KA203 – Transformation of a traditional language school by means of business model innovation.

10/2020
-
09/2022
Kontext / pozadie

Tradičné jazykové školy čelia mnohým výzvam, ku ktorým dochádza v dôsledku transformácie a digitalizácie ekonomiky a meniacich sa potrieb zákazníkov. Na jednej strane má rozvoj online jazykových kurzov a platforiem za následok pokles dopytu po tradičných jazykových kurzoch a existencia online alternatív vedie aj k zvýšeniu konkurencie, ktorá sa odráža v znížení ceny produktov v tradičnej jazykovej škole. Na druhej strane zákazník, ktorý si teraz môže zvoliť rôzne alternatívy online produktov, si neuvedomuje hodnotu prezenčnej výučby. Tieto okolnosti ohrozujú dlhodobú udržateľnosť obchodného modelu tradičnej jazykovej školy.

Ciele

Projekt odráža súčasné zmeny v podnikateľskom prostredí a zameriava sa na vývoj nového obchodného modelu pre jazykovú školu, ktorý je založený na transformácii produktu na jazykovú výučbu s väčšou pridanou hodnotou, ktorá spája jazykové a odborné vzdelávanie. Takáto transformácia umožňuje jazykovej škole byť nielen poskytovateľom jazykového vzdelávania, ale efektívne ho prepojiť s odborným vzdelávaním zameraným na podnikanie a osobnostný rozvoj.

Počet a profily účastníkov

Účastníci projektu pozostávajú z jedného univerzitného partnera, ktorý má dlhodobé skúsenosti s podnikateľským vzdelávaním a výskumnými aktivitami v oblasti obchodných modelov, zo štyroch rôznych jazykových škôl a mimovládnej organizácie. Partneri sa skladajú z 5 rôznych krajín - Česko, Slovensko, Chorvátsko, Poľsko a Lotyšsko. Zúčastnené jazykové školy boli starostlivo vybrané tak, aby pokrývali rôzne geografické a právne podmienky, veľkosti a štruktúru svojich produktov. Táto rôznorodosť umožňuje vývoj univerzálneho obchodného modelu platného vo viacerých typoch organizácií.

Opis činností

Použitá metodika
Použitá metodika začína hĺbkovou analýzou súčasného obchodného modelu, zákazníkov a trhu a identifikáciou kľúčových obmedzení súčasného stavu. Plánujeme použiť najnovšie metódy pre vývoj nových obchodných modelov, ako napríklad za pomoci nástroja Canvas. Na základe vyvinutého obchodného modelu plánujeme vyvinúť niekoľko nových produktov a overiť použiteľnosť týchto produktov pre uspokojenie potrieb zákazníka.

Výsledky

V projekte dodáme niekoľko odborných výstupov. Hlavným výstupom je nový obchodný model pre jazykové školy, ktorý by mal byť všeobecný a použiteľný pre každú jazykovú školu v rôznych podmienkach. Tento obchodný model predstavuje odlišný pohľad na podnikanie v tradičnej jazykovej škole. Podporíme ho tiež niekoľkými novými produktmi pre jazykové školy, ktoré odzrkadlia nové podmienky inovovaného obchodného modelu a meniace sa podnikateľské prostredie v tejto oblasti. Tieto nové produkty by mali rozšíriť tradičné jazykové vzdelávanie o väčšiu pridanú hodnotu odbornej prípravy, podnikania a osobnostného rozvoja. Budú podporované všeobecnými pokynmi pre lektorov a študentov, ako tieto nové produkty vyvíjať a používať.

Konkrétne pracujeme na týchto úlohách:

- vytvoriť 6 intelektuálnych výstupov

  1. uskutočniť  3 analýzy: prvá zo súčasných obchodných modelov jazykových škôl, druhá z externého prostredia (vrátane politických, ekonomických, sociálnych a technických faktorov) a tretia zo zákazníkov,
  2. vytvoriť 4 nové rozvojové kurzy špecifické pre sektor a / alebo pre rozvoj ľudí a obchodu,
  3. vypracovať smernice pre lektora Learn & Lead,
  4. vypracovať portfólio študentov,
  5. zriadiť interaktívnu platformu Learn & Lead Webinar Online,
  6. vytvoriť nový obchodný model inovatívnej jazykovej školy a jeho marketingovú stratégiu.

- zorganizovať 1 pilotný výcvikový kurzu Train the  Learn & Lead Trainer (16 trénerov),

- zorganizovať 2 pilotné výcvikové kurzy pre konečných zákazníkov (60 účastníkov),

- zorganizovať 1 konferenciu Learn & Lead  (80 účastníkov).


Plánovaný výstup

Veríme, že projekt významne prispeje k transformácii podnikania tradičnej jazykovej školy na nový typ obchodného modelu, ktorý odráža zmeny v podnikateľskom prostredí, požiadavky zákazníkov a výzvy novej digitálnej éry. Výstupy z projektu prispejú k rozvoju a podpore podnikania jazykových škôl a prinesú novú hodnotu pre zákazníkov jazykových škôl. Projekt významne prispeje k strategickým aktivitám Univerzity Tomáša Baťu, Fakulty manažmentu a ekonomiky. Projekt má priame napojenie na nový inovovaný študijný program Podnikanie a obchodná administratíva, ktorého súčasťou je kurz „Obchodné modely“. Podnikanie, udržateľnosť a obchodné modely sú tiež zahrnuté v kľúčových výskumných oblastiach fakulty. Fakulta tak môže priamo prepojiť praktické uplatnenie obchodných modelov s pedagogickými a výskumnými činnosťami. Univerzita môže tiež profitovať z projektu tým, že bude ponúkať intelektuálne výstupy a kurzy projektu svojim obchodným partnerom a môže využiť výstupy projektu na zlepšenie kvality zamestnancov, pretože UTB sa považuje za dvojjazyčnú univerzitu a poskytuje množstvo študijných programov v angličtine.

More Projects

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.