January 9, 2023

V Harmony Academy bilancujeme a pripravujeme

Milí priatelia, ocitli sme sa v novom roku, v ktorom vám v mene našej spoločnosti prajeme to, po čom sami túžite a nech sa vám v osobnom i profesijnom živote darí. Ak by ste chceli vedieť, ako zbilancovala minulý rok riaditeľka Harmony Academy, Janka Chynoradská, a aké plány má v novom roku, prečítajte si rozhovor, v ktorom nájdete jej priania i postrehy a veľa motivačných prvkov, ktoré vás zaiste v novom roku povzbudia k odvážnym krokom.

Ako ste vnímali tzv. prvý „pokoronový“ rok v spoločnosti Harmony Academy?

Rok 2022 som od začiatku vnímala ako rok nových začiatkov. Podarilo sa nám zavŕšiť niekoľkoročnú transformáciu našej spoločnosti na Akadémiu medzinárodnej komunikácie a rozvoja ľudí, s čím úzko súvisí aj premena loga Harmony Academy. Z čisto červenej sme sa prezliekli do lososovo ružovej a kráľovskej modrej, čím sme docielili harmóniu dvoch častí, navzájom sa dopĺňajúcich a atraktívnych. Modernizácia prístupov na všetkých úrovniach riadenia prebiehala a pokračuje aj v roku 2023 s jasným zámerom – vytvoriť top tím expertov vo vzdelávaní, ktorí prijali inováciu Learn & Lead a cez svoje činnosti ju zavádzajú tak do svojich tried, ako aj procesov naprieč celou našou organizáciou.

Splnenie plánov pre rok 2022 – ako ich hodnotíte na prelome rokov?

Plány pre rok 2022 by som rozdelila na dve časti. Jednu tvorili plány zamerané na podporu a rozvoj škôl a druhú časť predstavovali plány, ktoré  sa spájali s našou orientáciou na poskytovanie jazykových a rozvojových služieb pre firmy a organizácie.

Podpora a rozvoj škôl mali za svoj hlavný cieľ rast a ďalší rozvoj našej medzinárodnej spolupráce za účelom zvyšovania kvality a atraktívnosti povolania učiteľa. V tomto smere sme úspešne zahájili tri veľké medzinárodné strategické projekty v stratégii Learn & Lead, čo nám pomohlo etablovať našu organizáciu v oblasti vzdelávania učiteľov a riadiacich pracovníkov škôl v radoch európskych škôl rôznych typov, a to od základných, cez jazykové až po univerzity. Čo sa týka firiem a organizácií, tu bolo naším veľkým plánom a cieľom zároveň upevniť si pozíciu dodávateľa jazykových služieb pre firmy a organizácie a rozvinúť našu programovú ponuku o rozvojové programy v cudzom jazyku. I tento plán bol splnený, i keď s časovým posunom, avšak v prospech dlhodobej a perspektívnej spolupráce tak s národnými, ako aj medzinárodnými spoločnosťami. Podstatné vnímam presadenie našich inovatívnych rozvojových programov v novej forme, tzv. „blended learning“, prostredníctvom našej novej platformy https://www.innovationacademy.learnandlead.eu/ .

Vedeli by ste zbilancovať 2022-uhý rok jednou vetou?

Počúvala som svoje srdce, ktoré mi povedalo, ČO mám robiť a napojila som ho na rozum, ktorý prišiel na to, AKO to mám robiť.

Našli by ste moment, ktorý Vás v tomto roku potešil najviac? Samozrejme aj moment, ktorý Vás sklamal, podlomil Vám kolená či zarmútil v minulom roku v Harmony Academy.

Najsilnejší moment roka 2022 boli pre mňa tie časti kurzu Learn & Lead Self-management, v ktorom si účastníci vymieňali „appreciation letters/ listy ocenenia“. Tá úžasná nakumulovaná pozitívna energia lásky, porozumenia a ocenenia sa navzájom vo mne ešte dlho doznievala. Celkovo som odučila 5 skupín, v ktorých to vždy vyšlo rovnako – sila tejto aktivity sa mi potvrdila a mňa opäť utvrdila v tom, že po inovácii Learn & Lead, ktorého je tento kurz súčasťou, je veľký hlad a potreba. Sila lásky, ktorá sa cez neho prebúdza v nás je presne to, čo podľa mňa, učitelia a riadiaci pracovníci v organizáciách potrebujú ako soľ. Inovácia ľudskosti je naša inovácia Learn & Lead. Nedá sa k nej dospieť žiadnou skratkou, len neúnavnou, trpezlivou a cieľavedomou cestou pracovať na sebe tak, aby nás naše okolie vnímalo ako ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju našej spoločnosti pre dobro  nás všetkých.

Čo očakávate od tohto nového roka v Harmony?

Od roka 2023 očakávam prehĺbenie spolupráce v internom tíme expertov tak doma, ako aj v zahraničí, ako aj zintenzívnenie spolupráce so školami a firmami. Mojím veľkým očakávaním je, aby sa na tréningoch našich programov Learn & Lead spolu stretalo čo najviac zástupcov škôl, výrobných podnikov, neziskového sektoru, ako aj podnikateľov a prepájali sa pre účely strategického a dlhodobého rozvoja svojich organizácií. Celoživotné učenie sa je nielen trendom, ale je pre nás takou nevyhnutnosťou ako vzduch, ktorý dýchame. Naša spoločnosť sa tak neskutočne a dynamicky premieňa, že na to, aby sme dokázali žiť v pokoji a radosti, potrebujeme byť vždy o krok vpred. Ľudia sú tí, ktorí hýbu spoločnosťou a určujú jej ďalší smer. My sme pripravení i v roku 2023 kráčať na čele inovácie Learn & Lead, učiť sa a podnikať nevyhnutné kroky pre zachovanie toho najdôležitejšieho, čo vo vzdelávaní máme – zachovať učiteľa s veľkým „U“.

Chystáte pre Vašich priaznivcov nejaké novinky, na ktoré sa už teraz môžu začať tešiť?

Čo sa týka noviniek roka 2023, tak tu spomeniem zopár programov a nástrojov, ktoré máme za cieľ ponúkať odbornej i laickej verejnosti. Ide najmä o dva rozvojové programy - „Tvorba inovácií na školách“ a „Sebariadenie učiteľa Learn & Lead“. Cieľovou skupinou sú zástupcovia škôl, ktorí seba vnímajú ako inovátorov a potrebujú ďalší rozvoj a podporu na presadenie svojich vlastných predstáv a vízií vo svojich školách. Čo sa týka nástrojov na podporu a rozvoj škôl a učiteľov, tak tu máme už hotové dva nástroje – sebahodnotenie učiteľov v rozvojovom rámci ULCA(modernizácie prístupov učiteľov v prístupe zameranom na potreby žiaka a v prístupe Learn & Lead) a ten druhý nástroj je sebahodnotenie učiteľov a lektorov cudzích jazykov v metodike CLIL (obsahovo-jazykovo integrované vzdelávanie) Prolant Cap. Oba sú prístupné širokej verejnosti a pomáhajú modernizovať a profesionalizovať profesionálny rast a rozvoj učiteľov a lektorov tak u nás doma na Slovensku, ako aj v rámci ďalších krajín EÚ.

Tretí nástroj – KNOWLO – seba hodnotiaci nástroj  pre učiace sa organizácie – školy, tréningové centrá a pod. je aktuálne vo vývoji a na jeseň tohto roka ho budeme prezentovať na interaktívnom prezenčnom seminári v Trnave. Pred tým však budeme o ňom ešte veľa hovoriť a predstavovať ho v dvoch synergických smeroch – učiteľskom a manažérskom.

Čo by ste chceli popriať Harmony Academy v novom roku, jej lektorom, klientom, Slovákom, svetu?

Do nového roka 2023 prajem všetkým veľa zdravia, šťastia, radosti, síl a úspechov doma aj v práci. Nech nám láska, porozumenie a súdržnosť presvetľujú každý deň tak, aby sme dokázali precítiť každú jednu chvíľu čo najmocnejšie. Dovoľme, aby bol rok 2023 rokom lásky, ľudskosti, dôstojnosti, úcty a rešpektu voči každému človeku, ktorého v ňom stretneme.

Janka, stále sme v rovine spoločnosti Harmony, povedzte nám za Vás vo Vašom mene, aký bol minulý rok pre Vás osobne? Zvyknete používať slovíčko „predsavzatie“ na začiatku nového roka Vy?

Pre mňa osobne bol rok 2022 rokom „veriacim“. Posilnila som v sebe vieru v uskutočnenie aj nemožného, a to vtedy, ak sa človek naladí na tú správnu vlnovú dĺžku a oprie sa o rozhodnutia, ktoré sú plne v súlade s jeho dvoma „hráčmi“ – srdcom a rozumom. Čo sa predsavzatí týka, tak tie sme pred dvoma rokmi v našej rodine zamenili na priority, ktoré si spolu tvoríme. Je to spoločné utíšenie sa pri jedálenskom stole, kde sa zamýšľame nad tým, čomu chceme, potrebujeme a budeme venovať našu vzácnu pozornosť. Napríklad v roku 2022 sme mali 7 a do roku 2023 sme vstúpili so 6. Milujem ten čas s najbližšími, kedy spolu bilancujeme, zhodnocujeme, zaznamenávame do našej rodinnej kroniky (pôvodne môjho denníka) všetko to, čo sme zažili a i to, na čo sa budeme sústrediť v tom roku nadchádzajúcom.

Janke Chynoradskej ďakujeme za úprimný rozhovor, veríme, že vás na začiatku nového roka potešil, podporil a povzbudil. Ak vám dodal odvahy do nových začiatkov, tak cieľ je splnený. Ak budete s nami, radi pre vás budeme studnicou živej vody, vody plnej energie a pomôžeme vám nadobudnúť rovnováhu v osobnom i profesijnom živote. Ako Janka hovorí, počúvať srdce a rozum a vkladať oboch týchto hráčov do svojich rozhodnutí, bude znamenať vždy krok vpred v akýchkoľvek životných situáciách.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie