KA104 - HAPPY SCHOOL 2020

06/2018
-
06/2021

Národné konzorcium medzi HARMONYACADEMY, IPA SLOVAKIA a PLUS ACADEMIA vzniklo za účelom posilnenia úspešného zavádzania funkčného modelu Learn&Lead do prevádzok jazykových škôl vEurópe. Hlavnými témami projektu boli tvorba nových inovatívnych osnov/vzdelávacíchmetód/tvorba vzdelávacích programov, zabezpečenie kvality a výučba a učenie sacudzích jazykov.

Spoločným cieľom konzorcia bolo vytvorenie prostredia pre život školy (HAPPY SCHOOL), ktorá je definovaná ako škola s medzinárodným rozmerom, vysokou kvalitou a dostupnosťou služieb a systémom celoživotného vzdelávania celej organizácie.

Tento hlavný cieľ sa nám podarilo naplniť prostredníctvom nasledujúcich špecifických cieľov, a to konkrétne posilnením pozícií lektorov-špecialistov v oblasti vzdelávania dospelých najmä v metodike CLIL a riadení kvality organizácie v modeli EFQM (EuropeanFramework for Quality Management), posilnením organizačného riadenia jazykovej školy za pomoci posilnenia pozícií lektorov-lídrov v rámci kariérnej cesty lektora cudzích jazykov (CJ) Learn & Lead v oblasti mentoringu, koučingu a leadershipu, prepojením kariérnej cesty rozvoja lektora CJ Learn & Lead s profesionálnym kompetenčným rámcom lektora CJ Prolant Cap. Následne sme vytvorili prepojenie medzi existujúcimi partnermi konzorcia: Harmony - IPA - PLUSACADEMIA v oblasti odbornej prípravy lektorov CJ a priamej komunikácie skoncovými zákazníkmi - dospelými učiacimi sa. Tiež sa nám podarilo zatraktívniť pozície lektora vo vzdelávaní dospelých cez úspešnú implementáciu kariérnej cesty rozvoja lektora Learn&Lead. Prehĺbili sme partnerstvá s doterajšími odbornými partnermi v rámci Slovenska a EÚ za účelom rozvoja spolupráce v systéme Learn&Lead, vytvorili sme tri nové vzdelávacie programy predospelých v systéme Learn&Lead.

V projekte sme zrealizovali 20 štruktúrovaných kurzov v zahraničí vo Veľkej Británii, Lotyšsku a Chorvátsku (17 x prezenčnou formou a 3 x virtuálnou formou). Tieto kurzy boli zamerané na metodiku CLIL, prístup zameraný na potreby študenta, tvorivá metodika,efektívne využívanie moderných technológií v triede, NLP, jazykový koučing a mentoring, rozvoj kvality organizácie v modeli Excelencie EFQM a manažment triedy. Dvaja zástupcovia nášho konzorcia sa zúčastnili aktivity job-shadowing vo Veľkej Británii a v Chorvátsku. Táto aktivita bola zameraná na monitoring práce lektorov a manažérov jazykových škôl, personálne riadenie organizácie, interkultúrny a jazykový rozvoj, vzájomnú výmenu skúsenosti využiteľných pri práci lektora, lídra a developera.V projekte sme zrealizovali aj 4 vyučovacie aktivity v zahraničí, kedy sme v jazykovej škole vo Francúzsku zavádzali model Learn & Leadpre učiteľov, lektorov a manažérov tejto školy, a to za účelom posilnenia integrity tímu a tvorby návykov vysokoefektívnych ľudí naškole.

Aktivitami v tomto projekte sa nám podarilo vylepšiť výkony škôl v oblasti riadenia kvality kurzov, percentuálny nárast spokojnosti so službami našich škôl, nájsť nové jazykové školy naSlovensku (3), Chorvátsku (1) a Poľsku (1), ktoré sa rozhodli prijať a implementovať náš model Learn & Lead do svojich prevádzok, čím sme vytvorili sieť škôl Learn & Lead. Za pomoci tohto projektu sme vyškolili 15 lektorov pre rozvoj cudzieho jazyka a obsahu (úroveň 2), 5 lektorov pre rozvoj osobnosti a organizácie (úroveň 3), 10 lektorov – lídrov, 8 lektorov –developérov a 810 študentov Learn & Lead kurzov.

Podarilo sa nám vystúpiť na troch medzinárodných konferenciách canSPEAK Conference, 3. októbra 2018, Agay,Francúzsko, ADRIES 2018 Conferencii, Adriatic Education Development Research& Innovation Symposium, 12 – 14. októbra 2018 v Splite, Chorvástku a naonline konferencii IATEFL, LAMSIG - Festival of Ideas, New approaches to newrealities, 23.marca 2021.

Usporiadali sme jednu medzinárodnú konferenciu Learn & Lead 2019 v Žiline a tiež i jeden medzinárodný online webinár na tému Increasing quality ineducation with the EFQM Model of Excellence vo februári 2021.

Vytvorili sme, odpilotovali sme a úspešne sme zaviedli do ponuky vzdelávania tri nové Learn & Lead kurzypre dospelých: 9 princípov moderného človeka Learn & Lead, Ako premieňať nápady na skutočný biznis a Ako sa presadiť na trhu.

Podarilo sa nám vytvoriť odporúčacie smernice HAPPY SCHOOL pre jazykové školy, ktoré sa rozhodnú prijať systémriadenia kvality.

Vytvorili a zrealizovali sme analýzu prostredia školy – Happy School.

Projekt bol veľkým prínosom prepartnerov konzorcia, ich lektorov a zamestnancov ako aj širokú odbornúverejnosť v oblasti rozvoja kvality jazykového vzdelávania a svojou činnosťouprispel k tvorbe pokračujúcich Learn & Lead projektov s univerzitami naSlovensku (2020-1-SK01-KA203-078306) a v Českej republike ( 2020-1-CZ01-KA203-078478).

Please view the Contract with the Donor HERE.

Zoznam článkov:

Aký bol rok 2020 v HARMONY ACADEMY?

Svet sa príchodom mladej generácie mení, meníme sa s ňou.

Rok 2020 – dobrý krok vpred.

Pavol Oško: This is England through my eyes

Daniel Bacík: Projekty Erasmus+ opakovane potvrdili svoju opodstatnenosť

Podporujeme mladých učiteľov na ceste za rozvojom a kvalitným vzdelaním

Metodický kurz CLIL v Scarborough!

Moja cesta rozvoja a excelencie

Týždeň plný fantastických správ a HOROR v závere!

Úspešná iniciatíva “Pomôžme školám rásť”!

Pomôžme školám rásť!

Staňte sa želanou organizáciou u svojich zákazníkov. Spájame jazyk s firemnou praxouAko dosiahnuť harmóniu v rozvoji učiteľa a školy

Uč sa a veď!

Happy School 2020: Čo nás v rámci projektu čaká?

Happy School 2020: Prvé stretnutie partnerov národného konzorcia

Happy School 2020: Predstavujeme vám všetkých partnerov národného konzorcia

Happy School 2020: Šťastná škola ako cieľ projektu programu Erasmus+

More Projects

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.