septembra so zľavou a darčekom. Využite toto obdobie a zapíšte seba či svoje dieťa k nám.

Kontinuálne pracujeme na tom, aby sme vďaka našim skúsenostiam a zážitkom rástli pre dobro a potrebu rozvoja našej spoločnosti. I vďaka vašej dôvere a podpore sme dnes jedna z najprogresívnejších jazykových škôl na Slovensku. Podnecujeme okolie k akcii a zavádzame inovatívne postupy do škôl u nás doma ako aj v Chorvátsku, Poľsku, Lotyšsku a Francúzsku.

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Ján Amos Komenský

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na Vás!

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie