December 12, 2022

Zamerajme sa na potreby žiaka v našich školách

Milí priaznivci Harmony Academy, už sme vás v našom blogu informovali o kurzoch v cudzích jazykoch, ale aj o tom, že nielen jazykové kurzy a študenti sú našou cieľovou skupinou. Práve teraz vám prinášame informácie o kurze LCA, ktorým si prešli učitelia Základnej školy, Bystrická cesta, elokované pracovisko Dončova v Ružomberku. Celým kurzom ich sprevádzali naše vynikajúce lektorky a tváre Harmony Academy, prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., ktorá dlhodobo s nami spolupracuje a venuje sa tréningom našich lektorov a Mgr. Soňa Petrášová, lektorka firemných kurzov anglického jazyka.

V období od 24. septembra 2022 do 26. novembra 2022 sa dvanásť učiteľov tejto základnej školy zúčastnilo kurzu LCA, čo predstavuje prístup zameraný na potreby žiaka. Tento prístup je v Harmony Academy alfou a omegou pri akomkoľvek realizovanom kurze a všetci naši lektori ho aplikujú na svojich hodinách.

Prvé a posledné stretnutie prebiehali prezenčne na spomínanej základnej škole, ostatné stretnutia boli prezentované online. Kurz prebiehal ako reakcia na vlaňajšie školenie, ktoré sa konalo na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Práve pre jeho pozitívnu odozvu sa vedenie a učitelia prvého i druhého stupňa spomínanej základnej školy v Ružomberku rozhodli absolvovať tento kurz, v závere ktorého obdržali certifikát.

Cieľom kurzu je šírenie filozofie v duchu humanizácie vzdelávania práve prostredníctvom prístupu zameraného na žiaka“, hovorí G. Lojová a dodáva, „najprv zúčastnení učitelia získali teoretické vedomosti a tieto postupne pretavili do praktických zručností v rámci svojich vyučovacích predmetov“. Tento prístup má učiteľom umožniť zefektívňovať výučbu a usmerňovať učenie sa žiakov tak, aby sa mohol ich potenciál naplno rozvíjať v pozitívnej a podporujúcej učebnej atmosfére.

Formy spolupráce účastníkov kurzu boli naozaj pestré a rôzne, od individuálnych, párových, skupinových až po tvorivé“, hovorí S. Petrášová a pokračuje, „našťastie nám už aj online kurz v tejto dobe dokáže vytvárať podmienky, v ktorých učitelia pracovali v rôznych skupinách, a tak kurz prebiehal akoby bol prezenčný.

Záver kurzu bol vyhradený praktickým výstupom zúčastnených pedagógov formou powerpointových prezentácií. Ich úlohou bolo popísať konkrétny problém, s ktorým sa stretli na svojich hodinách a navrhnúť možné riešenia na báze princípov prístupu zameraného na žiaka. Toto spustilo ohromnú živú diskusiu, otvorilo dvierka ďalším podnetom, „môžem za seba povedať, že záverečné prezentácie boli pre nás všetkých veľmi prínosné a zažili sme výnimočnú atmosféru“, konštatuje S. Petrášová. „Veľmi nás tešilo, že na našich kurzoch sú učitelia s prirodzeným záujmom o žiaka a so snahou ďalej sa rozvíjať a skvalitňovať svoje pedagogické pôsobenie. Jedine takíto učitelia dokážu  postupne vykoreniť  tradičné prístupy, ktoré v našich školách ešte stále často dominujú.“, dopĺňa G. Lojová.

Prístup zameraný na žiaka by sa mal stať základným spôsobom myslenia a cítenia každého učiteľa v akejkoľvek škole. „Doterajší tradičný prístup naše deti brzdí, preto je nevyhnutná potreba, aby učitelia deťom „rozviazali“ ruky“, tvrdí S. Petrášová a „my potrebujeme podporiť u žiakov práve ich sebavedomie, kreativitu,  umožniť im prejaviť a rozvíjať svoj potenciál, aby z nich vyrastali samostatne mysliaci a autonómni žiaci “, dopĺňa G. Lojová.

Veľmi nás teší, že vás môžeme informovať  o dianí, v ktorom je plne zainteresovaná Harmony Academy. Spočiatku sa tento kurz realizoval len v rámci našej spoločnosti, podarilo sa nám preniesť ho aj do inej školy a máme v pláne hľadať projekty a podporovať túto myšlienku v rámci ďalších škôl i projektov na medzinárodnej úrovni.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie