December 19, 2021

Kvalitný lektor je pre študenta nádej na úspech

Kvalitný lektor je pre študenta nádej na úspech


V čom spočíva kvalita našich služieb a ako túto kvalitu hodnotia študenti zo spoločnosti Stellantis Slovakia? V nasledovnom článku Vám prinášame odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri výbere tej „pravej“ jazykovej vzdelávacej inštitúcie.

Kvalita jazykovej vzdelávacej inštitúcie je komplexný celok tvorený viacerými prvkami, ktoré pozitívnym smerom ovplyvňujú študentov k dosiahnutiu ich výrazného zlepšenia v rámci komunikačnej úrovne v cudzom jazyku. Kvalitu môže určovať napr. moderne vybavený priestor, neustále inovovanie ponúkaných služieb ale aj efektívne nastavenie marketingovej stratégie, lokácia atď. My však vieme, že jeden podstatný prvok vo výraznej miere prevyšuje všetky vyššie uvedené fakty. Kvalita jazykových organizácií tkvie a vychádza predovšetkým z najdôležitejšieho kľúčového článku, ktorým sú samotní lektori. Hneď od samého začiatku vzdelávacej cesty predstavuje lektor pre študenta nádej. Nádej v to, že vďaka jeho ľudskému prístupu, vďaka jeho vysokej profesionalite, odbornosti či inšpirácii zlepší svoje komunikačné zručnosti, odstráni strach z rozprávania, zvýši svoje sebavedomie a prekročí pomyselné hranice do sveta nekonečných možností či spoluprác. Každý lektor by si mal v sebe na hodinu niesť pomyselný balík vlastností, ktoré pomáhajú zlepšovať jazykovú úroveň študentov, pomáhajú odbúravať blok z rozprávania, dotvárať pozitívnu atmosféru v triede, motivovať, viesť či podnecovať ich kreatívne myslenie. V Harmony Academy pracujeme s lektormi, ktorí svoju prácu milujú, ktorí zavádzajú nové učebné metódy do praxe a inovatívnym spôsobom pomáhajú dosahovať osobné i kariérne ciele našich študentov.

V rámci nasledovných riadkov Vám prinášame výsledky spokojnosti až 171 študentov spoločnosti Stellantis Slovakia s odbornosťou a prístupom našich lektorov počas jazykových kurzov v uplynulom roku.

Odbornosť lektora ani zďaleka nespočíva v jeho niekoľko ročnom pôsobení v zahraničí či napozeraných filmov v cudzom jazyku. Odbornosť  lektora spočíva v jeho silne zakorenených metodických základoch, v jeho neustálej túžbe po vzdelávaní a osobnom rozvoji, v jeho všeobecnom rozhľade či excelentným organizačným schopnostiam, ktoré v plnej miere aplikuje do vyučovacieho procesu. V Harmony Academy poskytujeme svojim lektorom priestor  na neustály rozvoj a rast, vedieme ich spoznávaniu seba, svojich silných ale aj slabých stránok, neustálemu zlepšovaniu svojich odborných kompetencií, vďaka čomu sa stávajú jazykové kurzy pre našich študentov zážitkom. Svedčí o tom aj fakt, že až takmer 95 % našich študentov vyjadrilo spokojnosť s odbornosťou lektora v rámci svojho kurzu.

"V rámci odbornej prípravy a podpory osobnostného a profesionálneho rozvoja našich lektorov iniciujeme medzinárodné projekty v rozvojovej stratégii Learn & Lead, čím otvárame nielen našim lektorom kariérnu cestu ich rozvoja. Majú možnosť rozvíjať tak svoje profesionálne pedagogické, lektorské či manažérske kompetencie, čím ich priamo navádzame na cestu celoživotného vzdelávania sa. Vyberajú si z dvoch smerov, a to pedagogického a manažérskeho a u každého z nich majú priestor a podporu v rozvoji definovaných kompetencií." Jana Chynoradská, riaditeľka a lektorka Harmony Academy  

Odbornosť a individuálny ľudský prístup. Spojenie slov, ktoré kráčajú bok po boku, prinášajú kvalitu do vzdelávacieho procesu, pocit výnimočnosti u študentov, či efektívne dosahovanie pozitívnych výsledkov a cieľov jednotlivcov. Jazykový kurz je pre lektora príležitosťou či nástrojom, prostredníctvom ktorého má jedinečnú šancu dotknúť sa priamo mysle a srdca každého jedného študenta. Svojím láskavým a ľudským prístupom dokáže lektor študenta podnietiť k vzdelávaniu, osobnému rastu či správnej motivácií, ktorá predstavuje hnací motor v ich ďalšom štúdiu. Počas uplynulého roka vyjadrili študenti opäť takmer 95%-tnú spokojnosť s prístupom lektora/lektorky na svojich kurzoch, čo si veľmi vážime a budeme aj naďalej robiť všetko preto, aby tkvela spokojnosť nielen v tvárach našich študentov ale aj samotných lektorov.

Byť lektorom Harmony Academy je poslanie. Náš lektor sa stáva nielen súčasťou mnohoročnej tradície a dobrého mena, ktoré si naša škola svojim úsilím zameraným na potreby študenta rokmi vybudovala, ale i súčasťou skvelého tímu profesionálnych, vysoko motivovaných, tvorivých a kolegiálnych ľudí, ktorých v Harmony máme. Vďaka našim lektorom zabezpečujeme pravidelne kvalitu vzdelávacieho procesu, ktorá vyústila do takmer 95%-tnej spokojnosti študentov s našimi jazykovými službami.
Spätná väzba na top tri lektorky:


Soňa Petrášová
Soňa Petrášová
"Soňa je top lektorka, najlepšia s akou som sa stretol, tohto názoru sú aj ďalší moji kolegovia. Perfektný, profesionálny a ľudský prístup, vynikajúca príprava na hodiny, v prípade potreby vždy vhodná improvizácia. Cítim vďaka nej napredovanie, úprimne sa budem veľmi tešiť ak bude mojou lektorkou aj naďalej!“

„Soňa je veľmi ľudská, pekný prístup, pri našej skupine veľmi trpezlivá. Vie zaujať, výučba nie je len z učebníc, dáva priestor aj témam, ktoré nás zaujímajú, napríklad z pracovného prostredia, súkromia a pod...“

„Chcela by som touto cestou poďakovať našej lektorke Soni Petrášovej za
jej odbornosť, skvelé a zaujímavé hodiny, veľmi dobrú spoluprácu. Dúfam že budeme mať možnosť pokračovať v kurzoch práve s touto lektorkou.

Jana Chynoradská
„Pani Chynoradská je vždy pozitívne naladená, čo má značný vplyv na priebeh hodiny. Oceňujem jej trpezlivosť a zvládanie organizácie a vedenie vyučovania. Kiežby boli všetci vyučujúci rovnako disponovaní ako pani Chynoradská. Ako študent som s ňou nadmieru spokojný.“

„Janka Chynoradská je profesionálka na svojom mieste. Nikdy pred tým som nemala lepšiu lektorku cudzieho jazyka. Celkový prístup, spôsob výučby, odbornosť, jej angažovanosť, zanietenosť, chuť a nadšenie s akým nás dokáže motivovať k čo najlepším výkonom sú obrovskou hnacou silou napredovať a zlepšovať sa. Nemôžem nespomenúť jej ľudský, ba až kamarátsky prístup, pochopenie, vždy je výborne naladená a plná optimizmu. Páčia sa mi moderné spôsoby výučby. Nie je to len mentorovanie, ale živá diskusia o každodennom živote, problémoch, čo nás trápia, o práci, o aktuálnych témach. Naozaj je pre mňa Janka inšpiratívnym človekom, nielen čo sa týka používania angličtiny, ale aj ako sa prispôsobiť tejto ťažkej dobe. Ďakujem !“
Jana Chynoradská a Andrea Anić Petrović
Andrea Anić Petrović
„Na aktuálnu lektorku nemám žiadne negatívne feedbacky. Pani Petrović bola veľmi príjemná, na hodiny chodila vždy pripravená a pozitívne naladená. Bola ochotná nám vždy pomôcť a k svojej práci pristupovala naozaj zodpovedne. Jedinou nevýhodou bolo, že hodiny plynuli rýchlo :)“

"Zďaleka najlepšia lektorka spomedzi všetkých s ktorými som doteraz absolvoval nejaký kurz, vždy pozitívne naladená, so zmyslom pre humor a schopnosťou upútať pozornosť. Dúfam, že aj ďalšiu úroveň nás bude učiť Andrea Anic Petrovic :)"

„Great satisfaction, I feel a significant improvement in my language skills, which I use daily. Andrea is strict, which forces me to prepare regularly and the result is my progress. Good balance of grammar, conversation, listening. Andrea is very adaptable, she adapts the topics to my professional needs. Complete satisfaction, I will be very happy to continue. Big thanks.“

Práve vďaka takýmto a mnohým ďalším spokojným študentom vieme, že sme na správnej vlne podpory a rozvoja angličtiny pre zamestnancov národných ale aj nadnárodných spoločností, ktorí stále viac a viac pociťujú tlak na to, aby dokázali jasne argumentovať, presviedčať a komunikovať v cudzom jazyku.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie